Τι αναφέρει η αίτηση του ΟΦΗ
SHARE

Τι αναφέρει η αίτηση του ΟΦΗ

Αίτηση ανάκλησης της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, αλλά και επανεξέτασης του φακέλου της, κατέθεσε από τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας, η ΠΑΕ ΟΦΗ.

Η αίτηση, αναφέρει αναλυτικά:

"ΕΝΩΠΙΟΝ Της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης (Ε.Ε.Α.)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Της ΠΑΕ ΟΦΗ, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Νικo Mαχλα.
ΚΑΤΑ
Της υπ'αριθμ. 4/23-5-2011 αποφάσεως της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης (Ε.Ε.Α.)
Σύμφωνα με το διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως, το οποίο ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ την Δευτέρα, 23-05-2011, η από 21/03/2011 αίτηση αδειοδότησης της ΠΑΕ ΟΦΗ απορρίφθηκε με πλειοψηφία δύο μελών της Επιτροπής και αντίθετη κρίση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος ψήφισε υπέρ της αδειοδοτήσεως της ομάδος μας. Εν αναμονή δημοσιεύσεως του πλήρους σκεπτικού της αποφάσεως και των αιτιολογιών της, ζητούμε με την παρούσα την ανάκληση της από την ίδια Επιτροπή Εφέσεων με διαφορετική σύνθεση υπό την έννοια ότι στα μέλη της συνθέσεως δεν
θα συντρέχουν ουσιαστικά και νομικά κωλύματα για τους ακόλουθους λόγους.
I.- Παράβαση ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρ. 7 παρ. 6 Κανονισμού Αδειοδότησης - άρθρο 38 παρ. 2 Ν.3693/2008)
α. Σύμφωνα με την παρ. 6 του κανονισμού αδειοδότησης τα μέλη των δικαιοδοτικών οργάνων ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΟ για διετή θητεία και μπορούν να επανορισθούν. Τα μέλη πρέπει:
Α) να ενεργούν αμερόληπτα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
Β) να απέχουν εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ανεξαρτησία τους σε σχέση με κάποια υποψήφια ΠΑΕ, ή εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων
Γ) ως μέλη των οργάνων αυτών απαγορεύεται να ορίζονται άτομα που είτε οι ίδιοι, είτε οποιοσδήποτε συγγενείς τους (μέχρι και Δ'βαθμού συγγενείας ) είναι μέλη Δ.Σ. ΠΑΕ, μέτοχον ΠΑΕ, ή έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική ή συμβατική σχέση με ΠΑΕ (π.χ.
συνεργάτες, σπόνσορες, οποιουδήποτε είδους σύμβουλοι),
Δ) να μην είναι ταυτόχρονα διευθυντής του τμήματος αδειοδότησης,
Ε) να μην ανήκουν ταυτόχρονα σε θεσμοθετημένο δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Π.Ο.
Τα μέλη της ΕΕΑ δεν πρέπει να ανήκουν ταυτόχρονα στο διοικητικό προσωπικό ή σε οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργανο ή επιτροπή της Ε.Π.Ο. ή της λίγκας». Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 8 του δικονομικού Κανονισμού λειτουργίας των δικαιοδοτικών οργάνων αδειοδότησης Ομάδων της Ε.Π.Ο. ορίζεται επί λέξει: « Άρθρο 8° Λόγοι εξαίρεσης Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, κάθε μέλος πρέπει να υπογράψει δήλωση ανεξαρτησίας. Μέλη του Πρωτοβαθμίου Οργάνου ή της Επιτροπής Εφέσεων μπορούν να προτείνουν την εξαίρεση τους ή να
εξαιρεθούν από την υποψήφια Π.Α.Ε.: α. Αν οι ίδιοι είτε οποιοσδήποτε συγγενής τους (μέχρι και τετάρτου βαθμού συγγενείας) είναι μέλη Δ.Σ. Π.Α.Ε., μέτοχοι Π.Α.Ε. ή έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική συμβατική σχέση με ΠΑΕ (π.χ. συνεργάτες χορηγοί, οποιουδήποτε είδους σύμβουλοι), β. αν έχουν προκαλέσει υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα με οποιαδήποτε υποψήφια Π.Α.Ε. Μέλη του Πρωτοβάθμιου Οργάνου ή Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης, στο πρόσωπο των οποίων υπάρχει
λόγος εξαιρέσεως, οφείλουν να το δηλώσουν στο Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον Αναπληρωτή του»
Επίσης στο άρθρο 9 αναφέρεται επί λέξει: «Η επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο δικαιοδοτικό όργανο και τον υποψήφιο, γίνεται στην έναρξη της συνεδρίασης, Είναι καθήκον του Προέδρου να ζητήσει από τα συμμετέχοντα μέλη να επιβεβαιώσουν την ανεξαρτησία τους.
II.- ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
1. Ένα μέλος της Επιτροπής και συγκεκριμένα ο ορκωτός ελεγκτής κύριος Δημ. Σμαΐλης όπως σήμερα πληροφορηθήκαμε μη νομίμως συμμετείχε στη σύνθεση της Επιτροπής δεδομένου ότι δεν πληρούσε και δεν πληροί τα ως άνω κριτήρια του άρθρου 7 επ. του Κανονισμού Αδειοδότησης. Συγκεκριμένα το μέλος αυτό είναι τακτικός ελεγκτής της ΕΠΟ από το έτος 1993 μέχρι και σήμερα η δε επαγγελματική του αυτή σχέση έρχεται σε αντίθεση με τον Ν3693/2008 άρθρ. 38 παρ. 2 με το οποίο ενσωματώθηκε η Ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών
ελέγχων, επιπλέον δε έχει επαγγελματική σχέση με ΠΑΕ ως ορκωτός λογιστής.
2. Από τις παρατιθέμενες πιο πάνω διατάξεις του Κανονισμού Αδειοδότησης, αλλά και του Δικονομικού Κανονισμού προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το μέλος της Επιτροπής Δημ. Σμαϊλης έχει επαγγελματική σχέση κατά τα προεκτεθέντα με την ΕΠΟ και με ΠΑΕ και η συμμετοχή του στο όργανο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ, προκαλεί σαφώς την μεροληπτική κρίση του οργάνου, το οποίο δεν είχε νόμιμη συγκρότηση. Το ελάττωμα εντοπίζεται στη φάση του διορισμού, αφού το όργανο πριν να επιληφθεί της υποθέσεως, είχε
υποχρέωση να συνέλθει και αυτεπάγγελτα να διαπιστώσει τον κίνδυνο μη εκφοράς της αμερόληπτης κρίσης (ο έλεγχος υποχρεωτικά, κατ' άρθρο 8 του Δικ. Κανονισμού, έπρεπε να προηγηθεί).
Αυτόθροος συνέπεια των πιο πάνω είναι η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.
3. Εξάλλου περιήλθαν σε γνώση μας πληροφορίες περί ασκήσεως πιέσεων και εκτοξεύσεως σοβαρών απειλών κατά μέλους της Επιτροπής εξ αυτών που με την κρίση και την ψήφο του σχημάτισε την κρίση της πλειοψηφίας με συνέπεια την ελαττωματική διαμόρφωση της βούλησης του. Ενώ άλλο μέλος έχει επαγγελματική εξάρτηση που αντίκειται στον νόμο και πιθανολογείται ότι επηρεάζεται ως εκ τούτου η κρίση του. Τα ανωτέρω καθίστανται περισσότερα αντιληπτά από το γεγονός της προδήλως εσφαλμένης νομικής και ουσιαστικής κρίσης τους.
Επειδή επιφυλασσόμεθα να υποβάλομε πρόσθετους λόγους ανακλήσεως μόλις δημοσιευθεί το πλήρες σκεπτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως, το οποίο, άλλωστε, είναι βέβαιον ότι θα ενισχύει και θα αποδεικνύει πλήρως τον ελαττωματικό και μη νόμιμο σχηματισμό της βουλήσεως των μελών της πλειοψηφίας της Επιτροπής, αλλά και την παραβίαση των σχετικών άρθρων του κανονισμού αδειοδότησης.
Επειδή θα πρέπει να ορισθεί αμέσως η συζήτηση της παρούσης σε κάθε περίπτωση όμως μετά από την δημοσίευση του σκεπτικού της αποφάσεως.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να ορισθεί άμεσα η εκδίκαση της παρούσης μετά την δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης
Να εκδικασθεί η παρούσα από διαφορετική σύνθεση κατά το μέρος που τα μέλη της δεν πληρούν όλες τις νομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σύνθεση της Ε.Ε.Α.
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση επανάληψης της διαδικασίας-ανάκληση αποφάσεως, επί τω τέλει όπως χορηγηθεί άδεια συμμετοχής δυνάμει της από 21/03/2011 αιτήσεως μας δεκτής γενομένης της εφέσεως μας και των πρόσθετων λόγων αυτής."

 

Ηράκλειο, ανταπόκριση: Τάσος Βαρδάκης


ΠΑΟΚ: Η απίστευτη απόφαση του Ρέμπε και το «όχι» για καλοκαιρινή «βόμβα» (photos)
ΠΑΟΚ: Η απίστευτη απόφαση του Ρέμπε και το «όχι» για καλοκαιρινή «βόμβα» (photos)
Ολυμπιακός-Άρσεναλ: Οι σκέψεις του Μαρτίνς για τη «μάχη» της Πέμπτης - Όλα τα δεδομένα (photos)
Ολυμπιακός-Άρσεναλ: Οι σκέψεις του Μαρτίνς για τη «μάχη» της Πέμπτης - Όλα τα δεδομένα (photos)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/03)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/03)
Survivor: Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος παίκτης για αποχώρηση
Survivor: Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος παίκτης για αποχώρηση

Κορονοϊός: Δύο ιδιωτικές κλινικές στη μάχη για τα περιστατικά COVID-19 στην Αττική

Κορονοϊός: Δύο ιδιωτικές κλινικές στη μάχη για τα περιστατικά COVID-19 στην Αττική

Πότε ανοίγουν λιανεμπόριο, κομμωτήρια και σχολεία - Τι σχεδιάζεται για την εστίαση

Πότε ανοίγουν λιανεμπόριο, κομμωτήρια και σχολεία - Τι σχεδιάζεται για την εστίαση

Ερντογάν: «Τρίζει η καρέκλα» του! Τρίτος στις δημοσκοπήσεις - Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος;

Ερντογάν: «Τρίζει η καρέκλα» του! Τρίτος στις δημοσκοπήσεις - Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος;

Νέα Σμύρνη: Τα «fake news», το μεταλλικό γκλοπ και τα «καυτά» ερωτήματα

Νέα Σμύρνη: Τα «fake news», το μεταλλικό γκλοπ και τα «καυτά» ερωτήματα

Εμβολιασμοί: Ποιοι παίρνουν σειρά - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις ευπαθείς ομάδες

Εμβολιασμοί: Ποιοι παίρνουν σειρά - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις ευπαθείς ομάδες

Παγώνη στο Newsbomb.gr: Μετακίνηση εκτός νομού το Πάσχα μόνο με 300 κρούσματα την ημέρα

Παγώνη στο Newsbomb.gr: Μετακίνηση εκτός νομού το Πάσχα μόνο με 300 κρούσματα την ημέρα

Στα «χέρια» του ΣτΕ η «τύχη» των αιτημάτων Κουφοντίνα

Στα «χέρια» του ΣτΕ η «τύχη» των αιτημάτων Κουφοντίνα

Πλησιάζει η Καθαρά Δευτέρα - Πότε «πέφτει» το Πάσχα: Όλες οι αργίες του 2021

Πλησιάζει η Καθαρά Δευτέρα - Πότε «πέφτει» το Πάσχα: Όλες οι αργίες του 2021

Γιώργος Κωνσταντίνου: Γι’ αυτό αποκάλυψα τον εθισμό μου από τον τζόγο - «Είναι καταστροφικός»

Γιώργος Κωνσταντίνου: Γι’ αυτό αποκάλυψα τον εθισμό μου από τον τζόγο - «Είναι καταστροφικός»

Σουηδία: Τρένο συγκρούστηκε με λεωφορείο που ακινητοποιήθηκε στις γραμμές

Σουηδία: Τρένο συγκρούστηκε με λεωφορείο που ακινητοποιήθηκε στις γραμμές

Αδιανόητο: Γονείς πάντρεψαν δίδυμα ηλικίας 5 ετών για να μην... αρρωστήσουν

Αδιανόητο: Γονείς πάντρεψαν δίδυμα ηλικίας 5 ετών για να μην... αρρωστήσουν

Συνέντευξη Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Το Παλάτι «παρέλυσε από φόβο» και πιέζεται για απαντήσεις

Συνέντευξη Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Το Παλάτι «παρέλυσε από φόβο» και πιέζεται για απαντήσεις