ΠΑΟΚ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
SHARE

ΠΑΟΚ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Οι διοικούντες την ΠΑΕ αναφέρουν αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Δευτέρας (27/4) και τις αποφάσεις που πάρθηκαν

Μπορεί το κύριο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ την Δευτέρα (27/4) να ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ αλλά υπήρξαν κι άλλα ζητήματα που απασχόλησαν τους μετόχους της εταιρείας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που πάρθηκαν αναφέρει: «Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 136.964.398 μετοχές, (ποσοστό 87,4623% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου) και αναφορικά με τα θέματα που είχαν τεθεί πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και καταθέσεις μετόχων προοριζόμενες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.10 Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΠΟΦΑΣΗ:
Αποφασίζεται η παρούσα αύξηση να μην πραγματοποιηθεί με δημόσια προσφορά, αλλά με ιδιωτική τοποθέτηση απευθυνόμενη σε επενδυτές που θα αποκτήσουν μετοχές με συνολική αξία τουλάχιστον εκατό  χιλιάδων ευρώ ανά επενδυτή για κάθε επιμέρους προσφορά σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 3 ν. 3401/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι επενδυτές αυτοί μπορεί να είναι είτε παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας είτε νέοι.
Επιπλέον η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην κατά 10.500.000,00 € αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε παλιούς και σε νέους μετόχους – επενδυτές υπό την προϋπόθεση απόκτησης μετοχών με συνολική αξία τουλάχιστον εκατό χιλιάδων ευρώ ανά επενδυτή.

ΘΕΜΑ 2ο:
Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ:
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρίας συμπεριλαμβάνοντας παράγραφο 47 με την απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 3ο:
Έκδοση βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και του άρθρου 13 παρ.2  περ. η΄ του καταστατικού της εταιρείας, και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών.

ΑΠΟΦΑΣΗ:
Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε  την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές. Προθεσμία για την καταβολή του ομολογιακού δανείου ορίζεται μέχρι τις 02/06/2015.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Εκδότης: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ – ΠΑΟΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Είδος Δανείου: Ομολογιακό Δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές του Εκδότη (άρθρο 3″ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και άρθρο 8 του Ν. 3156/2003) («Δάνειο»).
Ύψος Δανείου: Έως εννέα εκατομμύρια, (9.000.0000€). όπως αποφασίστηκε στην από 27-4-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Επιτόκιο: 0,25%
Διάρκεια Δανείου: Επτά (7) έτη από την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου.
Δικαίωμα Εκδότη Πρόωρης Εξόφλησης των Ομολογιών (Call Option): O Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να προπληρώσει το Δάνειο ή μέρος του με ειδοποίηση εκάστου ομολογιούχου.
Ημερομηνία Έκδοσης: Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η επταετής διάρκεια του Δανείου, ήτοι η 28η Απριλίου 2015.
Ημερομηνία Λήξης: Η 7η επέτειος της Ημερομηνίας Έκδοσης, ήτοι η 28η Απριλίου 2022.
Ημερομηνία Αποπληρωμής: Η Ημερομηνία Λήξης, ήτοι η 28η Απριλίου 2022.
Tύπος και Μορφή Ομολογίας:  Τίτλοι ονομαστικών αξιόγραφων (ομολογιών). μετατρέψιμων σε μετοχές του Εκδότη. Φυσικοί τίτλοι (ενσώματες, εκτυπωμένες σε χαρτί Η/Υ ομολογίες με προσαρτημένα τοκομερίδια).
Ονομαστική Αξία Ομολογίας: Ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ.
Τιμή Διάθεσης των Ομολογιών: Στο 100%  της ονομαστικής αξίας τους.
Νόμισμα Ομολογίας: Ευρώ
Αριθμός Ομολογιών: Εκατό (100) ομολογίες
Δικαίωμα προτίμησης στην έκδοση: Δεν παρέχεται
Χρόνος ασκήσεως του Δικαιώματος Μετατροπής: Σύμφωνα με την απόφαση της από 27-4-2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά ένα (1) έτος από την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου. Εφεξής θα μπορεί να ασκείται ανά έτος, την αντίστοιχη ημερομηνία κάθε έτους με την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου («Ημερομηνία Μετατροπής»). Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί κατά την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα, η οποία θα νοείται ως Ημερομηνία Μετατροπής.

Λόγος και Τιμή Μετατροπής Ομολογιών σε Μετοχές: Κάθε μία (1) ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 270.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη με δικαίωμα ψήφου, η δε τιμή μετατροπής θα είναι τριάντα λεπτά (0,30€) ανά μετοχή. Το υπόλοιπο ποσό (10% του συνόλου) θα άγεται στην έκδοση αντιστοίχων μετοχών υπέρ του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση ομολογιακού δανείου ώστε να μην λάβουν μέρος οι παλαιοί μέτοχοι, αφού σκοπός της έκδοσης αυτής είναι κυρίως η άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, χωρίς τους περιορισμούς των χρόνων για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Το γεγονός δε αυτό δεν θα αποκλείσει και τους παλαιούς μετόχους να καταθέσουν προτάσεις μαζί με τους νέους υποψήφιους μετόχους για αγορά ομολογιών αξίας 90.000 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως θα είναι ελεύθερο να αποφασίσει ανάλογα με τους χρόνους που έχει στη διάθεσή του.

ΘΕΜΑ 4ο:
Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διεκπεραίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης και διάθεσης των ως άνω ομολογιακών δανείων και κάθε απαραίτητη συναφή πράξη.

ΑΠΟΦΑΣΗ:
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα  εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Να καθορίσει με βάση τους όρους της αποφάσεως της από 27-4-2015 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών συμπληρώνοντας τους παραπάνω όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους.
β) Να υπογράψει τους τίτλους των ομολογιών καθώς και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο για την σύναψη του ομολογιακού δανείου έγγραφο.
γ) Να συνομολογήσει με τους υποψήφιους επενδυτές ελεύθερα κατά την κρίση τους κάθε  λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την ως άνω σύναψη του ομολογιακού δανείου.
δ) Να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω».

Η μυθική 50άρα του Γκρίφιν κόντρα στους Σίξερς (vid)
Η μυθική 50άρα του Γκρίφιν κόντρα στους Σίξερς (vid)
Παναθηναϊκός: Ποτέ δεν παραδίνεται το «τριφύλλι»
Παναθηναϊκός: Ποτέ δεν παραδίνεται το «τριφύλλι»
Πάει στη FIFA για Μπεργκ ο Παναθηναϊκός!
Πάει στη FIFA για Μπεργκ ο Παναθηναϊκός!
ΠΑΟΚ: Οικογένεια σε όλα (video)
ΠΑΟΚ: Οικογένεια σε όλα (video)

 • Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018
 • COSMOTE SPORT 9HD
  05:00Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.
 • Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Ήφαιστος Λήμνου
  05:30Betshop Basket League 2018-19. 3η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Ποδόσφαιρο: Χόλσταϊν Κίελo - Κολονία
  05:40Γερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2018 - 2019. 10η αγωνιστική. Περιγραφή: Πάρης Τσελεπίδης.
 • Ποδόσφαιρο: Ρόμα - ΤΣΣΚΑ Μόσχας
  05:45UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 3η αγωνιστική. 7ος όμιλος. Περιγραφή: Μάνος Σπανόπουλος.
 • Formula 1 2018 - Grand Prix ΗΠΑ
  05:55Παρακολουθήστε τον αγώνα που διεξάγεται στο Όστιν του Τέξας, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1. Περιγραφή: Κώστας Ψάρρας, Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος.
 • Τένις: 2018 ATP World Tour 500
  07:10Swiss Indoors Basel. Αγώνες κυρίως ταμπλό.
 • Μπάσκετ: Ντένβερ Νάγκετς - Σακραμέντο Κινγκς
  07:45NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Κυριάκος Κουρουτσαβούρης.
 • Ποδόσφαιρο: ΑΕΚ - Μπάγερν Μονάχου
  07:55UEFA Πρωτάθλημα Νέων 2018-19. Φάση ομίλων. 3η μέρα αγώνων. 5ος όμιλος. Περιγραφή: Αποστόλης Πάνος.
 • Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης - Βικτόρια Πλζεν
  08:00UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 3η αγωνιστική. 7ος όμιλος. Περιγραφή: Σωτήρης Κωσταβάρας.
 • WRC 2018
  08:25Μεγάλη Βρετανία. Τα καλύτερα στιγμιότυπα.
 • Μηχανοκίνητα: NASCAR Cup Series 2018
  09:40Kansas Hollywood Casino 400. Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Βιγιαρεάλ - Ατλέτικο Μαδρίτης
  10:00Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 9η αγωνιστική. Περιγραφή: Τάσος Κολλίντζας.
 • Ποδόσφαιρο: Σάλκε - Βέρντερ Βρέμης
  10:10Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 8η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιώργος Θαναηλάκης.
 • Ποδόσφαιρο: Άγιαξ - Μπενφίκα
  10:15UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 3η αγωνιστική. 5ος όμιλος. Περιγραφή: Πέτρος Δριτσάκος.
 • NBA Daily
  10:30Η καθημερινή σας ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
 • Moto3 2018
  10:55Motul Grand Prix of Japan. Αγώνας. Περιγραφή: Νίκος Μπλούνας.
 • Τένις: 2018 ATP World Tour 500 (Ζ)
  11:00Erste Bank Open. Αγώνας κυρίως ταμπλό. Περιγραφή: Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος.
 • Pick n' Roll
  11:15Πλούσια θεματολογία, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σούπερ θέαμα κάθε εβδομάδα στην μπασκετική εκπομπή Pick n' Roll.
 • Υδάτινα Σπορ: 2018 Icarus Action E7
  11:20Στιγμιότυπα.
 • Surfing ISA World Surfing Games
  11:45Υδάτινα σπορ.
 • Ποδόσφαιρο: Μπαρτσελόνα - Σεβίλη
  12:15Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 9η αγωνιστική. Περιγραφή: Σωτήρης Κωσταβάρας.
 • Moto2 2018
  12:20Motul Grand Prix of Japan. Αγώνας. Περιγραφή: Νίκος Μπλούνας.
 • Ποδόσφαιρο: Μπράγκα - Ρίο Άβε
  12:25Πρωτάθλημα Πορτογαλίας 2018-19. 7η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιώργος Μπιτσικώκος.
 • Ποδόσφαιρο: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γιουβέντους
  12:30UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 3η αγωνιστική. 8ος όμιλος. Περιγραφή: Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
 • Μπάσκετ: Λ. Α. Λέικερς - Σαν Αντόνιο Σπερς
  13:00NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Άρης Μπάρκας.
 • MotoGP 2018
  13:50Motul Grand Prix of Japan. Αγώνας. Περιγραφή: Δημήτρης Διατσίδης.
 • UEFA Champions League 2018-19 - Στιγμιότυπα
  14:30Φάση ομίλων. 3η αγωνιστική. Τα καλύτερα στιγμιότυπα της αγωνιστικής του UEFA Champions League. Στιγμές γεμάτες πάθος, δυνατές μάχες και τα καλύτερα γκολ που ξεχώρισαν ανά αγωνιστική ημέρα αφιερωμένα στην κορυφαία διοργάνωση.
 • Ποδόσφαιρο: Στουτγκάρδη - Ντόρτμουντ
  14:40Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 8η αγωνιστική. Περιγραφή: Πέτρος Δριτσάκος.
 • Ποδόσφαιρο: ΑΕΚ - Μπάγερν Μονάχου
  14:45UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 3η αγωνιστική. 5ος όμιλος. Περιγραφή: Στέφανος Αβραμίδης.
 • Τένις: 2018 ATP World Tour 500 (Ζ)
  15:00Erste Bank Open. Αγώνας κυρίως ταμπλό. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • UEFA Champions League Show 2018-19 (Ζ)
  15:30Δείτε όλη τη δράση των αγώνων του UEFA Champions League.
 • Μηχανοκίνητα: IDEMITSUI Asia Talent Cup 2018
  15:35Moto GP Grand Prix Ιαπωνίας. 1ος αγώνας. Περιγραφή: Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018-19 - 5η Περίοδος E4
  15:45Στιγμιότυπα.
 • FIBA: Ο Κόσμος του Μπάσκετ E667
  16:15Στιγμιότυπα.
 • Μηχανοκίνητα: IDEMITSUI Asia Talent Cup 2018
  16:40Moto GP Grand Prix Ιαπωνίας. 2ος αγώνας. Περιγραφή: Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος.
 • Μπάσκετ: Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Λαύριο Aegean Cargo
  16:45Betshop Basket League 2018-19. 3η αγωνιστική. Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής.
 • Ποδόσφαιρο: Μπριζ - Μονακό (Ζ)
  16:55UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 3η αγωνιστική. 1ος όμιλος. Περιγραφή: Αποστόλης Πάνος.
 • Ποδόσφαιρο: Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπιλμπάο (Ζ)
  17:00Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 3η αγωνιστική. Περιγραφή: Δημήτρης Ξαρλής.
 • COSMOTE SPORT 7HD
  17:30Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.
 • MotoGP 2018
  17:45Motul Grand Prix of Japan. Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Παρί Σεν Ζερμέν - Νάπολι (Ζ)
  19:00UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 3η αγωνιστική. 3ος όμιλος. Περιγραφή: Πέτρος Δριτσάκος.
 • COSMOTE SPORT 8HD
  19:30Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies