Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28.6.2011, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 12:30 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της είκοσι επτά (27) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 73,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 114.811.293 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 155.431.324 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

- Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2010. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

Υπέρ: 114.811.293 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2010 (1/1/2010-31/12/2010).

Υπέρ: 114.811.293 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες: α) "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Σεφέρη Χριστόδουλο και Αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου και β) "ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε." με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Σταύρο Σαλούστρο και Αναπληρωματικό τον κ. Σπύρο Μπουντά, προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2011 και ενέκρινε την αμοιβή τους.

Υπέρ: 113.997.614 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,29% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 145.692 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,13% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 667.987 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,58% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις κατά τη χρήση 2010 καταβληθείσες αμοιβές και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποζημίωση του αποχωρήσαντος Διευθύνοντος Συμβούλου. Καθόρισε και ενέκρινε τις αμοιβές των μη εκτελεστικών και εκτελεστικών μελών για τη χρήση του 2011, την τροποποίηση της Σύμβασης Εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενέκρινε νέο πρόγραμμα παραγωγικότητας και κινήτρων απόδοσης. Εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος για την κατάρτιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης και την κατάρτιση σύμβασης ασφαλιστικής κάλυψης υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ: 113.997.614 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,29% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 145.692 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,13% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 667.987 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,58% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου Forthnet, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Υπέρ: 111.870.422 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 97,44% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 601.984 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 2.338.887 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

-Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ανακοινώθηκαν στη Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκαν η εκλογή του κ. Bhavneet Singh, ως μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Αβέρωφ, που αποφασίστηκε από το Δ.Σ. στην συνεδρίασή του της 27.10.2010, και η εκλογή του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, ως μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παντελή Τζωρτζάκη, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό συμβούλιο στην συνεδρίασή του στις 11.02.2011.

Υπέρ: 113.050.418 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,47% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 1.760.875 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,53% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου, του μη εκτελεστικού, ανεξάρτητου Μέλους, κ. Edwin Lloyd, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αβέρωφ και τον ορισμό του κ. Michael Warrington ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Υπέρ: 113.617.251 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,96% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 1.194.042 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

-Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη

1. Deepak Srinivas Padmanabhan,

2. Παναγιώτης Παπαδόπουλος,

3. Frank Botman,

4. Βασίλειος Δούγαλης,

5. Edwin Lloyd,

6. Mohsin Majid,

7. Bhavneet Singh,

8. Michael Warrington,

9. David Kay,

Εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα τα ακόλουθα μέλη:

Edwin Lloyd, ανεξάρτητο μέλος

Bhavneet Singh, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Υπέρ: 111.946.351 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 97,5% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 2.864.942 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,5% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

-Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε σύμφωνα με το Νόμο 3693/2008 τα ακόλουθα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

1) Michael Warrington

2) Majid Mohsin

3) Edwin Lloyd-ανεξάρτητο μέλος

Εξουσιοδότησε τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να συνέλθουν για τη συγκρότησή τους σε Σώμα.

Υπέρ: 113.617.251 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,96% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 1.194.042 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

-Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει, με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, μέχρι και το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (κατά την ημερομηνία της Απόφασης της Γενικής

Συνέλευσης), καθώς η εξουσία οποία εκχωρήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις 17.03.2006, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, έχει λήξει. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο και να εκδίδει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μέχρι το ποσό του τρέχοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (το οποίο ανέρχεται σε 183.408.962,32 Ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, για μια περίοδο πέντε ετών.

Υπέρ: 112.396.147 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 97,90% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 1.279.946 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,11% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.135.200 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,99% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της και συγκεκριμένα του αρ. 8 «Δικαιώματα της μειοψηφίας», του αρ. 11 «Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 12 «Κατάθεση μετοχών-αντιπροσώπευση», του αρ. 13 «Πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου», του αρ.14 «Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 15 «Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 17 «Συζητούμενα θέματα- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 18 «Απόφαση απαλλαγής μελών διοικητικού συμβουλίου –Ελεγκτών» του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποιήσεων το οποίο έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χ.Α. Επιπλέον, ενέκρινε, την ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο κείμενο των προαναφερόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού.

Υπέρ: 113.512.901 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,87% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 620.430 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,54% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 677.962 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,59% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 σχετικά με τον «Σκοπό» του Καταστατικού της Forthnet, προκειμένου να συμπεριλάβει την απόκτηση, απαλλοτρίωση και πώληση και/ή εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ιδιαίτερα τηλεοπτικών δικαιωμάτων),καθώς και την απόκτηση πάσης φύσεως δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης (π.χ. διαφημιστική αξιοποίηση, περαιτέρω διάθεση κλπ.) όπως επίσης την πώληση και μεταπώληση υπηρεσιών τρίτων (όπως τηλεφωνίας, διαδικτύου, υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, ενέργειας και του σχετικού εξοπλισμού) και την είσπραξη λογαριασμών από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, σύμφωνα με τα σχέδια των τροποποιήσεων που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Επιπλέον, ενέκρινε, να την ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο κείμενο των προαναφερόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού.

Υπέρ: 114.768.001 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,96% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 43.292 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 13ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Forthnet να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και τη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

Υπέρ: 114.811.293 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 14ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν ελήφθη καμία απόφαση.800 δρομείς κάθε ηλικίας συμμετείχαν στο πρώτο επιτυχημένο ΧΑΪΔΑΡΙ RUN
800 δρομείς κάθε ηλικίας συμμετείχαν στο πρώτο επιτυχημένο ΧΑΪΔΑΡΙ RUN
Ολυμπιακός: Διατηρούν πόστα στην ΠΑΕ οι Καρεμπέ και Ανιγκό
Ολυμπιακός: Διατηρούν πόστα στην ΠΑΕ οι Καρεμπέ και Ανιγκό
Παναθηναϊκός: Οικογενειακό δείπνο πριν από τους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό
Παναθηναϊκός: Οικογενειακό δείπνο πριν από τους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό
Μπάγερν Μονάχου: Ηχηρές αποχωρήσεις απ' τους Βαυαρούς
Μπάγερν Μονάχου: Ηχηρές αποχωρήσεις απ' τους Βαυαρούς
©2011-2023 Onsports.gr - All rights reserved