Ζητά το έγγραφο της UEFA
SHARE

Ζητά το έγγραφο της UEFA

Στη δεύτερη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ την Τρίτη (31/5), αναφέρονται οι λόγοι που η Κρητικοί ζητούν το έγγραφο που έστειλε η UEFA, απαντώντας σε επιστολή της ΕΠΟ.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Σήμερα 31ην Μαίου 2011, ανηρτήθη εις τον ιστότοπο της ΕΠΟ, η από 30.5.2011 απόφασις της Εκτελεστικής Γραμματείας αυτής, μέ Πρόεδρο τον κ. Πιλάβιο, η οποία επί λέξει έχει ούτω:

«Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 30 Μαίου 2011, δια περιφοράς λόγω του κατεπείγοντος του υπό εξέταση θέματος, με θέμα ημερήσιας διάταξης την «Αίτηση Επανάληψης Διαδικασίας – Ανάκληση Αποφάσεως» της ΠΑΕ ΟΦΗ κατά της από 23.5.2011 Απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης Ομάδων.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ και της Εκτλεστικής Γραμματείας Σοφοκλής Πιλάβιος παρουσίασε στα μέλη της Εκτλεστικής Γραμματείας τα δεδομένα του θέματος:

1. Από τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων της ΕΠΟ και ειδικότερα από τον Δικονομικό Κανονισμό Λειτουργίας των Δικαιοδοτικών Οργάνων Αδειοδότησης Ομάδων της ΕΠΟ προβλέπονται δύο στάδια διαδικασίας λήψης της άδειας. Το Πρωτοβάθμιο Οργανο Αδειοδότησης (Π.Ο.Α.) είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό και η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης είναι αρμόδια για την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό. Διαδικασία επανεξέτασης με οποιονδήποτε τρόπο (αίτηση ανάκλησης, αίτηση επανεκτίμησης κ.λ.π.) δεν προβλέπεται.

2. Επιπλέον, με έγγραφο της (28.5.2011), η UEFA τονίζει ότι «σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης και Οικονομικού Ευ Αγωνίζεσθαι της UEFA (Εκδοση 2010) αλλά και τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι τελική και εφ όσον έχει ληφθεί τελική απόφαση δεν είναι δυνατή η επανεξέταση μιας υπόθεσης».

Μετά από συζήτηση επί του θέματος, τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας αποφάσισαν ομόφωνα ότι η αίτηση «Επανάληψης Διαδικασίας – Ανάκλησης Αποφάσεως» της υπόθεσης, που κατέθεσε η ΠΑΕ ΟΦΗ, είναι εκτός κανονιστικού πλαισίου της αδειοδότησης των ομάδων και της ΕΠΟ γενικότερα και δεν μπορεί να γίνει δεκτή.».

2. Μόλις χρειάζεται να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Η ΠΑΕ ΟΦΗ καίτοι είχε και έχει προφανές – πρόδηλον – έννομον συμφέρον, δεν ενημερώθη δια οιοδήποτε ενέργεια της ΕΠΟ, ούτε δια την αποστολή εγγράφου υπ' αυτής εις την UEFA, ούτε τι φάκελο έστειλε.
Επίσης δεν συμμετείχε εις οιανδήποτε διαδικασία ενημερώσεως της UEFA από πλευράς της δια τις θέσεις της.

Αξιοσημείωτον επίσης είναι και το γεγονός ότι την ημέρα που υποτίθεται ότι συνεδρίασε έστω δια περιφοράς η Εκτελεστική Επιτροπή, πληρεξούσιοι Δικηγόροι και εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΟΦΗ ευρίσκοντο εις τα γραφεία της ΕΠΟ, χωρίς ουδείς να τους ενημερώσει δια την ως άνω συνεδρίασιν και την απόφασιν της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΠΟ.

3. Η ΠΑΕ ΟΦΗ θά υποβάλλει αύριο νομίμως πρός την εν λόγω επιτροπήν αιτήματα περί:

Α. Ανακλήσεως της από 30.5.2011 αποφάσεως της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΠΟ.
Β. Ορισμού νέας συνεδριάσεως του Δ.Σ., κατά την οποίαν θα συζητηθεί η υπό κρίσιν αίτησις ανακλήσεως μου, παρουσία νομίμου εκπροσώπου της ΠΑΕ ΟΦΗ και των υπογραφόντων το παρόν πληρεξουσίων Δικηγόρων της.
Γ. Χορηγήσεως κεκυρωμένων αντιγράφων δαπάναις μας, των κάτωθι εγγράφων:
i. Του από 28.5.2011 εγγράφου της UEFA, το οποίον μνημονεύεται εις την απόφασιν.
ii. Του εγγράφου της ΕΠΟ προς την UEFA εξ αιτίας και επ αφορμή εξεδόθη το ανωτέρω έγγραφον της, καθώς και τα σχετικά που απεστάλεισαν εις την UEFA.

Συνοπτικά οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:

ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Διότι το έγγραφον της UEFA, ανεξαρτήτως της ουσίας του περιεχομένου του, δεν δίνει εις Υμάς την εντολήν να κατακρατήσετε το φάκελον της υποθέσεως, και να μην αποφασίσει περί της τύχης της αιτήσεως ανακλήσεως της αποφάσεως της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδοτήσεως, το αρμόδιον προς τούτο Οργανον, που είναι αυτό που εξέδωσε την προσβαλλόμενην απόφασιν.

Η Επιτροπή αυτή λοιπόν, είναι η μόνη αρμόδια δια να συνεκτιμήσει το έγγραφον της UEFA και κυρίως τις θέσεις της ΠΑΕ ΟΦΗ που αναφέρονται εις το δικόγραφον της. Αυτή η Επιτροπή θα κρίνει και δια το παραδεκτόν ή μη της εν λόγω αιτήσεως και δια την ουσία της υποθέσεως.
Υμείς δεν έχετε σχετικήν αρμοδιότητα και βεβαίως δεν αναφέρει κάτι τέτοιο το έγγραφον της UEFA.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ
Είναι απολύτως βέβαιον ότι δεν ετέθη υπ' όψιν της UEFA και βεβαίως δεν ελήφθη παντάπασιν υπ' όψιν υφ Υμών η υπ' αριθμ. 24/8.11.2000 απόφασις της ΕΕ/ΕΠΟ. (ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ)
Εις την ανωτέρω αναφερομένην περίπτωσιν ουδείς διεννοήθη να κατακρατήσει το δικόγραφον της αιτούσης, πολλώ μάλλον να αποφανθεί και περί της τύχης αυτής.

Αντιθέτως διενεργήθησαν τα νόμιμα, ο φάκελος της υποθέσεως διεβιβάσθη «αμελλητί» εις το αρμόδιον Δικαιοδοτικόν Οργανον, δηλαδή την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, αυτή η Επιτροπή δίκασε άμεσα την έφεσιν, δέχθηκε ότι τυπικά ήταν δεκτή και είχε αρμοδιότητα να την δικάσει η ίδια, και την απέρριψε δι' άλλους λόγους. Δηλαδή η ίδια η Επιτροπή Εφέσεων που είχε δικάσει την υπόθεσιν, απεφάνθη κυριαρχικώς δια το νομότυπον και παραδεκτόν της αιτήσεως ανακλήσεως που της υπεβλήθη.
Αυτό έπρεπε να γίνει και εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν και προς τούτο επικαλούμαι το ανωτέρω δεδικασμένο, προσάγοντας και την εν λόγω απόφασιν.

ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Το έγγραφον της UEFA, η οποία σημειωτέον δεν είχε ενώπιον της τις θέσεις μου, αναφέρει δι «απόφασιν» της ΕΕΑ.
Τι γίνεται όμως εάν η απόφασις αυτή εκ του νόμου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, δηλαδή είναι ανυπόστατος, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, λόγω κακής συνθέσεως του Δικαστηρίου;

Αναμφίβολα οι όποιες θέσεις της UEFA, - σύμφωνα με τα στοιχεία που της δόθηκαν -, δεν μπορεί να είναι υπέρτερες του εσωτερικού Δικαίου της πατρίδος μας, το οποίον αποτελεί jus congens, δηλαδή αναγκαστικό Δίκαιο, αλλά και του ίδιου του Συντάγματος.
Πράγματι η κακή σύνθεσις του Δικαστηρίου, το ανυπόστατον μιας τοιαύτης εκδοθείσης αποφάσεως είναι βασικοί λόγοι αναιρέσεως, τόσον εις τα ποινικά Δικαστήρια, όσο και εις τα αστικά και τα διοικητικά. Αρκεί δηλαδή η διαπίστωσις του κωλύματος.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΜΟΥ

Η αναρτηθείσα εις τον ιστότοπο αποσπασματική απόφασις, πάσχει από ακυρότητα, και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, διότι παρεβιάσθη το Συνταγματικώς και Νομοθετικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα, της προτέρας ακροάσεως μου.
Εν προκειμένω, η απόφασις η οποία θεωρείται ως δήθεν τελειωτική και δεσμευτική δι' εμέ, ελήφθη χωρίς προτέραν έγγραφον κλήσιν μου, προκειμένου να ληφθούν υπ' οψιν οι θέσεις μου, τα επιχειρήματα μου, οι ενστάσεις και ισχυρισμοί μου, δηλαδή ελήφθη ερήμην μου και ως εκ τούτου και επειδή επιπρόσθετα παράγει δυσμενή αποτελέσματα δι' εμέ, είναι άκυρος, λόγω παραβιάσεως του δικαιώματος ακροάσεως μου.

Ευθέως εκ της συνταγματικής διατάξεως προκύπτει ότι η ακρόαση του ενδιαφερόμενου πρέπει να είναι προηγούμενη της εκδόσεως εκτελεστής διοικητικής πράξεως επί της υποθέσεως και όχι επόμενη.

Επειδή εκ μόνου του λόγου ότι παρεβιάσθη το δικαίωμα ακροάσεως μου η απόφασις είναι άκυρος.

ΙΙ.
Οπως ανεγράψαμε εις το υπό σημερινή ημερομηνία υπ αριθμ. Ι δελτίον τύπου πρέπει να γίνει αντιληπτόν μέ τι παλεύει η Διοίκησις της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Καί εάν υπάρχει έστω καί ενας δύσπιστος άς αναγνώσει την σημερινή πρωτάκουστη προκλητική και εχθρική δήλωση της ΕΠΟ πρός την ιστορική ΠΑΕ ΟΦΗ και τους φιλάθλους της.

Αυτή η υβριστική ανακοίνωση, έχει ως ακολούθως:

"Ανακοίνωση ΕΠΟ 31.5.2011
Με αφορμή όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα στο χώρο του ποδοσφαίρου το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις πολλών και διαφόρων προσώπων για τα ζητήματα αυτά, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνει τα εξής:
Σε αντίθεση με όλους τους … ειδήμονες, που έχουν άποψη επί παντός του επιστητού και χωρίς γνώση του αντικειμένου εκτοξεύουν πομφόλυγες, η ΕΠΟ σε όλα τα ζητήματα επέδειξε σοβαρότητα, μέτρο και το σημαντικότερο όλων, λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί στο πλαίσιο των κανονισμών που διέπουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πλήρως εναρμονισμένη στις επιταγές του Καταστατικού της, των ελληνικών νόμων και φυσικά της προϊσταμένης αρχής του ποδοσφαίρου στην ήπειρό μας, της UEFA.

Η θέση αυτή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι απαρέγκλιτη, αταλάντευτη και ως κύριο στόχο της έχει τη διαφύλαξη των θεσμών. Σε όλα τα επίπεδα. Οσο και αν ορισμένοι επιθυμούν ή επιδιώκουν να επιλέγουν άλλους δρόμους, προκειμένου να επιτύχουν ό,τι τους εξυπηρετεί, δεν θα βρούν πρόσφορο έδαφος. Οι κανονισμοί και οι θεσμοί θα προφυλαχθούν και η νομιμότητα θα υπερισχύσει».

Αυτοί φίλαθλοι της Ελλάδος είναι οι διοικούντες την ΕΠΟ, και αυτοί που υποτίθεται αποφασίζουν για εμάς.
Οσον αφορά το επίπεδο, το κείμενο μιλάει από μόνο του.

Οσον αφορά όμως το δίκαιο της ΠΑΕ ΟΦΗ, αυτό το ισχυρίζονται και το επικαλούνται η διοίκηση της και οι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΟΦΗ. Κατά την ΕΠΟ και κατά τον συντάκτη του αήθους αυτού κειμένου αυτοί είναι πομφόλυγες. Δηλαδή φουσκάλες στο δέρμα και μεταφορικά: έχουν λόγο κενού περιεχομένου ανόητη φλυαρία, μπούρδα, φληνάφημα.

Αυτή την γνώμη έχουν για εμάς.
Ποιός λοιπόν είναι ο ηθικός αυτουργός των επεισοδίων που γίνονται στο Ηράκλειο. Τι να πει η διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ σε αυτούς τους ανθρώπους όταν προκαλούνται κατ' αυτόν τον τρόπο;

Το μόνο θετικό που προκύπτει από τα πρακτικά της εκτελεστικής γραμματείας, είναι η έμεσος πλήν σαφής παραδοχή για το κώλυμα του κ. Σμαίλη. Σύμφωνα με την άποψη των μελών της εκτελεστικής γραμματείας "Το ότι ο κ. Σμαίλης συνεργάζεται για πολλά χρόνια με την ΕΠΟ είναι …. άλλο θέμα!!!" Ομως δεν είναι άλλο θέμα, αλλά αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα.

Ως προς το κυρίαρχο λοιπόν αυτό θέμα ισχύει το ρητό: "Απορία ψάλτου …. βήξ" (ο ψάλτης που δεν μπορεί να ψάλλει προσποιείται ότι βήχει – μεταφορικά για πρόσωπο που επιννοεί διάφορα τεχνάσματα όταν βρίσκεται σε αμηχανία, όταν δεν μπορεί να απαντήσει).

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2011
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΟΦΗ»Europa League: «Αγγίζουν» ομίλους Ομόνοια και ΑΕΚ Λάρνακας - Τα αποτελέσματα (videos)
Europa League: «Αγγίζουν» ομίλους Ομόνοια και ΑΕΚ Λάρνακας - Τα αποτελέσματα (videos)
Ιτούδης: «Μπράβο στα παιδιά για την αντίδραση - Είναι όλοι πρωταγωνιστές»
Ιτούδης: «Μπράβο στα παιδιά για την αντίδραση - Είναι όλοι πρωταγωνιστές»
Τουρνουά «Ακρόπολις» με άρωμα ΝΒΑ - Και ο προπονητής των Καβαλίερς στο ΟΑΚΑ (photo)
Τουρνουά «Ακρόπολις» με άρωμα ΝΒΑ - Και ο προπονητής των Καβαλίερς στο ΟΑΚΑ (photo)
Απόστολος Ρουβάς: Μοναδικές στιγμές με την αγαπημένη του, Φανή στην Κέρκυρα
Απόστολος Ρουβάς: Μοναδικές στιγμές με την αγαπημένη του, Φανή στην Κέρκυρα

DPG Network

Βατόπουλος στο Newsbomb.gr: Απαιτούνται μόνιμα μέτρα για τον κορονοϊό - Αυξηση των κρουσμάτων

Βατόπουλος στο Newsbomb.gr: Απαιτούνται μόνιμα μέτρα για τον κορονοϊό - Αυξηση των κρουσμάτων

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του αστυνομικού από ανηλίκους

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του αστυνομικού από ανηλίκους

Γιώργος Μάγγας στο Newsbomb.gr: Ντροπή να διαδίδουν τέτοια ψέματα – Είμαι πολύ καλά στην υγεία μου

Γιώργος Μάγγας στο Newsbomb.gr: Ντροπή να διαδίδουν τέτοια ψέματα – Είμαι πολύ καλά στην υγεία μου

Τραγωδία στην Κρήτη: Βίντεο καταγράφει την στιγμή που δέντρο καταπλακώνει οδηγό

Τραγωδία στην Κρήτη: Βίντεο καταγράφει την στιγμή που δέντρο καταπλακώνει οδηγό

Ιωάννα Τούνη: Δεν είναι σίγουρη αν γνωρίζει τον Πρωθυπουργό - Έξαλλοι οι χρήστες του ΤΙΚ ΤΟΚ

Ιωάννα Τούνη: Δεν είναι σίγουρη αν γνωρίζει τον Πρωθυπουργό - Έξαλλοι οι χρήστες του ΤΙΚ ΤΟΚ

Νέα υπόθεση revenge porn με θύμα 17χρονη: Του ζήτησε να χωρίσουν και εκείνος διέρρευσε βίντεο τους

Νέα υπόθεση revenge porn με θύμα 17χρονη: Του ζήτησε να χωρίσουν και εκείνος διέρρευσε βίντεο τους

Εικόνες τρόμου στο Αγρίνιο: Βρέθηκε πτώμα σε αποσύνθεση

Εικόνες τρόμου στο Αγρίνιο: Βρέθηκε πτώμα σε αποσύνθεση

Καιρός: Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου - «Καμίνι» η χώρα

Καιρός: Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου - «Καμίνι» η χώρα