Στη δημοσιότητα το MoU Τζίγγερ-Αλαφούζου
SHARE

Στη δημοσιότητα το MoU Τζίγγερ-Αλαφούζου

Από την πρώτη στιγμή που βγήκε μπροστά, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε τονίσει πως κάθε κίνηση που αφορά την μεταβίβαση των μετοχών θα γίνεται με πλήρη διαφάνεια. Κάτι που φαίνεται περίτρανα και από το γεγονός ότι η πλευρά του γνωστού επιχειρηματία έδωσε στη δημοσιότητα το συμφωνητικό (MoU) που υπέγραψε με την πλευρά του Γιάννη Βαρδινογιάννη, για την μεταβίβαση του 54,7% των μετοχών.

Αυτό είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στους δύο άνδρες για την παραχώρηση του 54,7% των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τον Τζίγκερ στο νεοσύστατο Σωματείο. Μια συμφωνία που σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε αυτή, θα ολοκληρωθεί και ουσιαστικά, το αργότερο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ το ελάχιστο ποσό που απαιτείται να μπει στο ταμείο της ΠΑΕ είναι 500.000 ευρώ. Η πλευρά του Γιάννη Βαρδινογιάννη παραχωρεί μέχρι τότε στον Γιάννη Αλαφούζου το δικαίωμα ψήφου που διατηρούσε στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της ΠΑΕ. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών του Τζίγκερ προς το Σωματείο Φίλων Παναθηναϊκού είναι να λαβει τη σχετική άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οσο για το θέμα της ΓΗΠΕΛ μετά την τυπική ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών ο Τζίγκερ δεσμεύεται να παραχωρήσει την εταιρία έναντι συμβολικού τιμήματος και φυσικά να τηρήσει τη δέσμευσή ανάληψης των ευθυνών και να εγγυηθεί: «την ικανοποίηση οιασδήποτε τυχόν απαίτησης προκύψει κατά της ΓΗΠΕΛ ΑΕ η αιτία της οποίας αφορά στην ανέγερση του νέου γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού και ανάγεται στο χρονικό διάστημα μέχρι την 06.09.2011». Επιπλέον, αναφέρεται ξεκάθαρα η χωρίς μίσθωμα μεταβίβαση της Παιανίας για έναν χρόνο.

 

pppp

«Τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη συνάπτουν τις ακόλουθες απόλυτα δεσμευτικές έναντι αλλήλων συμφωνίες:

1. Από το χρονικό σημείο κατά το οποίο είτε εκ μέρους της Αστικής Εταιρίας είτε εκ μέρους του Σωματείου εισφερθεί με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή στην ΠΑΕ ΠΑΟ το καθαρό ποσό των Ευρώ 500.000 τουλάχιστον, οι Μέτοχοι υπόσχονται και δεσμεύονται ρητά να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος ή έναντι του απολύτως αναγκαίου φορολογικά συμβολικού ανταλλάγματος στο Σωματείο, που υπέγραψε την από 03.05.2012 Διακύρηξη Αρχών τις Μετοχές τους στην ΠΑΕ ΠΑΟ.

Η μεταβίβαση θα λάβει χώρα κατά το χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 4. Όλοι οι εν γένει φόροι και τα έξοδα μεταβίβασης των Μετοχών θα βαρύνουν εξ ημισείας τους αφενός και αφετέρου συμβαλλόμενους, με εξαίρεση τις δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που βαρύνουν τον αντίστοιχο συμβαλλόμενο. Κατά το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών, οι Μέτοχοι θα καταθέσουν τις Μετοχές τους, με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, στην εταιρία Deloitte, που θα εκτελεί χρέη θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας υποχρεούται να τις διατηρεί στην κατοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος μέχρι την πράξη μεταβίβασής τους στο Σωματείο, στο οποίο και υποχρεούται να τις αποδώσει με την επίδειξη της συμβάσεως μεταβίβασης ή σχετική δήλωση των Μετόχων. Επίσης οι Μέτοχοι αναλαμβάνουν να μην προβούν ή συναινέσουν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια, με την οποία θα επιβάλλεται οιοδήποτε βάρος επί των Μετοχών που τους ανήκουν.
   
2. Σε επίρρωση της ανωτέρω δέσμευσης, οι Μέτοχοι άμεσα μετά την πλήρωση της κατωτέρω υπό 5α. προβλεπόμενης αιρέσεως, θα προβούν στη χορήγηση συμβολαιογραφικού ανέκκλητου πληρεξούσιου, με το οποίο θα εξουσιοδοτούν τον Ιωάννη Αλαφούζο του Αριστείδη, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της προσωρινής διοικήσεως του Σωματείου ή/και τον κατά την εποχή της μεταβίβασης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου να προβεί στη μεταβίβαση των Μετοχών που διαθέτουν στην ΠΑΕ ΠΑΟ προς το ανωτέρω Σωματείο κατά τα ανωτέρω υπό 1 αναφερόμενα.
   
3. Από την πλήρωση της κατωτέρω υπό 5β. προβλεπομένης αιρέσεως, ισχύει αυτοδικαίως από τούδε συμφωνούμενη, χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε περαιτέρω πράξη, ενέργεια ή έγγραφο των μερών, η παραχώρηση των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις Μετοχές, καθώς και η άσκηση αυτών προς και από τον Ιωάννη Αλαφούζο του Αριστείδη υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της προσωρινής διοικήσεως του Σωματείου ή/και τον κατά την εποχή της μεταβίβασης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
   
4. Η πράξη μεταβίβασης των Μετοχών θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2013. Προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της πράξης μεταβίβασης των Μετοχών στο Σωματείο αποτελεί η απόκτηση οποιασδήποτε τυχόν αναγκαίας άδειας και η τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ενδεικτικά αναφερομένης της χορήγησης της έγκρισης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (στο εξής η ΕΕΑ) σύμφωνα με το ν.2725/1999. Η χρονική συμφωνία αυτή όμως σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τη δυνατότητα του πληρεξουσίου κατά την παρ.2, να προβεί, εφόσον συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον λάβει την αναγκαία κατά νόμο σχετική έγκριση της ΕΕΑ, στη μεταβίβαση των Μετοχών σε χρόνο προγενέστερο δυνάμενο το Σωματείο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επιλέξει το χρόνο της αποδοχής της παραχώρησης μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσής του.
   
5. Η ανωτέρω υπό 1 αναφερθείσα μεταβίβαση των Μετοχών τελεί, επίσης, υπό την αίρεση ότι οι μέτοχοι που έχουν συμβληθεί στη Συμφωνία Μετόχων το αργότερο μέχρι την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής μελών στο Σωματείο θα δηλώσουν ότι: α. Δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που κατέχουν σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαθέσεως των Μετοχών από τους Μετόχους και ότι παραιτούνται από την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της Συμφωνίας Μετόχων, για την περίπτωση της μεταβίβασης των Μετοχών στο Σωματείο. β. συναινούν στην παραχώρηση των δικαιωμάτων ψήφου και στην άσκηση αυτών από την παρ.3 προβλεπόμενα πρόσωπα, παραιτούμενοι από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 3 της Συμφωνίας Μετόχων. Οι ανωτέρω έγγραφες δηλώσεις θα πρέπει να περιέλθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟ και να συγκοινοποιηθούν στους αφενός συμβαλλόμενους.
   
6. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό θα λύεται αζημίως για όλα τα μέρη εάν μέχρι την κατά τα ανωτέρω λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης, ήτοι έως το τέλος του πρώτου τριμήνου 2013, δεν έχει εισφερθεί στην ΠΑΕ ΠΑΟ τουλάχιστον το στην παρ.1 αναφερόμενο ποσό, ή δεν λάβουν χώρα οι δηλώσεις των μετόχων κατά την παρ.5α ή δεν χορηγηθούν οι ανωτέρω υπό 4 απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις στο Σωματείο για την απόκτηση των Μετοχών. Σε αυτή την περίπτωση θα λύεται αυτοδικαίως και άμεσα η ανωτέρω υπό 1 σύμβαση παρακαταθήκης και οι Μετοχές θα επιστρέφονται στους Μετόχους.
   
7. Από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών, οι Μέτοχοι συμφωνούν να παραχωρήσουν στην ΠΑΕ ΠΑΟ τη χρήση του προπονητικού κέντρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Παιανία Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ανώνυμος Εταιρεία» χωρίς αντάλλαγμα. Το χρησιδάνειο αυτό θα λύεται αυτοδικαίως είτε με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών στο Σωματείο, είτε με την για οποιοδήποτε λόγο λύση του παρόντος, οποιοδήποτε εκ των δύο επέλθει πρώτο.
   
8. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών, οι Μέτοχοι:

Α) θα διαπραγματευτούν με την ΠΑΕ ΠΑΟ τους όρους και τις προϋποθέσεις σύναψης μισθώσεως σχετικά με τη χρήση του προπονητικού κέντρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Παιανία Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ανώνυμος Εταιρεία».

Β) θα αποκτήσουν οι ίδιοι ή όποια εταιρεία υποδείξουν, έναντι συμβολικού τιμήματος, το σύνολο των μετοχών που κατέχει η ΠΑΕ ΠΑΟ στην ανώνυμη θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΥΝΩΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (στο εξής η «ΓΗΠΕΛ ΑΕ»). Ενόψει της εν λόγω μεταβίβασης των μετοχών, ο τρίτος συμβαλλόμενος Ιωάννης Βαρδινογιάννης θα εγγυηθεί την ικανοποίηση οιασδήποτε τυχόν απαίτησης προκύψει κατά της ΓΗΠΕΛ ΑΕ η αιτία της οποίας αφορά στην ανέγερση του νέου γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού και ανάγεται στο χρονικό διάστημα μέχρι την 06.09.2011.

9. Το παρόν θα διέπεται και θα ερμηνεύεται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο.

10. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από το παρόν, δικαιοπρακτικής ή αδικοπρακτικής φύσεως, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ το παρόν ιδιωτικό Συμφωνητικό υπεγράφη από τα Μέρη την ημερομηνία που αναγράφεται ανωτέρω σε τέσσερα πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα»

Live streaming η «Πράσινη Ώρα» (video)
Live streaming η «Πράσινη Ώρα» (video)
Τέλος ο Κασναφέρης από τη Λαμία
Τέλος ο Κασναφέρης από τη Λαμία
Αποκάλυψη Πρωινού: Παίκτης από το Survivor παραλίγο να πάθει κατάθλιψη και δε φαντάζεστε τον λόγο
Αποκάλυψη Πρωινού: Παίκτης από το Survivor παραλίγο να πάθει κατάθλιψη και δε φαντάζεστε τον λόγο
Παναιτωλικός: Συνεργασία με βραζιλιάνικη ομάδα
Παναιτωλικός: Συνεργασία με βραζιλιάνικη ομάδα

 • Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
 • Μηχανοκίνητα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018
  13:15Σέρρες. 3ος αγώνας. Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: ΑΕΚ - Άγιαξ
  13:45UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 5η αγωνιστική. 5ος όμιλος. Περιγραφή: Στέφανος Αβραμίδης.
 • COSMOTE SPORT Highlights HD
  14:00Απολαύστε τα καλύτερα στιγμιότυπα κάθε αγωνιστικής, νέα και ειδήσεις από τις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις του πλανήτη, αποτελέσματα, βαθμολογίες, στατιστικά και live σκορ, 24 ώρες το 24ωρο.
 • Βόλεϊ: Ντιναμό Μόσχας - Φενέρμπαχτσε
  14:45CEV Champions League Γυναικών 2018-19. League Round. 1ος αγώνας. Περιγραφή: Γιώργος Μπιτσικώκος.
 • Μπάσκετ: Ντιτρόιτ Πίστονς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς
  14:55NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Κυριάκος Κουρουτσαβούρης.
 • WRC 2018
  15:10Ανασκόπηση της σεζόν.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018-19 - Στιγμιότυπα
  15:2515η αγωνιστική.
 • Αγγλικό Πρωτάθλημα 2018-19 - Ανασκόπηση της Δευτέρας
  16:0016η αγωνιστική. Παρακολουθήστε την αγωνιστική δράση της Δευτέρας στο Αγγλικό Πρωτάθλημα.
 • Bundesliga 2018-19 - Στιγμιότυπα E9
  16:15Αφιέρωμα.
 • RBAR 2018 - Magazine
  16:25Τέξας, ΗΠΑ. Στιγμιότυπα.
 • UEFA Champions League Show 2018-19 (Ζ)
  16:30Δείτε όλη τη δράση των αγώνων του UEFA Champions League.
 • UEFA Nations League 2018-19
  16:45Ανασκόπηση φάσης ομίλων. Στιγμιότυπα.
 • Χάντμπολ: Ράιν Νέκαρ - Μαγδεβούργο
  17:00Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 16η αγωνιστική. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • GP Confidential 2018 E24
  17:10Στιγμιότυπα.
 • UEFA Champions League Magazine 2018-19 E14
  17:15Μια σειρά εκπομπών αφιερωμένη στο UEFA Champions League με συνεντεύξεις παικτών και προπονητών, παρουσίαση προφίλ των ομάδων και αποκλειστικά πλάνα από την κορυφαία διοργάνωση.
 • NBA Action 2018-19 E2810
  17:25H αθλητική εκπομπή μεταφέρει στους Έλληνες φιλάθλους όλα τα νέα για το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, με συνεντεύξεις και αφιερώματα.
 • Sports Classics: ABC of Mountain Biking
  17:45Ο Ρομπ Γουάρνερ δίνει μαθήματα στο mountain biking και παρουσιάζει την ορολογία, τους κανόνες, την ιστορία και τους ήρωες του αθλήματος.
 • Ποδόσφαιρο: Σάλκε - Λοκομοτίβ Μόσχας (Ζ)
  17:55UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 6η αγωνιστική. 4ος όμιλος. Περιγραφή: Άλκης Τσαβδαράς.
 • Pick n' Roll (Ζ)
  18:00Δείτε την αποκλειστική συνέντευξη του σέντερ του Ολυμπιακού, Ζακ Λε Ντέι. Επίσης, ο Ναζ Μήτρου Λονγκ των Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς μιλά για την επιθυμία του να φορέσει την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Φώτη Κατσικάρη στους Γιούτα Τζαζ.
 • Sports Classics: ABC of Snowboarding
  18:15Μάθετε την ιστορία του snowboarding, από την ταπεινή του προέλευση μέχρι το γεμάτο αδρεναλίνη παρόν.
 • Υδάτινα Σπορ: ISA World Junior Surfing Championships
  18:45Στιγμιότυπα.
 • Sports Classics: ABC of Rally Raid
  19:15Ο στόχος για τους οδηγούς απλός: να βρουν την πιο γρήγορη διαδρομή σε ανώμαλο έδαφος και να την ολοκληρώσουν πριν από τους αντιπάλους. Αυτό που χρειάζονται είναι ικανότητα στον προσανατολισμό, ομαδικότητα και εντυπωσιακές ικανότητες στην οδήγηση.
 • NBA Daily
  19:30Η καθημερινή σας ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
 • Ποδόσφαιρο: Μονακό - Ντόρτμουντ (Ζ)
  20:00UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 6η αγωνιστική. 1ος όμιλος. Περιγραφή: Στέφανος Αβραμίδης.
 • Μπάσκετ: Γκόλντεν Στ. Γουόριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς
  20:05NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Άρης Μπάρκας.
 • WRC 2018
  21:15Αυστραλία. Τα καλύτερα στιγμιότυπα.
 • COSMOTE SPORT 9HD
  22:00Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.
 • RBAR 2018
  22:30Τέξας, ΗΠΑ. Στιγμιότυπα.
 • Αφιέρωμα: UFC The Ultimate Fighter E2804
  23:00Παρακολουθήστε τις σημαντικότερες στιγμές του φετινού TUF μέχρι και τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Rafael Dos Anjos και τον Kamaru Usman.
 • WRC 2018
  23:40SS12 Datca 2, Τουρκία. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018
 • FIBA: Ο Κόσμος του Μπάσκετ E673
  00:00Στιγμιότυπα.
 • NBA Daily
  00:30Η καθημερινή σας ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
 • WRC 2018
  00:55SS17 Marmaris 2 Power Stage, Τουρκία. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Μπάσκετ: Χιούστον Ρόκετς - Π. Τρέιλ Μπλέιζερς (Ζ)
  01:00NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Δημήτρης Ζαφειρόπουλος.
 • Πυγμαχία: KOTV 2018 E49
  01:15Στιγμιότυπα.
 • Βόλεϊ: Ντιναμό Μόσχας - Φενέρμπαχτσε
  02:00CEV Champions League Γυναικών 2018-19. League Round. 1ος αγώνας. Περιγραφή: Γιώργος Μπιτσικώκος.
 • Ποδόσφαιρο: Έιμπαρ - Λεβάντε
  02:25Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 15η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιώργος Μπιτσικώκος.
 • Ποδόσφαιρο: Αμβούργο - Πάντερμπορν
  02:30Γερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2018 - 2019. 16η αγωνιστική. Περιγραφή: Πάρης Τσελεπίδης.
 • WRC 2018
  02:45Τουρκία. Τα καλύτερα στιγμιότυπα.
 • Sports Classics: ABC of Hard Enduro
  04:00Το Hard Enduro είναι το πιο πειθαρχημένο άθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και απαιτεί μια ιδιαίτερη 'τρέλα' από τους οδηγούς. Μάθετε την ορολογία τους και τα πάντα για τους επαγγελματίες οδηγούς και βιώστε ένα άθλημα που και μόνο ο τερματισμός αποτελεί άθλο.
 • Χάντμπολ: Ράιν Νέκαρ - Βέσπρεμ
  04:15VELUX EHF Champions League 2018-19. Φάση ομίλων. 9η αγωνιστική. Περιγραφή: Παύλος Παλαιστής.
 • Ποδόσφαιρο: Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άβες
  04:20Πρωτάθλημα Πορτογαλίας 2018-19. 12η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιώργος Μπιτσικώκος.
 • Red Bull Air Race World Championship 2018
  04:30Wr. Neustadt, Αυστρία. Δοκιμαστικά. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Μπάσκετ: Γαλατάσαραϊ - Μπάνβιτ
  05:00Τουρκικό Πρωτάθλημα 2018-19. 10η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιάννης Μέγας.
 • COSMOTE SPORT 9HD
  06:00Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.
 • Red Bull Air Race World Championship 2018
  06:20Wr. Neustadt, Αυστρία. Αγώνας. Περιγραφή: Χρήστος Βασιλείου.
 • Ποδόσφαιρο: Λεγανές - Χετάφε
  06:30Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 15η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιώργος Μπιτσικώκος.
 • Ποδόσφαιρο: Γκλάντμπαχ - Στουτγκάρδη
  06:40Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 14η αγωνιστική. Περιγραφή: Άλκης Τσαβδαράς.
 • Ποδόσφαιρο: Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης
  06:45UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 6η αγωνιστική. 1ος όμιλος. Περιγραφή: Δημήτρης Ξαρλής.
 • Pick n' Roll
  07:15Πλούσια θεματολογία, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σούπερ θέαμα κάθε εβδομάδα στην μπασκετική εκπομπή Pick n' Roll.
 • Τένις: Fed Cup 2018 by BNP Paribas
  08:00Τα καλύτερα στιγμιότυπα του 2018.
 • WRC 2018
  08:45SS14 Dyfnant 1, Μεγάλη Βρετανία. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Ποδόσφαιρο: Αμβούργο - Πάντερμπορν
  08:55Γερμανικό Πρωτάθλημα 2η Κατηγορία 2018 - 2019. 16η αγωνιστική. Περιγραφή: Πάρης Τσελεπίδης.
 • Μπάσκετ: Χιούστον Ρόκετς - Π. Τρέιλ Μπλέιζερς
  09:00NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Δημήτρης Ζαφειρόπουλος.
 • Beach Volley: FIVB 2018
  09:15Βιέννη, Αυστρία. Στιγμιότυπα.
 • WRC 2018
  10:05SS23 Great Orme Llandudno 2, Μεγάλη Βρετανία. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Βόλεϊ: Λαρντίνι Φιλοτράνο - Σαν Μπερνάρντο Κούνεο
  10:30Ιταλικό Πρωτάθλημα Γυναικών 2018-19. 9η αγωνιστική. Περιγραφή: Βιδιάνος Ρούσσος.
 • Ποδόσφαιρο: Ουέσκα - Ρεάλ Μαδρίτης
  11:00Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 15η αγωνιστική. Περιγραφή: Στέφανος Αβραμίδης.
 • Ποδόσφαιρο: Βέρντερ Βρέμης - Φορτούνα Ντίσελντορφ
  11:10Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 14η αγωνιστική. Περιγραφή: Άλκης Τσαβδαράς.
 • Ποδόσφαιρο: Ίντερ - Αϊντχόφεν
  11:15UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 6η αγωνιστική. 2ος όμιλος. Περιγραφή: Μάνος Σπανόπουλος.
 • NBA Daily
  11:45Η καθημερινή σας ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
 • WRC 2018
  11:55Μεγάλη Βρετανία. Τα καλύτερα στιγμιότυπα.
 • Pick n' Roll
  12:30Πλούσια θεματολογία, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σούπερ θέαμα κάθε εβδομάδα στην μπασκετική εκπομπή Pick n' Roll.
 • Χάντμπολ: VELUX EHF Champions League 2018-19
  12:4510η αγωνιστική. Στιγμιότυπα.
 • Μηχανοκίνητα: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2018
  13:10Μέγαρα. 4ος αγώνας. Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Βαλένθια - Σεβίλη
  13:15Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 15η αγωνιστική. Περιγραφή: Τόλης Χριστοφοράκης.
 • Ποδόσφαιρο: Βόλφσμπουργκ - Χόφενχαϊμ
  13:25Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 14η αγωνιστική. Περιγραφή: Γιώργος Θαναηλάκης.
 • Sports Classics: The Outdoor Sports Show 2018 E11
  13:30Αθλητική εκπομπή.
 • COSMOTE SPORT 9HD
  14:00Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.
 • NBA Daily
  14:15Η καθημερινή σας ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
 • Μπάσκετ: Γκόλντεν Στ. Γουόριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς
  15:00NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Άρης Μπάρκας.
 • WRC 2018
  15:25Αυστραλία. Τα καλύτερα στιγμιότυπα.
 • UEFA Champions League 2018-19 - Στιγμιότυπα
  15:30Φάση ομίλων. 6η αγωνιστική. Τα καλύτερα στιγμιότυπα της αγωνιστικής του UEFA Champions League. Στιγμές γεμάτες πάθος, δυνατές μάχες και τα καλύτερα γκολ που ξεχώρισαν ανά αγωνιστική ημέρα αφιερωμένα στην κορυφαία διοργάνωση.
 • Ποδόσφαιρο: Μπάγερν Μονάχου - Νυρεμβέργη
  15:40Γερμανικό Πρωτάθλημα 2018 - 2019. 14η αγωνιστική. Περιγραφή: Δημήτρης Σπηλιόπουλος.
 • Ποδόσφαιρο: Λίβερπουλ - Νάπολι
  15:45UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 6η αγωνιστική. 3ος όμιλος. Περιγραφή: Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
 • Sports Classics: 2018 Outdoor Specials
  16:15Resolute Cup 2018.
 • UEFA Champions League Show 2018-19 (Ζ)
  16:30Δείτε όλη τη δράση των αγώνων του UEFA Champions League.
 • Μηχανοκίνητα: NASCAR Cup Series 2018
  16:40Ανασκόπηση της σεζόν. Στιγμιότυπα.
 • COSMOTE SPORT 7HD
  17:00Απολαύστε συναρπαστικούς LIVE αγώνες από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάς η COSMOTE TV, και πάντα σε ποιότητα High Definition.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018-19 - 5η Περίοδος E10
  17:45Στιγμιότυπα.
 • Ποδόσφαιρο: Βικτόρια Πλζεν - Ρόμα (Ζ)
  17:55UEFA Champions League 2018-2019. Φάση ομίλων. 6η αγωνιστική. 7ος όμιλος. Περιγραφή: Αποστόλης Πάνος.
 • FIBA: Ο Κόσμος του Μπάσκετ E674
  18:15Στιγμιότυπα.
 • NBA Daily
  18:45Η καθημερινή σας ενημέρωση με όλα τα τελευταία νέα από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
 • Sports Classics: ABC of Mountain Biking
  19:15Ο Ρομπ Γουάρνερ δίνει μαθήματα στο mountain biking και παρουσιάζει την ορολογία, τους κανόνες, την ιστορία και τους ήρωες του αθλήματος.
 • Μπάσκετ: Χιούστον Ρόκετς - Π. Τρέιλ Μπλέιζερς
  19:20NBA 2018 - 2019. Κανονική περίοδος. Περιγραφή: Δημήτρης Ζαφειρόπουλος.
 • MotoGP 2018
  20:00Ανασκόπηση της σεζόν. Στιγμιότυπα.
 • Moto 2 και 3
  21:15Ανασκόπηση της σεζόν 2018. Στιγμιότυπα.
 • Ισπανικό Πρωτάθλημα 2018-19 - 5η Περίοδος E10
  21:45Στιγμιότυπα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies