Στη δημοσιότητα το MoU Τζίγγερ-Αλαφούζου
SHARE

Στη δημοσιότητα το MoU Τζίγγερ-Αλαφούζου

Από την πρώτη στιγμή που βγήκε μπροστά, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε τονίσει πως κάθε κίνηση που αφορά την μεταβίβαση των μετοχών θα γίνεται με πλήρη διαφάνεια. Κάτι που φαίνεται περίτρανα και από το γεγονός ότι η πλευρά του γνωστού επιχειρηματία έδωσε στη δημοσιότητα το συμφωνητικό (MoU) που υπέγραψε με την πλευρά του Γιάννη Βαρδινογιάννη, για την μεταβίβαση του 54,7% των μετοχών.

Αυτό είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στους δύο άνδρες για την παραχώρηση του 54,7% των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τον Τζίγκερ στο νεοσύστατο Σωματείο. Μια συμφωνία που σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε αυτή, θα ολοκληρωθεί και ουσιαστικά, το αργότερο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ το ελάχιστο ποσό που απαιτείται να μπει στο ταμείο της ΠΑΕ είναι 500.000 ευρώ. Η πλευρά του Γιάννη Βαρδινογιάννη παραχωρεί μέχρι τότε στον Γιάννη Αλαφούζου το δικαίωμα ψήφου που διατηρούσε στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της ΠΑΕ. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών του Τζίγκερ προς το Σωματείο Φίλων Παναθηναϊκού είναι να λαβει τη σχετική άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οσο για το θέμα της ΓΗΠΕΛ μετά την τυπική ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών ο Τζίγκερ δεσμεύεται να παραχωρήσει την εταιρία έναντι συμβολικού τιμήματος και φυσικά να τηρήσει τη δέσμευσή ανάληψης των ευθυνών και να εγγυηθεί: «την ικανοποίηση οιασδήποτε τυχόν απαίτησης προκύψει κατά της ΓΗΠΕΛ ΑΕ η αιτία της οποίας αφορά στην ανέγερση του νέου γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού και ανάγεται στο χρονικό διάστημα μέχρι την 06.09.2011». Επιπλέον, αναφέρεται ξεκάθαρα η χωρίς μίσθωμα μεταβίβαση της Παιανίας για έναν χρόνο.

 

pppp

«Τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη συνάπτουν τις ακόλουθες απόλυτα δεσμευτικές έναντι αλλήλων συμφωνίες:

1. Από το χρονικό σημείο κατά το οποίο είτε εκ μέρους της Αστικής Εταιρίας είτε εκ μέρους του Σωματείου εισφερθεί με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή στην ΠΑΕ ΠΑΟ το καθαρό ποσό των Ευρώ 500.000 τουλάχιστον, οι Μέτοχοι υπόσχονται και δεσμεύονται ρητά να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος ή έναντι του απολύτως αναγκαίου φορολογικά συμβολικού ανταλλάγματος στο Σωματείο, που υπέγραψε την από 03.05.2012 Διακύρηξη Αρχών τις Μετοχές τους στην ΠΑΕ ΠΑΟ.

Η μεταβίβαση θα λάβει χώρα κατά το χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 4. Όλοι οι εν γένει φόροι και τα έξοδα μεταβίβασης των Μετοχών θα βαρύνουν εξ ημισείας τους αφενός και αφετέρου συμβαλλόμενους, με εξαίρεση τις δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που βαρύνουν τον αντίστοιχο συμβαλλόμενο. Κατά το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών, οι Μέτοχοι θα καταθέσουν τις Μετοχές τους, με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, στην εταιρία Deloitte, που θα εκτελεί χρέη θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας υποχρεούται να τις διατηρεί στην κατοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος μέχρι την πράξη μεταβίβασής τους στο Σωματείο, στο οποίο και υποχρεούται να τις αποδώσει με την επίδειξη της συμβάσεως μεταβίβασης ή σχετική δήλωση των Μετόχων. Επίσης οι Μέτοχοι αναλαμβάνουν να μην προβούν ή συναινέσουν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια, με την οποία θα επιβάλλεται οιοδήποτε βάρος επί των Μετοχών που τους ανήκουν.
   
2. Σε επίρρωση της ανωτέρω δέσμευσης, οι Μέτοχοι άμεσα μετά την πλήρωση της κατωτέρω υπό 5α. προβλεπόμενης αιρέσεως, θα προβούν στη χορήγηση συμβολαιογραφικού ανέκκλητου πληρεξούσιου, με το οποίο θα εξουσιοδοτούν τον Ιωάννη Αλαφούζο του Αριστείδη, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της προσωρινής διοικήσεως του Σωματείου ή/και τον κατά την εποχή της μεταβίβασης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου να προβεί στη μεταβίβαση των Μετοχών που διαθέτουν στην ΠΑΕ ΠΑΟ προς το ανωτέρω Σωματείο κατά τα ανωτέρω υπό 1 αναφερόμενα.
   
3. Από την πλήρωση της κατωτέρω υπό 5β. προβλεπομένης αιρέσεως, ισχύει αυτοδικαίως από τούδε συμφωνούμενη, χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε περαιτέρω πράξη, ενέργεια ή έγγραφο των μερών, η παραχώρηση των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις Μετοχές, καθώς και η άσκηση αυτών προς και από τον Ιωάννη Αλαφούζο του Αριστείδη υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της προσωρινής διοικήσεως του Σωματείου ή/και τον κατά την εποχή της μεταβίβασης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
   
4. Η πράξη μεταβίβασης των Μετοχών θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2013. Προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της πράξης μεταβίβασης των Μετοχών στο Σωματείο αποτελεί η απόκτηση οποιασδήποτε τυχόν αναγκαίας άδειας και η τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ενδεικτικά αναφερομένης της χορήγησης της έγκρισης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (στο εξής η ΕΕΑ) σύμφωνα με το ν.2725/1999. Η χρονική συμφωνία αυτή όμως σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τη δυνατότητα του πληρεξουσίου κατά την παρ.2, να προβεί, εφόσον συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον λάβει την αναγκαία κατά νόμο σχετική έγκριση της ΕΕΑ, στη μεταβίβαση των Μετοχών σε χρόνο προγενέστερο δυνάμενο το Σωματείο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επιλέξει το χρόνο της αποδοχής της παραχώρησης μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσής του.
   
5. Η ανωτέρω υπό 1 αναφερθείσα μεταβίβαση των Μετοχών τελεί, επίσης, υπό την αίρεση ότι οι μέτοχοι που έχουν συμβληθεί στη Συμφωνία Μετόχων το αργότερο μέχρι την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής μελών στο Σωματείο θα δηλώσουν ότι: α. Δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που κατέχουν σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαθέσεως των Μετοχών από τους Μετόχους και ότι παραιτούνται από την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της Συμφωνίας Μετόχων, για την περίπτωση της μεταβίβασης των Μετοχών στο Σωματείο. β. συναινούν στην παραχώρηση των δικαιωμάτων ψήφου και στην άσκηση αυτών από την παρ.3 προβλεπόμενα πρόσωπα, παραιτούμενοι από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 3 της Συμφωνίας Μετόχων. Οι ανωτέρω έγγραφες δηλώσεις θα πρέπει να περιέλθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟ και να συγκοινοποιηθούν στους αφενός συμβαλλόμενους.
   
6. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό θα λύεται αζημίως για όλα τα μέρη εάν μέχρι την κατά τα ανωτέρω λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης, ήτοι έως το τέλος του πρώτου τριμήνου 2013, δεν έχει εισφερθεί στην ΠΑΕ ΠΑΟ τουλάχιστον το στην παρ.1 αναφερόμενο ποσό, ή δεν λάβουν χώρα οι δηλώσεις των μετόχων κατά την παρ.5α ή δεν χορηγηθούν οι ανωτέρω υπό 4 απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις στο Σωματείο για την απόκτηση των Μετοχών. Σε αυτή την περίπτωση θα λύεται αυτοδικαίως και άμεσα η ανωτέρω υπό 1 σύμβαση παρακαταθήκης και οι Μετοχές θα επιστρέφονται στους Μετόχους.
   
7. Από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών, οι Μέτοχοι συμφωνούν να παραχωρήσουν στην ΠΑΕ ΠΑΟ τη χρήση του προπονητικού κέντρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Παιανία Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ανώνυμος Εταιρεία» χωρίς αντάλλαγμα. Το χρησιδάνειο αυτό θα λύεται αυτοδικαίως είτε με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών στο Σωματείο, είτε με την για οποιοδήποτε λόγο λύση του παρόντος, οποιοδήποτε εκ των δύο επέλθει πρώτο.
   
8. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μετοχών, οι Μέτοχοι:

Α) θα διαπραγματευτούν με την ΠΑΕ ΠΑΟ τους όρους και τις προϋποθέσεις σύναψης μισθώσεως σχετικά με τη χρήση του προπονητικού κέντρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Παιανία Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ανώνυμος Εταιρεία».

Β) θα αποκτήσουν οι ίδιοι ή όποια εταιρεία υποδείξουν, έναντι συμβολικού τιμήματος, το σύνολο των μετοχών που κατέχει η ΠΑΕ ΠΑΟ στην ανώνυμη θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΥΝΩΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (στο εξής η «ΓΗΠΕΛ ΑΕ»). Ενόψει της εν λόγω μεταβίβασης των μετοχών, ο τρίτος συμβαλλόμενος Ιωάννης Βαρδινογιάννης θα εγγυηθεί την ικανοποίηση οιασδήποτε τυχόν απαίτησης προκύψει κατά της ΓΗΠΕΛ ΑΕ η αιτία της οποίας αφορά στην ανέγερση του νέου γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού και ανάγεται στο χρονικό διάστημα μέχρι την 06.09.2011.

9. Το παρόν θα διέπεται και θα ερμηνεύεται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο.

10. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από το παρόν, δικαιοπρακτικής ή αδικοπρακτικής φύσεως, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ το παρόν ιδιωτικό Συμφωνητικό υπεγράφη από τα Μέρη την ημερομηνία που αναγράφεται ανωτέρω σε τέσσερα πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα»

Παίζουμε μπαλίτσα και στο Instagram. Ακολούθησέ μας!

Κόπα Άφρικα: Οι 24 ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση
Κόπα Άφρικα: Οι 24 ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση
Προκριματικά Euro 2020: Ο Σουλτς λύτρωσε τους Γερμανούς (videos)
Προκριματικά Euro 2020: Ο Σουλτς λύτρωσε τους Γερμανούς (videos)
Ολυμπιακός: Σενάριο για «μπαμ» με Βαλμπουενά! (photos)
Ολυμπιακός: Σενάριο για «μπαμ» με Βαλμπουενά! (photos)
ΠΑΟΚ: Δεν πάει Κόπα Άφρικα ο Βαρέλα
ΠΑΟΚ: Δεν πάει Κόπα Άφρικα ο Βαρέλα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies