Αυτό είναι το σκεπτικό της απόφασης της ΕΕΑ για ΠΑΟΚ και Ξάνθη
7 SHARES

Αυτό είναι το σκεπτικό της απόφασης της ΕΕΑ για ΠΑΟΚ και Ξάνθη

Διέρρευσε το σκεπτικό της εισήγησης της ΕΕΑ για την υπόθεση ΠΑΟΚ και Ξάνθης.

Oι «Δικογραφίες» δημοσιεύουν κατ΄αποκλειστικότητα την απόφαση και το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την υπόθεση του ΠΑΟΚ και Ξάνθης.

Θυμίζουμε ότι το πόρισμα διαβιβάστηκε ήδη στην Super League και τις επόμενες ημέρες ο αθλητικός δικαστής θα καλέσει τις ΠΑΕ σε απολογία, ενώ υπήρξε αντίδραση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έκανε λόγο για «γονατογράφημα».

Αναλυτικά:

#

Α) Κατετέθη εκ μέρους του δικηγόρου Αθηνών Αλέξη Κούγια, και μετά την ομόφωνη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΑΕ ΑΕΛ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον
της Επιτροπής, προς υποστήριξη της αίτησης της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, επικαλούμενη έννομο συμφέρον,
συνιστάμενο στο ότι η παρεμβαίνουσα παραπάνω ΠΑΕ, ωφελείται εκ της τιμωρίας της ανάκλησης της
άδειας και του υποβιβασμού της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, αναφορικά με την κατάκτηση εκ μέρους της μιας εκ των
έξι (6) πρώτων θέσεων στο διενεργούμενο πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE και ζήτησε την παραδοχή της.
Εκ μέρους των πληρεξουσίων δικηγόρων της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ζητήθηκε η απόρριψη της πρόσθετης
παρέμβασης με τον ισχυρισμό ότι το έννομο συμφέρον που επικαλείται η προσθέτως παρεμβαίνουσα
ΠΑΕ είναι αβέβαιο και μελλοντικό. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της ΠΑΕ ΟΣφΠ εξέφρασαν την άποψη ότι
πρέπει να γίνει δεκτή η πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ ΑΕΛ.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80 του Κωδ. Πολ. Δικονομίας «Αν σε δίκη που εκκρεμεί
μεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα ως την έκδοση
αμετάκλητης απόφασης να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να υποστηρίξει τον διάδικο αυτόν». Από
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η πρόσθετη παρέμβαση που έχει ασκηθεί, στηριζόμενη στο άρθρο 80 του
ΚΠολΔ, δεν έχει αυτοτελή και ανεξάρτητη ύπαρξη, αλλά παρακολουθηματικό χαρακτήρα, διότι ο
παρεμβαίνων δεν εισάγει δική του αξίωση προς διάγνωση και απόφαση στην κύρια δίκη, αλλά
προσέρχεται σε αυτή για να υποστηρίξει τις αιτήσεις κάποιου από τους αρχικούς διαδίκους. Δεν
διευρύνει τα υποκειμενικά όρια της εκκρεμούς δίκης και δεν προσλαμβάνει την ιδιότητα του κυρίου
διαδίκου, εκτός αν ανέλαβε τη δίκη κατ'άρθρο 85 ΚΠολΔ. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, εκτός των
άλλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης είναι η ύπαρξη εκκρεμούς
δίκης.
Εξάλλου για το παραδεκτό της πρόσθετης παρέμβασης προαπαιτείται η συνδρομή εκτός των
γενικών διαδικαστικών προϋποθέσεων που αφορούν το πρόσωπο του προσθέτως παρεμβαίνοντος και οι
ειδικές προϋποθέσεις: α) της υπάρξεως εκκρεμούς δίκης όπως προαναφέρθηκε, β) της ιδιότητας του
παρεμβαίνοντος ως τρίτου και γ) του εννόμου συμφέροντος του προσθέτως παρεμβαίνοντος. Περαιτέρω
από τη διατύπωση του άρθρου 68 προκύπτει ότι το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι ατομικό, να αφορά
δηλαδή ουσιαστικά δικαιώματα του διαδίκου, έννομο, δηλαδή να είναι άξιο δικαστικής προστασίας και
επιπλέον άμεσο, να αναφέρεται δηλαδή σε υπαρκτές και όχι σε υποθετικές σχέσεις, επιπλέον δε η
ανάγκη παροχής δικαστικής προστασίας να είναι ενεστώσα, να αφορά επομένως έννομες σχέσεις του
παρόντος, όχι απλώς μελλοντικές ή ενδεχόμενες.
Στην προκειμένη περίπτωση είναι σαφές ότι πράγματι το επικαλούμενο συμφέρον της
προσφεύγουσας δεν είναι ενεστώς, αλλά μελλοντικό και αβέβαιο. Δεν είναι άμεσο, αφού δεν

#

αναφέρεται σε υπαρκτή παρούσα κατάσταση και συνεπώς δεν παρίσταται ανάγκη παροχής δικαστικής
προστασίας. Και τούτο διότι κατά το παρόν χρονικό διάστημα το πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE
περιόδου 2019-2020 βρίσκεται σε εξέλιξη, και επομένως δεν υφίσταται επικυρωμένη βαθμολογική
κατάταξη, από την οποία ενδεχομένως να θεμελιώνεται το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας ΠΑΕ.
Με βάση τα παραπάνω, η πρόσθετη παρέμβαση κρίνεται απαράδεκτη, και ομόφωνα η Επιτροπή
αποφασίζει ότι πρέπει να απορριφθεί.
Β) Υπεβλήθη το αίτημα κατά τη συνεδρίαση της 10.01.2020 αναβολής με το αιτιολογικό ότι ο
πληρεξούσιος δικηγόρος του Πολύχρονη Συγγελίδη βρίσκεται σε συνάντηση με στελέχη εταιρείας του
εξωτερικού για την εξαγορά της OPEL και δεν δύναται να παραστεί πριν των 11.00 ώρα.
Επί του θέματος αυτού η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί,
δεδομένου ότι η ημέρα και ώρα της συνεδρίασης ήταν γνωστή από πολλών ημερών, επίσης επειδή ο
χρόνος επιτόπιας ενημέρωσης των συνηγόρων θα επιτρέψει χρονικά την προσέλευση του δικηγόρου
Κων/νου Χριστοδούλου.
Γ) Εκ μέρους της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ υπεβλήθη αίτημα για την τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών
της διαδικασίας, ισχυριζόμενοι ότι ναι μεν δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της ορθής τήρησης των
πρακτικών, αλλά λόγω της μείζονος σημασίας της υπόθεσης ζητούν την τήρηση μαγνητοφωνημένων
πρακτικών.
Αναφορικά με το θέμα αυτό λεκτέα τα ακόλουθα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται ότι: 1) «Με ευθύνη του Γραμματέα της Επιτροπής
τηρούνται πρακτικά όλων των συνεδριάσεων.... 2) Στα πρακτικά καταχωρούνται ιδίως τα ονόματα και η
ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, συνοπτικά τα θέματα που
συζητήθηκαν, οι προτάσεις των Εισηγητών, οι απόψεις που διατυπώθηκαν, οι αποφάσεις που λήφθηκαν
και οι τυχόν μειοφηφίες... 4) Ακριβή αποσπάσματα ή αντίγραφα των πρακτικών ή αποφάσεων της
Επιτροπής εκδίδονται από τον Γραμματέα της και υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ναι μεν δεν θεσπίζεται συγκεκριμένος υποχρεωτικά τρόπος
τήρησης των πρακτικών, ότι η επιλογή του τρόπου τήρησης καταλείπεται στην ευχέρεια του οργάνου,
αρκεί με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων να εξυπηρετείται η απαίτηση των
ενδιαφερομένων να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των συνεδριάσεων και των συζητηθέντων
θεμάτων. Στην περίπτωση δε που η παραπάνω απαίτηση εκπληρώνεται δεν ενδιαφέρει η μέθοδος που
ακολουθήθηκε για την τήρηση των πρακτικών, ούτε εκ της επιλογής επηρεάζεται το κύρος των
αποφάσεων και βέβαια δεν συνιστά ουσιώδη τύπο της διαδικασίας.
Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η επιλογή του τρόπου τήρησης των πρακτικών της Επιτροπής

#

παγίως και μονίμως είναι της έγγραφης τήρησης, επι πλέον δε δεν υφίσταται η αναγκαία υλικοτεχνική
υποδομή για την τήρηση των πρακτικών με ηλεκτρονικά μέσα, υποδομή που είναι σαφώς απαραίτητη
και όπου εφαρμόζεται υπάρχει, για την ακριβή, υπεύθυνη και ασφαλή τήρηση των πρακτικών. Ούτε είναι
δυνατόν, όπως εμμέσως πλην σαφώς ζητήθηκε να λάβει χώρα μαγνητοφώνηση πρακτικών, με «δύο
μαγνητοφωνάκια» ιδιοκτησίας των καταγγελλομένων ΠΑΕ, όπως επροτάθη. Σημειώνεται ακόμα ότι και
από τους αιτούντες δεν αμφισβητήθηκε η ορθή τήρηση των πρακτικών. Συμπληρωματικά πρέπει να
λεχθεί ότι με βάση τα προβλεπόμευα από το άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού, ρητά καθορίζεται ότι
στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά τα θέματα που λήφθηκαν και οι τυχόν μειοψηφίες. Δεν
αξιώνεται λοιπόν η ακριβής καταγραφή των διαλαμβανομένων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά
αρκεί μόνο η συνοπτική καταγραφή. Είναι συνεπώς εντελώς αδιάφορη η μέθοδος που επιλέγεται αφού
ικανοποιείται η απαίτηση της συνοπτικής καταγραφής. Άλλωστε τα μαγνητικά αυτά μέσα καταγραφής
δεν αποτελούν διοικητικά έγγραφα, ούτε σχέδια διοικητικών εγγράφων. Χρησιμοποιούνται μόνο για να
διευκολυνθεί η κατάρτιση των πρακτικών της συνεδρίασης και φυσικά δεν επιτρέπεται τότε η χορήγηση
αντιγράφων τους, γιατί τα μέσα αυτά αποτελούν ηχητική καταγραφή μιας όχι δημόσιας αλλά μυστικής
συνεδρίασης.
Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να απορριφθεί το αίτημα τήρησης μαγνητοφωνημένων
πρακτικών κατά πλειοψηφία (5-1). Το μέλος της Επιτροπής Ειρήνη Μαρούπα εξέφρασε την άποψη ότι
έπρεπε να επιτραπεί η τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών.
Δ) Υπεβλήθησαν αιτήματα (ενστάσεις) σχετικά με τη συμμετοχή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην
ακροαματική διαδικασία, με την υποβολή έγγραφης αίτησης (10.01.2020) της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και ομοίας
(10.01.2020) της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αίτημα την αποβολή της ΠΑΕ ΟΣφΠ και επικουρικά μετά την ακρόαση των
θέσεών της την αποβολή της, καθόσον όπως υποστήριξαν: 1) Η παρουσία της ΠΑΕ ΟΣΦΠ απαγορεύεται
βάσει του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ε.Α. Σύμφωνα με τους ειδικότερα
προβαλλόμενους ισχυρισμούς των καταγγελλομένων ΠΑΕ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 8 του Εσωτερικού
Κανονισμού της Ε.Ε.Α. δεν προβλέπουν κατά την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης από
τον ενδιαφερόμενο την κλήση και άλλων παραγόντων στη διαδικασία. Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς η
Επιτροπή οφείλει να καλέσει μόνον αυτόν σε βάρος του οποίου προτίθεται να λάβει το προβλεπόμενο
μέτρο, ο οποίος μπορεί να παραστεί ενώπιον της σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να καταθέσει έγγραφο
υπόμνημα με τις απόψεις του. 2) Μόνο η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ότι τρίτα πρόσωπα που κλήθηκαν προς παροχή
πληροφοριών ή προς προσαγωγή στοιχείων, «θα πρέπει να αποχωρούν πριν από την έναρξη της
συζήτησης», κατά το άρθρο 9 παρ.1 εδ. γ' του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Α.. Επομένως
θα έπρεπε σύμφωνα με τους

#
ισχυρισμούς της πριν από την έναρξη της συζήτησης να αποβληθεί η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. 3) Ότι το
άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού δεν επιτρέπει την κατ'αντιπαράσταση εξέταση καταγγέλλοντος
και καταγγελλομένων και προορίζεται αποκλειστικά για να ασκήσουν οι καταγγέλλοντες το δικαίωμα
προηγούμενης ακρόασης, το οποίο δεν δύναται να ασκηθεί σε μια διαδικασία κατ'αντιμωλία, με την
παρουσία της ΠΑΕ ΟΣΦΠ να παραβιάζει τα δικαιώματα άμυνας.
Επ' αυτών, κατ'αρχήν οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της
Ε.Ε.Α., προβλέπουν και καθιερώνουν ρητώς τη διενέργεια μιας ακροαματικής διαδικασία, στην οποία
μετέχει, όχι μόνον ο ελεγχόμενος, αλλά και κάθε τρίτος που μπορεί να συνεισφέρει στοιχεία και
πληροφορίες σε σχέση με τα ερευνώμενα ζητήματα ή όποιος έχει έννομο συμφέρον, το οποίο
συνδέεται με την έκβαση της απόφασης. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ρυθμίζεται περαιτέρω, ειδικά
η άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης των ελεγχόμενων προσώπων, το οποίο
ικανοποιείται είτε προφορικά, με την παράσταση ενώπιον της Ε.Ε.Α. στο πλαίσιο ακροαματικής
διαδικασίας είτε εγγράφως με την επιβολή υπομνημάτων, είτε συνδυαστικά. Σε κανένα σημείο των εν
λόγω διατάξεων δεν προβλέπεται ότι κατά την ακροαματική διαδικασία κατά την οποία ο ελεγχόμενος
ασκεί το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, δεν επιτρέπεται η παρουσία τρίτων, η οποία αποβλέπει
στη διερεύνηση της αλήθειας από την Ε.Ε.Α.. Ο νομοθέτης ορθά περιορίζεται να προβλέψει
διαφορετικό τρόπο κλήτευσης του ελεγχόμενου (κλήση κατά το άρθρο 8) από τους τρίτους (κλήση
κατά το άρθρο 9), ενόφει ακριβώς της διαφορετικής θέσης αυτών στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Ε.Α..
Περαιτέρω κατά την αληθή έννοια του άρθρου 9 παρ.1 εδ. γ' του Κανονισμού, όπως και στο
άρθρο 14 παρ. 10 του Κ.Δ.Δ., ως συζήτηση δεν νοείται η ακροαματική διαδικασία, όπως αναφέρει η
ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, αλλά η συζήτηση υπό την έννοια της διάσκεψης, κατά την οποία απαγορεύεται η
παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών του συλλογικού οργάνου και του γραμματέα, συνεπώς
απαγορεύεται η παρουσία τόσο τρίτων που κλητεύθηκαν όσο και των εκάστοτε ελεγχομένων, στους
οποίους αφορά η απόφαση που θα εκδοθεί.
Σε κάθε περίπτωση η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος του αναφέρεσθαι, που
κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 παρ.1 του Συντάγματος και στο άρθρο 27 του Κ.Δ.Δ., σε καμία
περίπτωση δεν εμποδίζει την άσκηση του
δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του ελεγχόμενου. Αντίθετα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη
άσκηση αυτού, καθώς από την παρουσία κατά την ακροαματική διαδικασία του καταγγέλλοντος ο
ελεγχόμενος λαμβάνει γνώση όλου του περιεχομένου της καταγγελίας-αναφοράς και του συνόλου των
εισφερόμενων στοιχείων και έτσι δύναται να απολογηθεί αποτελεσματικότερα, έχοντας πλήρη γνώση
των αιτήσεων εις βάρος του. Αποβλέπει επίσης στην αναζήτηση των ουσιαστικής αλήθειας της υπόθεσης.

 

#

Ούτε εξάλλου, η κατ'αντιμωλία συζήτηση ή κατάθεση υπομνημάτων και από τον καταγγέλλοντα και από
τους καταγγελλόμενους είναι ασύμβατη με το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του καταγγελλομένου
και τα δικαιώματα της άμυνάς του. Αντιθέτως τα δικαιώματα άμυνας περιλαμβάνουν και την
κατ'αντιμωλία διεξαγωγή της δίκης. Σε κάθε περίπτωση, κατ'αντιμωλία διεξαγωγή της διαδικασίας και
συζήτηση δεν έλαβε χώρα εν προκειμένω. Η κατ'αντιμωλία διεξαγωγή της διαδικασίας προϋποθέτει
μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν γνώση του συνόλου των ισχυρισμών και αποδεικτικών
στοιχείων, που κατέθεσε το άλλο μέρος, ώστε να δύνανται να συζητήσουν επ'αυτών και να λάβουν θέση
επί των πραγματικών περιστατικών και των εγγράφων-αποδεικτικών στοιχείων επί των οποίων πρόκειται
να στηριχθεί η απόφαση. Κάτι τέτοιο δεν έλαβε χώρα στην παρούσα διαδικασία, καθώς δεν χορηγήθηκε
στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δικαίωμα πρόσβασης στους ισχυρισμούς και στα αποδεικτικά στοιχεία που
προσκόμισαν οι ελεγχόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, κατ'αντιμωλία διεξαγωγή της διαδικασία δεν έλαβε
χώρα, αλλά η παρουσία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ περιορίσθηκε στην ανάπτυξη και θεμελίωση της
καταγγελίας - αναφοράς. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι νομολογικά η Επιτροπή, έκρινε παρομοίως
σε προγενέστερες υποθέσεις και επέτρεφε την παρουσία του καταγγέλλοντος στη διαδικασία.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι το αίτημα των ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και ΠΑΕ
ΠΑΟΚ για την αποβολή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από τη διαδικασία και επικουρικά μετά την ακρόασή της
να διαταχθεί η αποβολή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.
Ε) Οι ελεγχόμενες ΠΑΕ ζήτησαν να τους χορηγηθούν αντίγραφα των ανωνύμως αποσταλέντων
εγγράφων στα μέλη της Επιτροπής, να μη δοθούν στην
καταγγέλλουσα ΠΑΕ διότι περιέχουν στοιχεία που εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα και να μην
ληφθούν υπόφη από την Επιτροπή τα έγγραφα αυτά. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελεγχόμενες ΠΑΕ δεν
αμφισβητούν τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών, που εστάλησαν ανωνύμως, τα οποία στο σύνολό
τους είναι βεβαιώσεις και πιστοποιητικά Ελληνικών και αλλοδαπών αρχών. Σύμφωνα δε με τη διάταξη
του άρθρου 171 ΚΔΔ, το κύρος των Ελληνικών δημοσίων εγγράφων μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο
εφόσον κηρυχθούν πλαστά με δικαστική απόφαση. Εφόσον τούτο δεν συντρέχει και εφόσον έχουν
συνταχθεί από αρμόδιο όργανο και κατά τους νόμιμους τύπους, αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα
βεβαιώνονται σε αυτά, η αποστολή τους δε ανωνύμως δεν θέτει εν αμφιβόλω τη γνησιότητά τους,
εφόσον υφίστανται τα εξωτερικά στοιχεία τους δημοσίου εγγράφου, όπως εν προκειμένω και οι
ελεγχόμενες ΠΑΕ δεν αμφισβητούν τη νομιμότητά τους. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα έχουν
ισοδύναμη αποδεικτική δύναμη με τα αντίστοιχα Ελληνικά δημόσια έγγραφα, εφόσον είναι έγκυρα
βάσει του δικαίου του τόπου έκδοσής τους και εφόσον έχουν μεταφρασθεί σύμφωνα με τον νόμο (ΣτΕ
1342/1991, 6066/1996, Α, Τεύχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 9 η εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2008,

Διαβάστε περισσότερα στις dikografies


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΟΚ για το σκεπτικό της ΕΕΑ: «Γονατογράφημα της κακιάς ώρας»!

ΠΑΟΚ για το σκεπτικό της ΕΕΑ: «Γονατογράφημα της κακιάς ώρας»!

Στον αθλητικό δικαστή το σκεπτικό της εισήγησης για ΠΑΟΚ-Ξάνθη

Στον αθλητικό δικαστή το σκεπτικό της εισήγησης για ΠΑΟΚ-Ξάνθη

Στίβος: Η ελληνική αποστολή στο Βαλκανικό πρωτάθλημα
Στίβος: Η ελληνική αποστολή στο Βαλκανικό πρωτάθλημα
Φορολογικές δηλώσεις: Μέχρι πότε η υποβολή τους - «Μπόνους» 3% και τον Αύγουστο
Φορολογικές δηλώσεις: Μέχρι πότε η υποβολή τους - «Μπόνους» 3% και τον Αύγουστο
Ανακοίνωσε τον Μάλεν η Ντόρτμουντ
Ανακοίνωσε τον Μάλεν η Ντόρτμουντ
Στο νοσοκομείο με κορονοϊό η αδελφή του Ρονάλντο
Στο νοσοκομείο με κορονοϊό η αδελφή του Ρονάλντο

Φιλιππίδης: «Δεν είναι δυνατόν...» - Η πρώτη αντίδραση και τα λόγια του μετά τη σύλληψη

Φιλιππίδης: «Δεν είναι δυνατόν...» - Η πρώτη αντίδραση και τα λόγια του μετά τη σύλληψη

Αποκλειστικό Newsbomb.gr –«Βόμβα» Καπραβέλου: Ο πρώτος πλήρως εμβολιασμένος στη ΜΕΘ του Παπανικολάου

Αποκλειστικό Newsbomb.gr –«Βόμβα» Καπραβέλου: Ο πρώτος πλήρως εμβολιασμένος στη ΜΕΘ του Παπανικολάου

Μάγδα Τσέγκου: Το σπαρακτικό μήνυμά της για το χαμό του 14χρονου ανιψιού της (φώτο)

Μάγδα Τσέγκου: Το σπαρακτικό μήνυμά της για το χαμό του 14χρονου ανιψιού της (φώτο)

Γλυκά Νερά: Η ψυχολόγος της Καρολάιν δεχόταν απειλές - Νέα στοιχεία στο φως

Γλυκά Νερά: Η ψυχολόγος της Καρολάιν δεχόταν απειλές - Νέα στοιχεία στο φως

Ανέστης Βλάχος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Ανέστης Βλάχος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Οδοιπορικό Newsbomb.gr στη Σταμάτα: Παντού στάχτη και καταστροφή - Καμένα σπίτια και αυτοκίνητα

Οδοιπορικό Newsbomb.gr στη Σταμάτα: Παντού στάχτη και καταστροφή - Καμένα σπίτια και αυτοκίνητα

Αλόννησος: Αμοιβή 18.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δολοφόνου του «Κωστή»

Αλόννησος: Αμοιβή 18.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δολοφόνου του «Κωστή»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα ελληνικής ομάδας - Κόπηκε μετά τον σάλο (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα ελληνικής ομάδας - Κόπηκε μετά τον σάλο (vid)