Δεκτές εννέα προσφυγές

Δεκτές εννέα προσφυγές

Τρεις ΠΑΕ της Football League και άλλες τέσσερις της Football League 2 πρέπει να τακτοποιήσουν άμεσα τις οφειλές τους.

Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ δίκαιωσε χθες 9 ποδοσφαιριστές που είχαν καταθέσει προσφυγές σε βάρος των Ιωνικού, Διαγόρα, Αναγέννησης Καρδίτσας, Ασπροπύργου, Εορδαϊκού, Αίαντα Σαλαμίνας και Βύζαντα Μεγάρων.

Αναλυτικά:

1. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την από 13/04/2011 και με αριθμό πρωτ. 12.755/13-04-2011 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή RODRIGUES SISTON DIOGO κατά της καθ’ ης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΕ «ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο.» και την προφορικώς ασκηθείσα στις 17/05/2011 ανταίτηση της καθ’ ης ΠΑΕ κατά του αιτούντος ποδοσφαιριστή. Υποχρεώνει την καθ’ ης ΠΑΕ «ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο.» να καταβάλει και εξοφλήσει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή RODRIGUES SISTON DIOGO το ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά ΕΥΡΩ (108.887,00€), νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής του, ήτοι από 17/12/2001, καθώς και το ποσό των τριακοσίων ΕΥΡΩ (300,00€) για τη δικαστική του δαπάνη, συμφώνως με το διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 178/2011 Απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας εντός δέκα ημερών από την επίδοση από την αρμόδια Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου της παρούσης στους διαδίκους, των δε υπολοίπων δόσεων την αντίστοιχη αριθμητικώς ημέρα εκάστου επόμενου μηνός. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του αιτούντα ποδοσφαιριστή, κατά τα ανωτέρω, επιβάλει στην καθ’ ης ΠΑΕ «ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε.» τις κατ’ άρθρο 24§7(γ) και 24§8 του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινές: α) της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και β) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή των ανωτέρω ποσών, ήτοι, εκατόν οκτώ χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα επτά ΕΥΡΩ (108.887,00€), νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής του, ήτοι από 17/12/2001, καθώς και το ποσό των τριακοσίων ΕΥΡΩ (300,00€) για τη δικαστική του δαπάνη, συμφώνως με το διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 178/2011 Απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ.

2. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 17/05/2011 με αριθμό πρωτ. ΕΠΟ 16.252/17-05-2011 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ κατά της καθ’ ης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο.». Επιβάλει και Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 71/2010 Απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθ’ ης Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο.».Ειδικότερα, επιβάλλει και ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο.»: (α) την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών και (β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου ελληνικού Πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ’ ης Π.Α.Ε. από τη δημοσίευση της παρούσης και εφεξής στο τρέχον, ή στο επόμενο Πρωτάθλημα και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ΕΥΡΩ (42.275,00€), εντόκως νομίμως από την επίδοση της προσφυγής του αιτούντος ποδοσφαιριστή και μέχρι την εξόφλησή του, καθώς και το ποσό των τετρακοσίων ΕΥΡΩ (400,00€) για τη δικαστική του δαπάνη και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, συμφώνως με το διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 6/2010 Απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της Ε.Π.Ο., κατά τα ανωτέρω.

3. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 13/04/2011 και με αριθμό πρωτ. 12.752/13-04-2011 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑ κατά της καθ’ ης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε.». Υποχρεώνει την καθ’ ης «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε.» να καταβάλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑ το επιδικασθέν με τη με αριθμό 334/2011 τελεσίδικη και εκτελεστή Απόφαση της Πρωτοβάθμιας (Α’) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. ποσό τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ (3.481,00€), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της προσφυγής του στην καθ’ ης ΠΑΕ και μέχρι την πλήρη εξόφλησή του, καθώς και το ποσό των διακοσίων Ευρώ (200,00€) για τη δικαστική του δαπάνη, συμφώνως με το διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 334/2011 Απόφαση της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., άμεσα και εντός δέκα ημερών από την επίδοση της παρούσης Απόφασης στην καθ’ ης ΠΑΕ. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης πληρωμής και εξόφλησης του αιτούντα, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε.» (α) την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του ποσού των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ (3.481,00€), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της προσφυγής του και μέχρι την εξόφλησή του, καθώς και του ποσού των διακοσίων Ευρώ (200,00€) για τη δικαστική δαπάνη του, συμφώνως επίσης με το διατακτικό της τελεσίδικης και εκτελεστής υπ’ αρίθμ. 334/2011 Απόφασης της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο..

4. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 13/04/2011 και με αριθμό πρωτ. 12.751/13-04-2011 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ κατά της καθ’ ης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΟΡΑΣ Π.Α.Ε.».  Υποχρεώνει την καθ’ ης Π.Α.Ε. «ΔΙΑΓΟΡΑΣ Π.Α.Ε.» να καταβάλλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ το επιδικασθέν με τη με αριθμό 205/2011 τελεσίδικη και εκτελεστή Απόφαση της Πρωτοβάθμιας (Α’) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα Ευρώ (5.130,00€), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της προσφυγής του στην καθ’ ης ΠΑΕ και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του, καθώς και το ποσό των διακοσίων Ευρώ (200,00€) για τη δικαστική του δαπάνη, συμφώνως με το διατακτικό της υπ’ αρίθμ. 205/2011 Απόφαση της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., άπαξ και εντός δέκα ημερών από την επίδοση της παρούσης Απόφασης στην καθ’ ης ΠΑΕ από την αρμοδία Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης πληρωμής και εξόφλησης του αιτούντα, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης Π.Α.Ε. «ΔΙΑΓΟΡΑΣ Π.Α.Ε.» (α) την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του ποσού των πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα Ευρώ (5.130,00€), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της προσφυγής του στην καθ’ ης ΠΑΕ και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του, καθώς και του ποσού των διακοσίων Ευρώ (200,00€) για τη δικαστική του δαπάνη, συμφώνως επίσης με το διατακτικό της τελεσίδικης και εκτελεστής υπ’ αρίθμ. 205/2011 Απόφασης της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο..

5. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ κατά του Τ.Α.Π. με την επωνυμία «Τ.Α.Π. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ 2007». Υποχρεώνει την καθής Π.Α.Ε. στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 4.130,00 ευρώ, νομιμοτόκως, από την επίδοση της προσφυγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και του ποσού των 200 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 204/2011 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. Επιβάλλει στην καθής Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 4.330,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.

6. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ κατά της Π.Α.Ε. «Π.Α.Ε. ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 79/2011 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθής. Επιβάλλει στην καθής: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθής Π.Α.Ε. από 21/06/2011 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 1.907,00 ευρώ για μισθούς και επίδομα αδείας 2010, νομιμοτόκως από τότε που το κάθε κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, πλέον ποσού 1.720,00 για μισθώματα οικίας, νομιμότοκα από την επίδοση της προσφυγής και μέχρις εξοφλήσεως, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 797/2010 αποφάσεως της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., καθώς και του ποσού των 200 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη και β) την ποινή της αφαίρεσης δυο βαθμών.

7. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ κατά της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ». Υποχρεώνει την καθής Π.Α.Ε. στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του ποσού των 4.130,00 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής του, καθώς και ποσού 600,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη και των δυο βαθμών δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 15/2011 απόφασης του Δ.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο. Επιβάλλει στην καθής Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 4.730,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.

8. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ κατά της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ». Υποχρεώνει την καθής Π.Α.Ε. στην άμεση εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 5.782,00 ευρώ στον αιτούντα ποδοσφαιριστή, νομιμοτόκως, για τους μισθούς από την επομένη της τελευταίας ημέρας του κάθε μήνα που αφορά ο κάθε μισθός που επιδικάζεται, για το δώρο Πάσχα από την 1η Μαΐου 2010, για το επίδομα αδείας από την επομένη της επίδοσης της προσφυγής και μέχρι την εξόφληση, καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής του δαπάνης εκ ποσού 300,00 ευρώ, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 344/2011 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο.

Επιβάλλει στην καθής Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 6.082,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.

9. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή JULIO MOZZO του FABIAN κατά της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904». Υποχρεώνει την καθής Π.Α.Ε. στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 9.600,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, για τους μισθούς από την επομένη της τελευταίας ημέρας του κάθε μήνα που αφορά ο κάθε μισθός που επιδικάζεται, για το δώρο Πάσχα από την 1η Μαΐου 2010, για το επίδομα αδείας από την επομένη της επίδοσης της προσφυγής στην καθής, για τις δόσεις συμβολαίου από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής τους, όλων δε των κονδυλίων μέχρι την εξόφληση, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη.  Επιβάλλει στην καθής Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 9.900,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Στην κορυφή του κόσμου ο Πρεβολαράκης (pic)
Στην κορυφή του κόσμου ο Πρεβολαράκης (pic)
Χωρίς Λόπες ο Παναιτωλικός κόντρα στο «τριφύλλι»
Χωρίς Λόπες ο Παναιτωλικός κόντρα στο «τριφύλλι»
Οι κλασσικοί Ρονάλντο, Μέσι και… σφήνα ο Νεϊμάρ!
Οι κλασσικοί Ρονάλντο, Μέσι και… σφήνα ο Νεϊμάρ!
Πασκουάλ: «Παίξαμε καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια»
Πασκουάλ: «Παίξαμε καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια»
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Απειλούνται σπίτια (pic+vids)
Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Απειλούνται σπίτια (pic+vids)
Σχεδίασε την Επιτυχία σου με Σπουδές Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Σχεδίασε την Επιτυχία σου με Σπουδές Εφαρμοσμένων Τεχνών στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης