ΠΑΟΚ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
SHARE

ΠΑΟΚ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Οι διοικούντες την ΠΑΕ αναφέρουν αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Δευτέρας (27/4) και τις αποφάσεις που πάρθηκαν

Μπορεί το κύριο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ την Δευτέρα (27/4) να ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ αλλά υπήρξαν κι άλλα ζητήματα που απασχόλησαν τους μετόχους της εταιρείας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που πάρθηκαν αναφέρει: «Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 136.964.398 μετοχές, (ποσοστό 87,4623% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου) και αναφορικά με τα θέματα που είχαν τεθεί πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και καταθέσεις μετόχων προοριζόμενες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.10 Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΠΟΦΑΣΗ:
Αποφασίζεται η παρούσα αύξηση να μην πραγματοποιηθεί με δημόσια προσφορά, αλλά με ιδιωτική τοποθέτηση απευθυνόμενη σε επενδυτές που θα αποκτήσουν μετοχές με συνολική αξία τουλάχιστον εκατό  χιλιάδων ευρώ ανά επενδυτή για κάθε επιμέρους προσφορά σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 3 ν. 3401/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι επενδυτές αυτοί μπορεί να είναι είτε παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας είτε νέοι.
Επιπλέον η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην κατά 10.500.000,00 € αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε παλιούς και σε νέους μετόχους – επενδυτές υπό την προϋπόθεση απόκτησης μετοχών με συνολική αξία τουλάχιστον εκατό χιλιάδων ευρώ ανά επενδυτή.

ΘΕΜΑ 2ο:
Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ:
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρίας συμπεριλαμβάνοντας παράγραφο 47 με την απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 3ο:
Έκδοση βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και του άρθρου 13 παρ.2  περ. η΄ του καταστατικού της εταιρείας, και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών.

ΑΠΟΦΑΣΗ:
Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε  την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές. Προθεσμία για την καταβολή του ομολογιακού δανείου ορίζεται μέχρι τις 02/06/2015.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Εκδότης: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ – ΠΑΟΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Είδος Δανείου: Ομολογιακό Δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές του Εκδότη (άρθρο 3″ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και άρθρο 8 του Ν. 3156/2003) («Δάνειο»).
Ύψος Δανείου: Έως εννέα εκατομμύρια, (9.000.0000€). όπως αποφασίστηκε στην από 27-4-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Επιτόκιο: 0,25%
Διάρκεια Δανείου: Επτά (7) έτη από την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου.
Δικαίωμα Εκδότη Πρόωρης Εξόφλησης των Ομολογιών (Call Option): O Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να προπληρώσει το Δάνειο ή μέρος του με ειδοποίηση εκάστου ομολογιούχου.
Ημερομηνία Έκδοσης: Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η επταετής διάρκεια του Δανείου, ήτοι η 28η Απριλίου 2015.
Ημερομηνία Λήξης: Η 7η επέτειος της Ημερομηνίας Έκδοσης, ήτοι η 28η Απριλίου 2022.
Ημερομηνία Αποπληρωμής: Η Ημερομηνία Λήξης, ήτοι η 28η Απριλίου 2022.
Tύπος και Μορφή Ομολογίας:  Τίτλοι ονομαστικών αξιόγραφων (ομολογιών). μετατρέψιμων σε μετοχές του Εκδότη. Φυσικοί τίτλοι (ενσώματες, εκτυπωμένες σε χαρτί Η/Υ ομολογίες με προσαρτημένα τοκομερίδια).
Ονομαστική Αξία Ομολογίας: Ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ.
Τιμή Διάθεσης των Ομολογιών: Στο 100%  της ονομαστικής αξίας τους.
Νόμισμα Ομολογίας: Ευρώ
Αριθμός Ομολογιών: Εκατό (100) ομολογίες
Δικαίωμα προτίμησης στην έκδοση: Δεν παρέχεται
Χρόνος ασκήσεως του Δικαιώματος Μετατροπής: Σύμφωνα με την απόφαση της από 27-4-2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά ένα (1) έτος από την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου. Εφεξής θα μπορεί να ασκείται ανά έτος, την αντίστοιχη ημερομηνία κάθε έτους με την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου («Ημερομηνία Μετατροπής»). Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί κατά την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα, η οποία θα νοείται ως Ημερομηνία Μετατροπής.

Λόγος και Τιμή Μετατροπής Ομολογιών σε Μετοχές: Κάθε μία (1) ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 270.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη με δικαίωμα ψήφου, η δε τιμή μετατροπής θα είναι τριάντα λεπτά (0,30€) ανά μετοχή. Το υπόλοιπο ποσό (10% του συνόλου) θα άγεται στην έκδοση αντιστοίχων μετοχών υπέρ του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση ομολογιακού δανείου ώστε να μην λάβουν μέρος οι παλαιοί μέτοχοι, αφού σκοπός της έκδοσης αυτής είναι κυρίως η άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, χωρίς τους περιορισμούς των χρόνων για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Το γεγονός δε αυτό δεν θα αποκλείσει και τους παλαιούς μετόχους να καταθέσουν προτάσεις μαζί με τους νέους υποψήφιους μετόχους για αγορά ομολογιών αξίας 90.000 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως θα είναι ελεύθερο να αποφασίσει ανάλογα με τους χρόνους που έχει στη διάθεσή του.

ΘΕΜΑ 4ο:
Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διεκπεραίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης και διάθεσης των ως άνω ομολογιακών δανείων και κάθε απαραίτητη συναφή πράξη.

ΑΠΟΦΑΣΗ:
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα  εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Να καθορίσει με βάση τους όρους της αποφάσεως της από 27-4-2015 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών συμπληρώνοντας τους παραπάνω όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους.
β) Να υπογράψει τους τίτλους των ομολογιών καθώς και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο για την σύναψη του ομολογιακού δανείου έγγραφο.
γ) Να συνομολογήσει με τους υποψήφιους επενδυτές ελεύθερα κατά την κρίση τους κάθε  λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την ως άνω σύναψη του ομολογιακού δανείου.
δ) Να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω».

Λονδίνο: Αστυνομικοί περικυκλώνουν το αυτοκίνητο που έπεσε σε οδόφραγμα έξω από το Κοινοβούλιο (vid)
Λονδίνο: Αστυνομικοί περικυκλώνουν το αυτοκίνητο που έπεσε σε οδόφραγμα έξω από το Κοινοβούλιο (vid)
Ανακοινώθηκε από τη Λας Πάλμας ο Πέκχαρτ
Ανακοινώθηκε από τη Λας Πάλμας ο Πέκχαρτ
Εφιαλτικές εικόνες: Η «κόκκινη παλίρροια» σκοτώνει τα πάντα στο πέρασμά της (Vid)
Εφιαλτικές εικόνες: Η «κόκκινη παλίρροια» σκοτώνει τα πάντα στο πέρασμά της (Vid)
Αλλάζει ο καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρά φαινόμενα τον Δεκαπενταύγουστο
Αλλάζει ο καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρά φαινόμενα τον Δεκαπενταύγουστο

 • Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018
 • Μπάσκετ: ΑΕΚ - Τρίκαλα BC Aries
  14:50Stoiximan.gr Basket League 2017 - 2018. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Θανάσης Ασπρούλιας.
 • WRC 2018
  14:55SS23 Ruuhimaki 1 Power Stage, Φινλανδία. Πριγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Τένις: Ναόμι Οζάκα - Μαρία Σάκκαρη (Ζ)
  15:00WTA 2018. Western & Southern Open. Αγώνας κυρίως ταμπλό. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Ποδόσφαιρο: Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
  16:00UEFA Πρωτάθλημα Νέων 2017-18. Προημιτελικός. Περιγραφή: Αποστόλης Πάνος.
 • WRC 2018
  16:45Φινλανδία. Τα καλύτερα στιγμιότυπα.
 • Μπάσκετ: Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε
  17:00Τουρκικό Πρωτάθλημα 2017-18. 2η αγωνιστική.
 • COSMOTE SPORT 7HD
  17:30Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.
 • Μηχανοκίνητα: NASCAR Cup Series 2018
  18:00Michigan Consumers Energy 400. Στιγμιότυπα.
 • Τένις: Στέφανος Τσιτσιπάς - Νταβίντ Γκοφάν (Ζ)
  19:002018 ATP Masters 1000. Western & Southern Open. Αγώνες κυρίως ταμπλό. Περιγραφή: Λάμπρος Μπαλάφας.
 • WRC Μαγκαζίνο 2018
  19:15Γερμανία.
 • RBAR 2018
  20:00Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Στιγμιότυπα.
 • COSMOTE SPORT 9HD
  21:00Συντονιστείτε στο Cosmote Sport 9HD από τις 25 Αυγούστου. Το νέο κανάλι της Cosmote TV φέρνει στις οθόνες σας ακόμη περισσότερες live μεταδόσεις από τις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις.
 • WRC 2018
  21:15Φινλανδία. Τα καλύτερα στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι
  21:20Αγγλικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Μιχάλης Τσόχος.
 • Υδάτινα Σπορ: 2018 Icarus Action E5
  21:30Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
  21:55UEFA Πρωτάθλημα Νέων 2017-18. Προημιτελικός. Περιγραφή: Αποστόλης Πάνος.
 • Beach Volley: FIVB 2018
  22:00Βιέννη, Αυστρία. Στιγμιότυπα.
 • Red Bull Air Race World Championship 2018
  22:30Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Δοκιμαστικά. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Τένις: 2018 ATP Masters 1000 (Ζ)
  23:00Western & Southern Open. Αγώνες κυρίως ταμπλό. Περιγραφή: Γιάννης Κυφωνίδης.
 • Ποδόσφαιρο: Λεβερκούζεν - Στουτγκάρδη
  23:05Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 32η αγωνιστική. Περιγραφή: Σωτήρης Κωσταβάρας.
 • UEFA Nations League 2018-19
  23:20Προεπισκόπηση. Στιγμιότυπα.
 • Χάντμπολ: Κίελο - Μέλσουνγκεν
  23:35Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 23η αγωνιστική. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • Ποδόσφαιρο: Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας
  23:50Αγγλικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Πάνος Βόγλης.
 • Ποδόσφαιρο: Μπαρτσελόνα - Έιμπαρ
  23:55Ισπανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 5η αγωνιστική. Περιγραφή: Δημήτρης Ξαρλής.
 • Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018
 • Red Bull Air Race World Championship 2018
  00:20Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Αγώνας. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Ποδόσφαιρο: Πόρτο - Τσάβες
  01:00Πρωτάθλημα Πορτογαλίας 2018-19. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Δημήτρης Σπηλιόπουλος.
 • Μπάσκετ: Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε
  01:10Τουρκικό Πρωτάθλημα 2017-18. 2η αγωνιστική.
 • Ποδόσφαιρο: Γούλβερχαμπτον Γουάντερερς - Έβερτον
  01:50Αγγλικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Λάμπρος Μπαλάφας.
 • Στιγμιότυπα
  02:30Παρακολουθήστε τις καλύτερες φάσεις από τον κόσμο των σπορ.
 • RBAR 2018 - Magazine
  03:00Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Στιγμιότυπα.
 • Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Superfoods
  03:10Stoiximan.gr Basket League 2017 - 2018. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Μηχανοκίνητα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018
  03:45Τρίπολη. 2ος αγώνας. Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Μάιντς - Λειψία
  04:15Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 32η αγωνιστική.
 • UEFA Europa League 2017-18 - Στιγμιότυπα
  04:55Ανασκόπηση της σεζόν. Στιγμιότυπα.
 • Μηχανοκίνητα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018
  05:00Σέρρες. 3ος αγώνας. Στιγμιότυπα.
 • FIBA: Ο Κόσμος του Μπάσκετ E656
  05:30Στιγμιότυπα.
 • Χάντμπολ: Μαγδεβούργο - Κίελο
  06:00Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 24η αγωνιστική. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • Ποδόσφαιρο: Σαουθάμπτον - Μπέρνλι
  06:05Αγγλικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Λάμπρος Μπαλάφας.
 • Ποδόσφαιρο: Σαν Πάουλι - Ντάρμσταντ
  06:30Γερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2018 - 2019. 2η αγωνιστική. Περιγραφή: Δημήτρης Σπηλιόπουλος.
 • GP Confidential 2018 E14
  06:50Στιγμιότυπα.
 • Τένις: Ναόμι Οζάκα - Μαρία Σάκκαρη
  07:00WTA 2018. Western & Southern Open. Αγώνας κυρίως ταμπλό. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Red Bull MotoGP Rookies Cup 2018
  07:30Σπίλμπεργκ, Αυστρία. 1ος αγώνας. Περιγραφή: Νίκος Μπλούνας.
 • Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Superfoods
  07:40Stoiximan.gr Basket League 2017 - 2018. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Ποδόσφαιρο: Γούλβερχαμπτον Γουάντερερς - Έβερτον
  08:15Αγγλικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Λάμπρος Μπαλάφας.
 • Red Bull MotoGP Rookies Cup 2018
  08:30Σπίλμπεργκ, Αυστρία. 2ος αγώνας. Περιγραφή: Νίκος Μπλούνας.
 • Ποδόσφαιρο Σάλας: Γκιόρ - Μπαρτσελόνα
  08:45Κύπελλο UEFA 2017-18. Μικρός τελικός. Περιγραφή: Χρήστος Κυριαζής.
 • Μηχανοκίνητα: NASCAR Cup Series 2018
  09:30Michigan Consumers Energy 400. Στιγμιότυπα.
 • Μπάσκετ: Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε
  10:05Τουρκικό Πρωτάθλημα 2017-18. 2η αγωνιστική.
 • Ποδόσφαιρο: Πόρτο - Τσάβες
  10:30Πρωτάθλημα Πορτογαλίας 2018-19. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Δημήτρης Σπηλιόπουλος.
 • RBAR 2018 - Magazine
  10:45Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Στιγμιότυπα.
 • Μηχανοκίνητα: IDEMITSUI Asia Talent Cup 2018
  11:30Malaysian Superbike Championship. 1ος αγώνας. Περιγραφή: Γιάννης-Μάριος Παπαδόπουλος.
 • UEFA Champions League Magazine 2017-18 E33
  11:45Επεισόδιο: Ανασκόπηση της σεζόν. Μια σειρά εκπομπών αφιερωμένη στο UEFA Champions League με συνεντεύξεις παικτών και προπονητών, παρουσίαση προφίλ των ομάδων και αποκλειστικά πλάνα από την κορυφαία διοργάνωση.
 • Sports Classics: 2017 Outdoor Specials
  12:00XTERRA European Tour.
 • Χάντμπολ: Μαγδεβούργο - Κίελο
  12:10Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 24η αγωνιστική. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • Μηχανοκίνητα: IDEMITSUI Asia Talent Cup 2018
  12:30Malaysian Superbike Championship. 2ος αγώνας. Περιγραφή: Γιάννης-Μάριος Παπαδόπουλος.
 • Ποδόσφαιρο: Χέρτα Βερολίνου - Άουγκσμπουργκ
  12:45Γερμανικό Πρωτάθλημα 2017 - 2018. 32η αγωνιστική. Περιγραφή: Πάρης Τσελεπίδης.
 • UEFA Europa League 2017-18 - Στιγμιότυπα
  12:55Ανασκόπηση της σεζόν. Στιγμιότυπα.
 • COSMOTE SPORT 9HD
  13:00Συντονιστείτε στο Cosmote Sport 9HD από τις 25 Αυγούστου. Το νέο κανάλι της Cosmote TV φέρνει στις οθόνες σας ακόμη περισσότερες live μεταδόσεις από τις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις.
 • WRC Μαγκαζίνο 2018
  13:30Γερμανία.
 • Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Superfoods
  13:55Stoiximan.gr Basket League 2017 - 2018. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Τένις: 2018 ATP Masters 1000
  14:00Rogers Cup. Στιγμιότυπα.
 • Dirt Games 2018 - Στιγμιότυπα
  14:15Μαρκόπουλο.
 • Μηχανοκίνητα: NASCAR Cup Series 2018
  14:45Michigan Consumers Energy 400. Στιγμιότυπα.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018-19 - Στιγμιότυπα
  14:55Pre-Season.
 • Τένις: 2018 ATP Masters 1000 (Ζ)
  15:00Western & Southern Open. Αγώνες κυρίως ταμπλό. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Ποδόσφαιρο: Τσέλσι - Πόρτο
  15:50UEFA Πρωτάθλημα Νέων 2017-18. 1ος ημιτελικός. Περιγραφή: Πάνος Μάλαμας.
 • Red Bull MotoGP Rookies Cup 2018
  16:00Σπίλμπεργκ, Αυστρία. 1ος αγώνας. Περιγραφή: Νίκος Μπλούνας.
 • Μπάσκετ: Εσκισεχίρ - Αναντολού Εφές
  16:25Τουρκικό Πρωτάθλημα 2017-18. 3η αγωνιστική. Περιγραφή: Χαράλαμπος Σαραντινάκης.
 • Red Bull MotoGP Rookies Cup 2018
  17:00Σπίλμπεργκ, Αυστρία. 2ος αγώνας. Περιγραφή: Νίκος Μπλούνας.
 • Ποδόσφαιρο: Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μπάγερν Μονάχου
  17:30Super Cup Γερμανίας 2018. Απολαύστε την ετήσια αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Γερμανίας και τον νικητή του DFB-Pokal. Περιγραφή: Άλκης Τσαβδαράς.
 • MotoGP 2018
  18:00Eyetime Mottorad Grand Prix Von Osterreich. Στιγμιότυπα.
 • FIBA: Ο Κόσμος του Μπάσκετ E657
  18:30Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ζ)
  19:00UEFA Super Cup 2018.Περιγραφή: Τάσος Κολλίντζας.
 • WRC 2018
  19:15SS11 Harju 2, Φινλανδία. Πριγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Ποδόσφαιρο: Μπενφίκα - Βιτόρια Γκιμαράες
  20:00Πρωτάθλημα Πορτογαλίας 2018-19. 1η αγωνιστική. Περιγραφή: Κώστας Γιαλιτάκης.
 • WRC 2018
  20:30SS23 Ruuhimaki 1 Power Stage, Φινλανδία. Πριγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies