Παναθηναϊκός: Η τελική έγκριση δημοπράτησης του νέου γηπέδου στον Βοτανικό

Παναθηναϊκός: Η τελική έγκριση δημοπράτησης του νέου γηπέδου στον Βοτανικό

Παναθηναϊκός: Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για το γήπεδο του «τριφυλλιού» στον Βοτανικό, όπως αποκαλύπτει το ΑΠΕ.

Το τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό βήμα για τη δημοπράτηση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, έγινε την Τετάρτη (12/10), με την ομόφωνη έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών (Τμήμα Β’) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της όλης διαδικασίας δημοπράτησης με τη μέθοδο του άρθρου 50 του νόμου 4412, την οποία παρουσιάζει αποκλειστικά το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Να σημειωθεί επίσης ότι απέσυραν την αγωγή τους τα 59 μέλη του Ερασιτέχνη που είχαν στραφεί κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με την οποία είχε περάσει το «ναι στον Βοτανικό» με ποσοστ 68,5%.

Επί της ουσίας αυτό ήταν το τελικό έγγραφο που περίμεναν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να ανέβει τα επόμενα 24ωρα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής της δημοτικής αρχής η «έγκριση δημοπράτησης του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού».

Με αυτή την (τελευταία) κίνηση ξεκινάει στην ουσία της η διαδικασία δημοπράτησης, αν και το τυπικό σκέλος θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όταν «ανέβουν» όλα τα τεύχη της δημοπράτησης στο σχετικό portal.

Τις τελευταίες εβδομάδες απ’ τη δημοτική αρχή της Αθήνας, με προσωπικές πρωτοβουλίες του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, αλλά και των στελεχών που έχουν επιφορτιστεί με το φάκελο της «Διπλής Ανάπλασης» στις περιοχές του Βοτανικού και της Λ. Αλεξάνδρας (με... αιχμή του δόρατος το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη), έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις, προκειμένου να μην χαθεί ούτε... μέρα πάνω στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Και να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπράτησης του έργου μέσα στον Οκτώβριο. Και με την εξαιρετική συνεργασία Δήμου Αθηναίων με τα αρμόδια υπουργεία, ολοκληρώθηκε όλο αυτό το δύσκολο «γραφειοκρατικό» κομμάτι.

Στην ομόφωνη απόφαση/γνωμοδότηση των οκτώ μελών του Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρεται πως η κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού θα είναι «χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 38.500 θέσεων (σ.σ. πρώτη φορά που υπάρχει ξεκάθαρη κι επίσημη οριοθέτηση της χωρητικότητας με βάση το μέγιστο όριο των 40.000 θέσεων) και συνολικής δόμησης περίπου 33.677,48 τ.μ. στην περιοχή του Βοτανικού».

Αναφέρονται ρητά τα επιπλέον έργα για τις προσβάσεις προς τον υπόγειο στάθμευσης του γηπέδου και την πεζογέφυρα (έργα που αποκάλυψε την Τετάρτη 12/10 το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το δεύτερο εξ αυτών είναι προαιρετικό) με το συνολικό κόστος όλου του έργου 123 εκατ. ευρώ, ενώ υπογραμμίζεται επίσης πως «...Το έργο έχει ενταχθεί, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 και με όμοια απόφαση εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικού προϋπολογισμού 42.049.048,00 €, εκ των οποίων 8.000.000,00 € θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία προσβάσεων στο γήπεδο».

Αναλυτικά η ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών (Β’ Τμήμα) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

«Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β’ έχοντας υπόψη του την από 05-10-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, αφού άκουσε τις απόψεις και διευκρινίσεις του αρμόδιου εισηγητή στη συνεδρίαση της 12ης-10-2022, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και

Επειδή:

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 50 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει:

«1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση σύμβαση έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου, εφόσον συντρέχουν, μέχρι την οριστική ανακήρυξη αναδόχου, και στον βαθμό που δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς το προς ανάθεση φυσικό αντικείμενο, έπειτα δε από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού της αναθέτουσας αρχής και κανονισμού μελετών έργου, ο οποίος συντάσσεται ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόσθηκε σε παρόμοια έργα,

β) η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως 4.3, 4.7 έως 4.9 και Α.12 του υποφακέλου της υποπερ. Α' της παρ. 7 του άρθρου 45.

 1. Η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος άρθρου αφορά μόνο στον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου, διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση.
 1. Ουδεμία ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση θεμελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας του παρόντος. Αν δεν πληρούνται οι όροι της παρ. 1, αναστέλλεται η σύναψη της δημόσιας σύμβασης μέχρι την πλήρωσή τους.
 1. Σε έργα της παρ. 1 με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 13 του ν. 4608/2019 (Α' 66).
 1. Όλες οι μελέτες, τόσο στο στάδιο του διαγωνισμού όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης έργων του παρόντος, πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές κείμενες διατάξεις σχετικά με του όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελετητικών οικονομικών φορέων βάσει των προβλεπόμενων προς εκπόνηση μελετών του έργου και των χορηγούμενων εγκεκριμένων μελετών. Μεταβολή του προσώπου του μελετητή που γνωστοποιήθηκε στην αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.».
 1. Ο Δήμος Αθηναίων είναι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος, που αφορά στην ανάπλαση α) του Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (εφεξής η «Περιοχή Ανάπλασης Ι») και β) του ενοποιημένου Ο.Τ. 45-46-50 (Τομέας Ανάπλασης Α΄) και του Ο.Τ. 45α (Τομέας Ανάπλασης Β΄) της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων (εφεξής η «Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ») έχει και τη γενική ευθύνη και το συντονισμό του Προγράμματος, κατ' επέκταση δε και φορέας υλοποίησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ» που αποτελεί το κύριο συστατικό για την υλοποίηση του συνολικού προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης.
 1. Πρόκειται για μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση με τη δημιουργία δύο υπερτοπικών α μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών σε δύο περιοχές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ως υποβαθμισμένες και χρήζουσες ποιοτικής αναβάθμισης. Το Πρόγραμμα θεωρείται από την Πολιτεία ως

α) μητροπολιτικού χαρακτήρα (άρθρο 14§4 του ν.4277/2014) και για τον λόγο αυτό αντιμετωπίστηκε ειδικώς, με μια δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων, λόγω της ιδιαιτερότητας και της κρισιμότητας του εγχειρήματος για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών σε δύο καίριες πολεοδομικά και περιβαλλοντικά περιοχές της Αθήνας, καθώς και για την εξυπηρέτηση του ευρύτερου δημόσιοι συμφέροντος.

β) αναπτυξιακή παρέμβαση μεγάλης κλίμακας και πολλαπλασιαστικής αξίας για τις περιοχές υποδοχής του Προγράμματος και την Αττική εν γένει, με αθλητικές εγκαταστάσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα, όπως το προβλεπόμενο γήπεδο ποδοσφαίρου, τα έργα υποδομής και οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου , η χρηματοδότηση των οποίων, έχουν όχι μόνο ανταποδοτικό χαρακτήρα υπό την έννοια της απόσβεσης εντός 10ετίας της δημόσιας επένδυσης, όσο και οικονομικό και ευρύτερα κοινωνικό χαρακτήρα.

 1. Ειδικότερα:

Το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου αφορά στην κατασκευή α) του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού χωρητικότητας 38.500 κατ' ελάχιστον και συνολικής δόμησης περίπου 33.677,48 τ.μ. στην περιοχή του Βοτανικού, β) στην διαμόρφωση των προσβάσεων προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του γηπέδου και γ) στην δημιουργία κλειστής διαδρομής με πεζογέφυρα στο επίπεδο +1 των οπαδών-θεατών της φιλοξενούμενης ομάδας (αντικείμενο υπό προαίρεση). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 123.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Το έργο έχει ενταχθεί, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 και με όμοια απόφαση εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικού προϋπολογισμού 42.049.048,00 €, εκ των οποίων 8.000.000,00 € θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία προσβάσεων στο γήπεδο.

 1. Η υπαγωγή στο άρθρο 50 ν.4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων με αξιολόγηση μελέτης) δεδομένης της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας της κατασκευής, θεωρείται ότι δίνει επαρκές περιθώριο ευελιξίας στους διαγωνιζόμενους για διαμόρφωση τεχνικοοικονομικής βέλτιστης λύσης με βάση τα παρεχόμενα από την Υπηρεσία στοιχεία, προκειμένου, με την προβλεπόμενη μεταφορά των αθλητικών εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου από την περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην υποβαθμισμένη και προβληματική σήμερα περιοχή του Ελαιώνα/Βοτανικού, να επιτευχθεί η μετατροπή της από άναρχη ζώνη βιομηχανίας-βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου σε ορθολογικώς πολεοδομούμενη περιοχή με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς και κτίρια κεντρικών λειτουργιών, γεγονός που οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση της υφιστάμενης πραγματικής καταστάσεως και στην πολεοδομική εξυγίανση της περιοχής του Ελαιώνα.
 1. Πληρούνται οι όροι – προϋποθέσεις που τίθενται κατά το άρθρο 50 v.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων με αξιολόγηση μελέτης) και τις συνοδές διατάξεις (υποπερίπτωση Α της παρ. 7 του άρθρου 45 v. 4412/2016 «Συγκρότηση και τήρηση φακέλου Δημόσιας Σύμβασης») όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 15 και 10 του ν. 4782/21.

Αναλυτικά: Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 v.4412/2016 παρ. 1 (όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 15 και 10 του ν. 4782/21) συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις για την ανάθεση του αντικειμένου ως μελέτη κατασκευή καθότι το έργο διαθέτει τα στοιχεία Α.1 έως Α.3, Α.7 έως Α.9 και Α.12 του υποφακέλου της υποπερ. Α’ της παρ. 7 του άρθρου 45, ήτοι:

 1. i) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με ΑΠ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99968/6764/30-09-22.
 1. ii) Τεύχος υπολογισμού και τεκμηρίωσης καθορισμού του προϋπολογισμού.
 1. ii) Κανονισμός μελετών του έργου.
 1. iv) Τεύχος τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας του έργου και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης.
 1. v) Τεύχος απαιτήσεων επιτελεστικότητας.
 1. vi) Τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου.

vii) Στοιχεία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

viii) Στοιχεία για την αρχαιολογική τεκμηρίωση.

 1. ix) Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση η μη, μετακίνησης η μεταφοράς τους.
 1. x) Καταγραφή των κινδύνων και κατανομή των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων.

και επιπλέον:

 1. Τεύχη Δημοπράτησης
 1. i) Περίληψη Διακήρυξης
 1. ii) Σχέδιο Διακήρυξης

iii) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 1. iv) Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – τεχνικές Προδιαγραφές
 1. Τεχνική Περιγραφή
 1. Τιμολόγιο Δημοπράτησης
 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα.

Για το υπόψη έργο έχει συνταχθεί προμελέτη και υπάρχει οικοδομική άδεια σε ισχύ.

 1. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 (Α΄1470), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «3. Για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβαση απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α' 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της. Η διαδικασία του προηγουμένου εδάφιου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται βάσει εγκεκριμένου από την ΕΑΑΔΗΣΥ υποδείγματος διακήρυξης, χωρίς τη συμπερίληψη οιουδήποτε αλλού προσθετού όρου.».
 1. Το έργο, λόγω της πολυπλοκότητάς του, απαιτεί ανάδοχο με δυνατότητα ασφαλούς και έγκαιρης ολοκλήρωσής του καθώς και με ειδική εμπειρία σε τέτοιου τύπου κατασκευές, ώστε να επιτευχθεί η έντεχνη, εκτέλεση, αφού οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν παρουσιάζουν οξυμένη ιδιαιτερότητα και δυσκολία και πρέπει να εκτελεστούν κατά τρόπο που να προκαλέσουν τη μικρότερη δυνατή όχληση, καθώς το έργο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού. Για την έντεχνη, εντός των προθεσμιών και με τη μικρότερη δυνατή όχληση εκτέλεσή τους απαιτείται να υπάρχει η ανάλογη, αφενός μεν οικονομική δυνατότητα και αφετέρου εμπειρία του αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου.
 1. Κρίνεται ότι η ασφαλής, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου θα διασφαλιστεί με την προσθήκη επιπλέον όρων τεχνικής ικανότητας στη διακήρυξη δημοπράτησής του, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι ο ανάδοχος που θα αναλάβει το εν λόγω έργο θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει με επιτυχία όλες τις σχετικές δυσκολίες.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Για τη δημοπράτηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ» σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4412/2016, όπως ισχύει.
 1. Για την έγκριση προσθήκης απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στα έγγραφα της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ», προϋπολογισμού 123.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της, ως εξής:

«Α) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν σωρευτικά:

α) Άθροισμα ετήσιων κύκλων εργασιών των οικονομικών χρήσεων, για τα έτη 2018, 2019 και 2020, ίσο ή μεγαλύτερο των 150 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΕΕΕΣ τους (Μέρος IV κεφ. Β), επί ποινή αποκλεισμού τα ακριβή μεγέθη του κύκλου εργασιών τους για καθένα από τα έτη 2018, 2019 και 2020 από όπου να προκύπτει το ζητούμενο άθροισμα.

β) Ρευστότητα, υπολογιζόμενη ως ο λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, μεγαλύτερη του 0,70, όπως προκύπτει με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας οικονομικής χρήσης, ήτοι για το έτος 2020.

Οι παραπάνω δείκτες θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος IV κεφ. Β) αναλυτικά ώστε να μπορούν να επαληθευτούν. Συγκεκριμένα, πρέπει να δηλωθούν το κυκλοφορούν ενεργητικό, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και ο λόγος τους.Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Γκιώνης στο τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας του
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Γκιώνης στο τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας του
Wimbledon: Το σήκωσε η Κρεϊτσίκοβα - Το δεύτερο τρόπαιο σε Grand Slam
Wimbledon: Το σήκωσε η Κρεϊτσίκοβα - Το δεύτερο τρόπαιο σε Grand Slam
Κολύμβηση Ανοιχτής Θάλασσας: Δεύτερη στην Ευρώπη η Γεωργία Μακρή! (video)
Κολύμβηση Ανοιχτής Θάλασσας: Δεύτερη στην Ευρώπη η Γεωργία Μακρή! (video)
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ Λάρνακας 3-1: Θετική εμφάνιση με τρομερό Μπακασέτα
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ Λάρνακας 3-1: Θετική εμφάνιση με τρομερό Μπακασέτα
©2011-2024 Onsports.gr - All rights reserved