Η μελέτη βιωσιμότητας του Ηρακλή

Η μελέτη βιωσιμότητας του Ηρακλή

Το μεγάλο «όπλο» του Ηρακλή στην αυριανή εκδίκαση της έφεσης αδιαμφισβήτητα αποτελεί η μελέτη βιωσιμότητας της ΠΑΕ, η οποία θα δοθεί στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

Παρότι η κυανόλευκη ΠΑΕ ενημέρωσε ότι αυτή θα γίνει γνωστή αύριο, τελικά αυτό συνέβη σήμερα και όπως διαφαίνεται μέσω αυτής ο «Γηραιός» δείχνει βιώσιμος οικονομικά τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά: 

«Το τελικό πόρισμα της Emerging Markets Experts Ltd. ως προς τη βιωσιμότητα της Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ, κατέληξε ότι το υφιστάμενο μοντέλο Διοίκησης, σε συνάρτηση με τα υφιστάμενα αλλά και τα προβλεπόμενα οικονομικά της μεγέθη, σύμφωνα και με τις μετρήσεις του μαθηματικού μοντέλου ΕΜΕΧfce©, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Π.Α.Ε. κρίνεται ως απόλυτα βιώσιμη.

Πέραν της ανάλυσης που παρουσιάζεται στο σύνολο της έκθεσης, οι κυριότεροι λόγοι που τεκμαίρουν την άποψη των πραγματογνωμόνων, συνοπτικά, θεωρούνται οι εξής:

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Το πρώτο τεκμήριο, έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα της Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ από πλευράς μεγέθους . Στο πλαίσιο της μελέτης διαπιστώνεται ότ, η Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣι :

Α. Διαθέτει έμμεσα τη διαχείριση ενός σημαντικού γηπέδου, όπως αυτό του Καυταντζογλείου Σταδίου.

Β. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι απόλυτα αξιοποιήσιμες από το δυναμικό της Ομάδας.

Γ. Στο πλαίσιο της Εταιρείας λειτουργούν ήδη Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες με δυνατότητα αξιοποίησης ταλέντων και παραγωγής παικτών.

Δ. Στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, εκδίδονται κατά μέσο όρο 2.400-2.600 εισιτήρια σε κάθε αγώνα, ενώ σε ετήσια βάση πωλούνται από 4.300 έως και 6.500 κάρτες διαρκείας.

Ε. Θεωρείται η τρίτη ομάδα σε αριθμό οπαδών, στο πλαίσιο μιας μεγαλούπολης όπως η Θεσσαλονίκη, ενώ η οπαδική της βάση εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας.

Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων, αποδεικνύει απόλυτα ότι η Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει καταρχήν το μέγεθος προκειμένου με χρηστή διαχείριση, να μπορεί να λειτουργήσει ΒΙΩΣΙΜΑ.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
Η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, κλήθηκε στο πλαίσιο του έργου της, να αξιολογήσει το κατά πόσον οι οικονομικές προβλέψεις για τη διαχειριστική χρήση 2011/2012, θα πρέπει να θεωρούνται διασφαλισμένες.

Από την έρευνά των Πραγματογνωμόνων, προέκυψαν τα εξής :

Α. Η Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ, ήδη διαθέτει διασφαλισμένα έσοδα (τηλεοπτικά, επιχορηγήσεις, δόσεις συμβολαίων μεταγραφών, χορηγίες κ.λπ.) της τάξης των €4.099.000 περίπου για την επόμενη χρήση. Σημειώνεται ότι με τον όρο «διασφαλισμένα» εννοούνται «συμβολαιοποιημένα».

Β. Η τρέχουσα, σκοπούμενη φιλόδοξη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 16,85 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζει ήδη, επίσης διασφαλισμένη κάλυψη σε ποσοστό 25%, η οποία προέρχεται, τόσο από τη μετοχοποίηση οφειλών, όσο και από καταβολές υφιστάμενων μετόχων, οι οποίες προορίζονται για το συγκεκριμένο σκοπό.

Γ. Παρά το γεγονός ότι στο Πλάνο 2011/2012 προϋπολογίζεται το ετήσιο κόστος του ποδοσφαιρικού roster, σε ύψος της μεγαλύτερο από 4,8 εκ. ευρώ (συνυπολογιζομένων και των σχετικών φόρων), το πραγματικό του κόστος μπορεί να κλείσει στο τέλος της περιόδου σε ποσό μικρότερο των 4 εκ. ευρώ, με σημαντικές προοπτικές βελτίωσής του ακόμη περαιτέρω.

Δ. Οι οικονομικές καταστάσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιόδου 01.07.2010-31.12.2010, καθώς και η έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο σύνολο των οργανικών δαπανών μέχρι και την τελευταία ημέρα έκδοσης της Πραγματογνωμοσύνης μας, καταδεικνύουν μια συγκροτημένη προσπάθεια εξορθολογισμού και συγκράτησης των δαπανών στο σύνολό τους.

Το σύνολο των παραπάνω παρατηρήσεων, αποδεικνύει με τη σειρά του απόλυτα, ότι οι οικονομικές προβλέψεις που έχει συμπεριλάβει η Διοίκηση της Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Πλάνου 2011/2012, θεωρούνται σε κρίσιμο βαθμό διασφαλισμένες, κατά συνέπεια η Π.Α.Ε. διαθέτει όλα τα εχέγγυα προκειμένου, να μπορεί να λειτουργήσει ΒΙΩΣΙΜΑ.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EMEXfce©
Το μοντέλο αξιολόγησης της Διαχειριστικής Επάρκειας και Βιωσιμότητας μιας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας EMEXfce© , είναι σε θέση να αποδείξει με μαθηματική ακρίβεια το κατά πόσο μια Π.Α.Ε. μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη ή όχι.

Το ισχυρότερο σημείο του μοντέλου, το οποίο το καθιστά αδιαμφισβήτητο όσον αφορά την εγκυρότητά του, είναι το γεγονός, ότι συνυπολογίζει δυναμικά στοιχεία επτά σύνθετων παραμέτρων με διαφορετικές βαρύτητες.

Απόδειξη της αξιοπιστίας του, όσον αφορά την εφαρμογή του στα δεδομένα της Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ, θεωρέιται ότι αποτελεί το εύρος των τιμών που έλαβε, στο σύνολο των πέντε εξεταζόμενων διαχειριστικών χρήσεων.

Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου EMEXfce© , δεν έχει αμφισβητηθεί μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποδείξει την αποτελεσματικότητά του.

Το αποτέλεσμα του μοντέλου όσον αφορά τη χρήση του α' εξαμήνου του 2010 (31.12.2010), δίνει θετικό αποτέλεσμα ίσο με 30,19 μονάδες και αντίστοιχα για το Πλάνο 2011/2012.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 31.12.10

ΠΛΑΝΟ 2011/2012

RATING τήρησης Αρχών Χρηστής & Αποτελεσματικής Διοίκησης

Α

Α

Αποτλέσμα EMEXfce©

30,19

23,85

Οι παραπάνω τιμές, εφαρμοζόμενες στην κλίμακα των 9 βαθμολογιών του μοντέλου (η οποία αναλυτικά παρουσιάσζεται στη σχετική Έκθεση) ορίζουν την προοπτική βιωσιμότητας της Π.Α.Ε ΗΡΑΚΛΗΣ ως ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ.

Οι Πραγματογνώμονες μάλιστα θεωρούν, ότι η χαμηλότερη βαθμολογία του Στρατηγικού Πλάνου 2011/2012, σε σχέση με τις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις της 31.12.2010, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην δόμηση των προβλέψεων τόσο των οργανικών εσόδων όσο και των δαπανών, με βάση την Αρχή της Συντηρητικότητας.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Για τους παραπάνω λόγους, οι τελική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, καταλήγει ότι η Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ είναι απόλυτα βιώσιμη ως Π.Α.Ε. και εφόσον συνεχιστεί το υφιστάμενο Διοικητικό Μοντέλο, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της βιωσιμότητάς της».

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
ΕΠΟΣ: Ο Ναβάρο υπέγραψε για δέκα χρόνια στην Μπαρτσελόνα!
ΕΠΟΣ: Ο Ναβάρο υπέγραψε για δέκα χρόνια στην Μπαρτσελόνα!
LIVE CHAT: Ξάνθη-Παναιτωλικός
LIVE CHAT: Ξάνθη-Παναιτωλικός
Αιγινιακός-Απόλλων Πόντου 0-1: Ο Μπρίτο έκανε τη διαφορά
Αιγινιακός-Απόλλων Πόντου 0-1: Ο Μπρίτο έκανε τη διαφορά
Πανσερραϊκός-Εργοτέλης 2-0: Κι όμως είναι ακόμα εδώ!
Πανσερραϊκός-Εργοτέλης 2-0: Κι όμως είναι ακόμα εδώ!
Ανείπωτη τραγωδία: Νεκροί τρεις νέοι σε τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Ανείπωτη τραγωδία: Νεκροί τρεις νέοι σε τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
ΣΟΚ: Πυροβόλησαν 10χρονο μαθητή σε σχολείο στο Γαλάτσι
ΣΟΚ: Πυροβόλησαν 10χρονο μαθητή σε σχολείο στο Γαλάτσι
Mediterranean College Employability Fair 2017
Mediterranean College Employability Fair 2017
«Βόμβα»: «Κόβεται» το Survival Secret του Epsilon!
«Βόμβα»: «Κόβεται» το Survival Secret του Epsilon!

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης