Τα δικαιολογητικά για την απόκτηση αθλητικής αναγνώρισης από αθλητικά σωματεία

Τα δικαιολογητικά για την απόκτηση αθλητικής αναγνώρισης από αθλητικά σωματεία

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Σταύρου Κοντονή ανακοινώθηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση αθλητικής αναγνώρισης από αθλητικά σωματεία.

Αναλυτικά:

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε Σωματεία/Συλλόγους

1. Αίτηση1 ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. του Σωματείου προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία θα προσδιορίζεται το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδος(οι) αθλήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση. Η αίτηση να είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, να φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία2, αριθμό μητρώου αναγνώρισης και αριθμό απόφασης Γ.Γ.Α. (για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο σε άλλο άθλημα), ταχυδρομική δ/νση (του σωματείου) ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας (τηλέφωνα), φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σωματείου, e-mail (εφόσον υπάρχει) και έτος ίδρυσης.

2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου, καθώς και συνοπτική έκθεση του Δ.Σ. για τη δραστηριότητα του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

3. Υπεύθυνες Δηλώσεις3 των μελών του Δ.Σ. στις οποίες θα δηλώνεται ότι:
α) Δεν συντρέχουν κωλύματα–περιορισμοί όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2725/99, όπως ισχύουν.
β) Δεν συμμετέχουν ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης σε άλλα αθλητικά σωματεία. Σε περίπτωση που συμμετέχουν σε άλλα αθλητικά σωματεία, να σημειώνεται στο σχετικό πεδίο η συμμετοχή τους ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης, καθώς επίσης και η επωνυμία των σωματείων αυτών.
4. Υπεύθυνες Δηλώσεις4 του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. στις οποίες θα δηλώνονται ότι:
α) Το σωματείο δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων.
β) Το σωματείο δεν συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση με πρωτοβουλία της οποίας έχει ιδρυθεί το αθλητικό σωματείο.
γ) Δεν υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου.
δ) Η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου είναι αυτή που αναγράφεται στην αίτηση.
ε) Η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το ιδιοκτησιακό5 τους καθεστώς.
στ) Τηρούνται τα βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως ισχύει,

ζ) Για τον προπονητή δεν συντρέχει το κώλυμα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και ο περιορισμός της παραγράφου 11 του άρθρου 31 του Ν.2725/99, όπως ισχύουν.
η) Δεν συντρέχει ο περιορισμός του άρθρου 3 του Ν.2725/99 για όλα τα μέλη του Σωματείου.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού καταχώρησης του σωματείου στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για αρχική αίτηση αναγνώρισης ή, για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο, επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου.

6. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.

7. Πρόσφατη βεβαίωση6,7 της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης στην οποία να βεβαιώνεται ότι:
α) Το σωματείο αποτελεί μέλος της, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής του σωματείου στην ομοσπονδία ή ένωση.
β) Το σωματείο συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό της προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδο(ους) αθλήματος που αιτείται το Σωματείο.
γ) Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το σωματείο, προκειμένου για ομαδικό άθλημα.
δ) Προκειμένου για σωματείο ΑμεΑ, το σωματείο έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑμεΑ την τελευταία διετία.

8. Πίνακα των εν ενεργεία αθλητών8,9 ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθμό δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου) υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

9. Πίνακα10 του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθλημα) στον οποίο θα αναγράφονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από αντίγραφο της απαιτούμενης εκ του νόμου σύμβασης σωματείου–προπονητή(ων), καθώς και αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή.

Σημειώσεις

1 Επισυνάπτεται υπόδειγμα.
2 Η επωνυμία και η σφραγίδα του σωματείου να συμφωνούν με την επωνυμία που αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό.
3 Επισυνάπτεται υπόδειγμα.
4 Επισυνάπτεται υπόδειγμα.
5 Όταν οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι ιδιόκτητες, θα επισυνάπτεται το μισθωτήριο ή παραχωρητήριο.
6 Εάν το σωματείο αιτείται χορήγηση αθλητικής αναγνώρισης για περισσότερα από ένα αθλήματα ή κλάδους άθλησης, υποβάλλει βεβαιώσεις των οικείων ομοσπονδιών ή ενώσεων.
7 Η επωνυμία του σωματείου να αναγράφεται στη βεβαίωση όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του.
8 Ο ελάχιστος αριθμός των εν ενεργεία αθλητών του σωματείου προκειμένου για ατομικό άθλημα είναι δέκα (10) και για ομαδικό είκοσι (20).
9 Προκειμένου για Σωματείο ΑμεΑ ο ελάχιστος αριθμός των εν ενεργεία αθλητών του σωματείου για αναγνώριση ατομικού Αθλήματος είναι δεκαπέντε (15), ενώ για ομαδικό να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται για την συμμετοχή στο συγκεκριμένο άθλημα.
10 Όπου απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του 2725/99 όπως ισχύει.

Μουντιάλ 2018: Αυτή είναι η διάγνωση για Σαλάχ - Πόσο καιρό μένει εκτός δράσης
Μουντιάλ 2018: Αυτή είναι η διάγνωση για Σαλάχ - Πόσο καιρό μένει εκτός δράσης
Το ύπουλο χτύπημα του Ράμος στον Κάριους που πολλοί δεν είδαν (video)
Το ύπουλο χτύπημα του Ράμος στον Κάριους που πολλοί δεν είδαν (video)
Παναθηναϊκός: Προχωρά για Δεληγιαννίδη, κοντά σε Χατζηδίμπα!
Παναθηναϊκός: Προχωρά για Δεληγιαννίδη, κοντά σε Χατζηδίμπα!
«Βόμβα» στην Ελβετία
«Βόμβα» στην Ελβετία

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης