Τι αλλάζει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων
SHARE

Τι αλλάζει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνέχεια της προαιρετικής αναβολής, στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, κατά ένα έτος της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου (European Single Electronic Format – εφεξής το «ESEF»), για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων από τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά της Ελλάδας προχώρησαν σήμερα σε κοινή ανακοίνωση δίνοντας οδηγίες.

Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, οι εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους σύμφωνα με το ESEF, με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:

Όλες οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται σε μορφότυπο XHMTL.Όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής τα «ΔΠΧΑ»), η χρηματοοικονομική πληροφόρηση, που περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Κατάσταση Ταμειακών Ροών, θα πρέπει να επισημαίνεται με ετικέτες XBRL (XBRL ‘tags’), σύμφωνα με την Ταξινομία του ESEF (εφεξής «ESEF Taxonomy»).Από την οικονομική χρήση 2023 και εφεξής, θα πρέπει να επισημαίνονται με ετικέτες XBRL και οι σημειώσεις των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ, με τη χρήση ‘XBRL block tags’.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για το ESEF, συμπεριλαμβανομένου του ESEF Taxonomy, παρατίθενται στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (Regulatory Technical Standards – εφεξής τα

«RTS») του ESEF, που αναπτύχθηκαν από την ESMA και θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους Εκδότες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ESEF, οι Εκδότες μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική σελίδα για το ESEF στον ιστότοπο της ESMA, όπου περιλαμβάνονται και σχετικά video tutorials. Επίσης, στον ιστότοπο της Global LEI Foundation είναι αναρτημένο παράδειγμα ετήσιας οικονομικής έκθεσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των RTS για το ESEF και με τις οδηγίες που παρέχονται από την ESMA στο ESEF Reporting Manual.

Σημειώνεται ότι οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με το ESEF θα πρέπει να υποβληθούν στον υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν προσαρμόσει τα συστήματά τους, ώστε να υποδέχονται τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των Εκδοτών σύμφωνα με το ESEF. Ειδικότερα:

Στην υπηρεσία HERMES του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι διαθέσιμη η υποβολή και ανάρτηση των απαιτούμενων αρχείων σύμφωνα με το ESEF (XHTML/iXBRL).Στη Διαδικτυακή Πύλη Υποβολής Στοιχείων από Εποπτευομένους Φορείς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι διαθέσιμη η υποβολή των απαιτούμενων αρχείων σύμφωνα με το ESEF (XHTML/iXBRL), ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την υποβολή του αρχείου

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2021, πρώτη χρήση εφαρμογής του ESEF, για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, οι Εκδότες θα υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους και με τον υφιστάμενο τρόπο, στο Χρηματιστήριο Αθηνών (pdf και xml) και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (pdf).

Τέλος, για τους Εκδότες που συντάσσουν ετήσια οικονομική έκθεση και στην αγγλική γλώσσα πλην της ελληνικής, επισημαίνεται ότι η εν λόγω ετήσια έκθεση συντάσσεται επίσης σύμφωνα με το ESEF.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνέχεια της προαιρετικής αναβολής, στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, κατά ένα έτος της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου (European Single Electronic Format – εφεξής το «ESEF»), για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων από τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά της Ελλάδας (εφεξής οι «Εκδότες»), υπενθυμίζουν τα ακόλουθα:

Οι εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους σύμφωνα με το ESEF, με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:

Όλες οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται σε μορφότυπο XHMTL.Όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής τα «ΔΠΧΑ»), η χρηματοοικονομική πληροφόρηση, που περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Κατάσταση Ταμειακών Ροών, θα πρέπει να επισημαίνεται με ετικέτες XBRL (XBRL ‘tags’), σύμφωνα με την Ταξινομία του ESEF (εφεξής «ESEF Taxonomy»).Από την οικονομική χρήση 2023 και εφεξής, θα πρέπει να επισημαίνονται με ετικέτες XBRL και οι σημειώσεις των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ, με τη χρήση ‘XBRL block tags’.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για το ESEF, συμπεριλαμβανομένου του ESEF Taxonomy, παρατίθενται στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (Regulatory Technical Standards – εφεξής τα «RTS») του ESEF, που αναπτύχθηκαν από την ESMA και θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους Εκδότες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ESEF, οι Εκδότες μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική σελίδα για το ESEF στον ιστότοπο της ESMA, όπου περιλαμβάνονται και σχετικά video tutorials. Επίσης, στον ιστότοπο της Global LEI Foundation είναι αναρτημένο παράδειγμα

1/2

ετήσιας οικονομικής έκθεσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των RTS για το ESEF και με τις οδηγίες που παρέχονται από την ESMA στο ESEF Reporting Manual.

Σημειώνεται ότι οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με το ESEF θα πρέπει να υποβληθούν στον υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν προσαρμόσει τα συστήματά τους, ώστε να υποδέχονται τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των Εκδοτών σύμφωνα με το ESEF. Ειδικότερα:

Στην υπηρεσία HERMES του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι διαθέσιμη η υποβολή και ανάρτηση των απαιτούμενων αρχείων σύμφωνα με το ESEF (XHTML/iXBRL).Στη Διαδικτυακή Πύλη Υποβολής Στοιχείων από Εποπτευομένους Φορείς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι διαθέσιμη η υποβολή των απαιτούμενων αρχείων σύμφωνα με το ESEF (XHTML/iXBRL), ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την υποβολή του αρχείου. 

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.grΤα αθλητικά πρωτοσέλιδα της ημέρας (28/01)
Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της ημέρας (28/01)
NBA: Τα αποτελέσματα της βραδιάς (28/01)
NBA: Τα αποτελέσματα της βραδιάς (28/01)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/01)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/01)
Εδεσσαϊκός: Ενίσχυση με Σούκια
Εδεσσαϊκός: Ενίσχυση με Σούκια

Ποια μέτρα παραμένουν σε ισχύ από τη Δευτέρα μετά την πρώτη χαλάρωση στην εστίαση

Ποια μέτρα παραμένουν σε ισχύ από τη Δευτέρα μετά την πρώτη χαλάρωση στην εστίαση

Δαβερώνης στο Newsbomb.gr: Τα μέτρα «πλήγωσαν» την εστίαση - Θα δούμε καταστήματα χωρίς ρεύμα!

Δαβερώνης στο Newsbomb.gr: Τα μέτρα «πλήγωσαν» την εστίαση - Θα δούμε καταστήματα χωρίς ρεύμα!

Έκρηξη στη Συγγρού: Ο διακόπτης, το μυστήριο με τις φιάλες και τα ερωτήματα

Έκρηξη στη Συγγρού: Ο διακόπτης, το μυστήριο με τις φιάλες και τα ερωτήματα

Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αντίστροφη μέτρηση για το «κλειδί» από τις τοξικολογικές εξετάσεις

Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αντίστροφη μέτρηση για το «κλειδί» από τις τοξικολογικές εξετάσεις

Έτσι καθαρίζουν τα χιόνια στην Ιαπωνία – Εκπληκτικός συντονισμός από τα υπερσύγχρονα μηχανήματα

Έτσι καθαρίζουν τα χιόνια στην Ιαπωνία – Εκπληκτικός συντονισμός από τα υπερσύγχρονα μηχανήματα

Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη

Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη

Καιρός – Μαρουσάκης: Από σήμερα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας - Το Σαββατοκύριακο η κορύφωσή του

Καιρός – Μαρουσάκης: Από σήμερα το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας - Το Σαββατοκύριακο η κορύφωσή του

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Τα δάκρυα για την μητέρα της και ο χαμός με την ηθοποιό κόρη της

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Τα δάκρυα για την μητέρα της και ο χαμός με την ηθοποιό κόρη της