Διαμάχη ΟΔΠΕ-ΕΠΟ

Διαμάχη ΟΔΠΕ-ΕΠΟ

Στα δικαστήρια οδηγούνται ΟΔΠΕ και ΕΠΟ, με αφορμή την απόφαση της τελευταίας να παρακρατεί ποσοστά από τους διαιτητές για λογαριασμό των ΕΠΣ.

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας, αντιτίθεται σε αυτή την απόφαση, καθώς θεωρεί πως γίνεται με στόχο να προσκομίσει έσοδα για την κάλυψη άλλων αναγκών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας (Ο.Δ.Π.Ε.) τυγχάνει δευτεροβάθμιο σωματείο, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που έχει ως μέλη της συνολικά πενήντα τρεις (53) Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου (πρωτοβάθμια σωματεία διαιτητών), από όλη την χώρα.

Κάθε Σύνδεσμος – Μέλος της Ο.Δ.Π.Ε. λειτουργεί στη γεωγραφική και διοικητική περιφέρεια του νομού, που εδρεύει και στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης κάθε (κατά τόπο υφιστάμενης και λειτουργούσης) Αθλητικής Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

Μέλη των Συνδέσμων – Μελών της Ο.Δ.Π.Ε. είναι όλοι οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ποδοσφαίρου, που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους εντός των γεωγραφικών ορίων της δικαιοδοσίας εκάστου Συνδέσμου.

Η λειτουργία, το έργο και οι αρμοδιότητες της Ομοσπονδίας (Ο.Δ.Π.Ε.) διέπονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία (άρθρα 43 επ. του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα), το καταστατικό της, τον εσωτερικό κανονισμό και τις διατάξεις περί σωματείων του ΑΚ κλπ.

Οι Σύνδεσμοι Διαιτητών Ποδοσφαίρου (Σ.Δ.Π.) είναι πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της Ο.Δ.Π.Ε., που δραστηριοποιούνται έκαστο στη γεωγραφική περιφέρεια της έδρας του και έχουν ως μέλη τους όλους τους εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ποδοσφαίρου, που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στη γεωγραφική και διοικητική περιφέρεια του Νομού που εδρεύουν.

Η λειτουργία, το έργο και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου των Σ.Δ.Π. διέπονται από τα καταστατικά τους, τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα (άρθρα 43 επ.) και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων και νομικών  προσώπων.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) αποτελεί σωματείο και είναι τριτοβάθμια αθλητική οργάνωση, που έχει ως μέλη της τις δευτεροβάθμιες αθλητικές ενώσεις, που λειτουργούν κατά κύριο λόγο στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας μας (δηλαδή μία ένωση ανά νομαρχία ή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση), τις ενώσεις που διοργανώνουν τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου των Εθνικών κατηγοριών (Α’, Β’ - Γ’ Εθνικής), τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων ποδοσφαίρου Σάλας, ποδοσφαίρου στην άμμο κλπ.

Τον Ιούνιο του 2009 πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα  η  ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση των Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο. με θέμα, μεταξύ άλλων, την έγκριση Συστήματος Διαιτησίας Ποδοσφαίρου και την έγκριση κανονισμού Υλοποίησης και Εφαρμογής, όπως αυτά εγκρίθηκαν με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο. την 3-6-2009 (Δ.Σ. Νο 10).

Κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε με απόφαση της κανονισμός υπό τον Τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», ο οποίος τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2010  από την ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο. (Σημείωση: οι βασικές διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και την εκπαίδευση της διαιτησίας δεν τροποποιήθηκαν).

Οι εν λόγω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Ο. έρχονται σε αντίθεση με το     Ν. 2725/1999, διότι ο εγκριθείς με αυτές προαναφερόμενος κανονισμός, αντίκειται ευθέως στις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (άρθρα 43 επ.) δοθέντος, ότι, όπως εξειδικεύεται κατωτέρω, δια του εν λόγω κανονισμού, ασκούνται από την Ε.Π.Ο. και τα όργανα που η ίδια διορίζει, αρμοδιότητες, που σύμφωνα με το Νόμο ανήκουν και ασκούνται αποκλειστικά από την Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, «Ο.Δ.Π.Ε.», είτε από τους Συνδέσμους Διαιτητών – Μέλη της «Σ.Δ.Π.» (εκ των οποίων και τα λοιπά ενάγοντα σωματεία).

Εισαγωγικά σημειώνουμε, ότι η Ε.Π.Ο. δεν έχει κατά νόμο δικαιοδοσία να ασκεί αρμοδιότητες, που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία σχολών διαιτητών (είτε Εθνικών είτε περιφερειακών), την ονομασία ή τον ορισμό καθηγητών (εκπαιδευτών) διαιτησίας, τη διενέργεια προαγωγικών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξετάσεων διαιτητών, από τη στιγμή που υφίσταται και λειτουργεί η Ο.Δ.Π.Ε., καθότι (κατά τη ρητή πρόβλεψη-επιταγή της κείμενης Νομοθεσίας και συγκεκριμένα της διάταξης του άρθρου 43 Α § 3  περ. δ’) θα μπορούσε να ασκήσει τις ανωτέρω αρμοδιότητες μόνο στην περίπτωση που δεν θα υφίστατο Ομοσπονδία ή Σύνδεσμος Διαιτητών. !!!

Με τον ανωτέρω κανονισμό – σύστημα διαιτησίας επιχειρείται τεχνηέντως και σαφώς η μετάθεση των νομοθετικά και καταστατικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων της Ο.Δ.Π.Ε. και των Σ.Δ.Π. στην Ε.Π.Ο., είτε στα όργανα που αυτή διορίζει και ελέγχει, με τελικό στόχο την παραβίαση και παράκαμψη των κείμενων διατάξεων.

Η Ε.Π.Ο. επιχείρησε όλα τα ανωτέρω, αλλά και προχώρησε επιπλέον στην υφαρπαγή ποσοστών από τους διαιτητές, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. τον Οκτώβριο του 2010 , ποσοστών που με βάση τα καταστατικά των Σ.Δ.Π. και αποφάσεις των συμβουλίων τους ανήκουν και εισπράττονται από τους Σ.Δ.Π. και αποτελούν τους μοναδικούς οικονομικούς πόρους για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των, με αποτέλεσμα και τον οικονομικό αφανισμό των Συνδέσμων Διαιτητών Ποδοσφαίρου. Μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων προχώρησαν στην είσπραξη των ανωτέρω ποσοστών, παρά το γεγονός ότι από το νόμο δεν έχουν μέλη και δεν επιτρέπεται να έχουν μέλη διαιτητές.

Την ανωτέρω συμπεριφορά η Ε.Π.Ο. και οι Ε.Π.Σ., προκειμένου να τη στηρίζουν στο νόμο, επικαλούνται τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 12 του Ν. 3479/2006 περί αυτοδιοίκητου.

Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 12 του Ν. 3479/2006 περί αυτοδιοίκητου δεν έχει εφαρμογή όσον αφορά στις αρμοδιότητες που ο νόμος χορηγεί και προβλέπει για την Ο.Δ.Π.Ε. και τους Σ.Δ.Π., ούτε  με αυτόν χορηγείται στην Ε.Π.Ο. το δικαίωμα αυτόνομης  ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν την Ο.Δ.Π.Ε. και τους Σ.Δ.Π. και τους διαιτητές ποδοσφαίρου, που δεν είναι μέλη της, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του αθλητικού νόμου και επομένως οι ανωτέρω αποφάσεις της Ε.Π.Ο. δεν στηρίζονται στο Νόμο και ως  εκ τούτου είναι άκυρες.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. με απόφασή του υπαγόρευσε στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) να προβαίνει σε παρακράτηση από τις αποζημιώσεις των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας, ήτοι μελών μας, τάχα για κάλυψη μέρους των εξόδων της, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τους ως ακολούθως: Διεθνείς Αγώνες 20%, Αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών 15% και αγώνες Δ΄ Εθνικής και τοπικών πρωταθλημάτων 10%. Με τον ανωτέρω τρόπο η Ε.Π.Ο. και οι Ε.Π.Σ. παρανόμως και πέρα από κάθε λογική προσπαθούν να προσπορίσουν έσοδα, που ουδόλως τους ανήκουν, προκαλώντας αντίστοιχη βλάβη στα μέλη μας και εμάς. Σημειωτέον δε, ότι χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την παρακράτηση των όποιων ποσοστών από τους διαιτητές εκ μέρους των Ε.Π.Σ., η δήθεν κάλυψη των εξόδων για την εκπαίδευση των διαιτητών, πλην όμως από όσα μπορούμε να γνωρίζουμε και με επιφύλαξη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό αλλά για την κάλυψη άλλων λειτουργικών αναγκών και εξόδων των Ε.Π.Σ.

Μετά τα ανωτέρω γεγονότα, η Ο.Δ.Π.Ε., με εξουσιοδότηση των Σ.Δ.Π. – Μελών της προχώρησε σε άσκηση αγωγής ακύρωσης του κανονισμού, η οποία εκδικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 16-12-2010 και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης.

Ήδη εξαιτίας της εφαρμογής του νέου κανονισμού διαιτησίας και μετά και την απόφαση περί είσπραξης ποσοστών από τις Ε.Π.Σ., έχουν διαρρηχθεί οι σχέσεις πολλών Συνδέσμων Διαιτητών Ποδοσφαίρου με τις κατά τόπους  Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, ορισμένοι Σ.Δ.Π. έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται – δυσκολεύεται η διεξαγωγή των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και να απαξιώνεται πλήρως η λειτουργία και οι στόχοι των Σ.Δ.Π. και της Ο.Δ.Π.Ε. Επίσης σε κάθε ενέργεια των Σ.Δ.Π., ακόμα και προσφυγής στη δικαιοσύνη, απειλείται από κατά τις κατά τόπους Ε.Π.Σ. η απειλή της διαγραφής των διαιτητών από μέλη των Σ.Δ.Π. (εξαναγκασμός των διαιτητών σε διαγραφή τους από μέλη των Σ.Δ.Π., προκειμένου αυτοί να μπορούν να συμμετέχουν ως διαιτητές στα πρωταθλήματα, διαφορετικά αποκλείεται η συμμετοχή τους σε αυτά). Ήδη το γεγονός αυτό έλαβε χώρα σε αρκετούς Συνδέσμους Διαιτητών.

Ενόψει της αδιαλλαξίας τόσο της Ε.Π.Ο. όσο και των Ε.Π.Σ. – Μελών της, δεν διαφαίνεται να βρίσκεται λύση στο υπάρχον πρόβλημα αλλά διαφαίνεται η όποια αναταραχή να παίρνει διαστάσεις.

Όλα τα ανωτέρω γεγονότα και οι επιφυλάξεις, οι διαμαρτυρίες και αγωνίες μας έγιναν γνωστά με επιστολές μας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ενόψει των όσων προσφάτως έχουν λάβει χώρα στο ποδόσφαιρο και βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταδεικνύουν το νοσηρό κλίμα, που επικρατεί στο χώρο του ποδοσφαίρου. Η κατάσταση δε που επικρατεί έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις, οι  παρεμβάσεις και η προσπάθεια χειραγώγησης (αληθείς ή μη), που καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθιστούν επιβεβλημένη την ανάγκη θεσμικής παρέμβασης στο χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι γνωστό επίσης, ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται  έξαρση των φαινομένων βίας σε παράγοντες διαιτησίας, καθώς και πολλά διαιτητικά λάθη.

Ιδιαίτερα θέλουμε να σας εκφράσουμε την αγωνία και την ανησυχία μας σχετικά με το ρόλο, την εξέλιξη, την πορεία και τη θέση της ελληνικής διαιτησίας στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Με τις ανωτέρω αποφάσεις και κανονισμούς η διοργανώτρια αρχή Ε.Π.Ο., στα πλαίσια δήθεν του αυτοδιοίκητου, έχει ρυθμίσει τα θέματα διαιτησίας κατά τρόπο, ώστε η διαιτησία να αποτελεί «τμήμα της ή τμήμα των Ε.Π.Σ. – Μελών της», κατά τρόπο ώστε αυτή να ελέγχεται πλήρως, (διορισμούς, εκπαίδευση, αξιολογήσεις, παρακολούθηση έργου παραγόντων διαιτησίας).

Η πολιτεία οφείλει και έχει καθήκον να προστατέψει την αξιοπιστία και να λάβει μέτρα όχι μόνο όσον αφορά στην πρόληψη και καταστολή της βίας άλλα και σε ότι αφορά στο  θεσμικό ρόλο της διαιτησίας.

Είναι πλέον αναγκαία και επιβεβλημένη η παρέμβαση Σας προς αποκατάσταση και προστασία της αξιοπιστίας των πρωταθλημάτων .

Είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε η διάκριση του ρόλου της διοργανώτριας αρχής  Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων, με το ρόλο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και των Συνδέσμων Διαιτητών Ποδοσφαίρου όσον αφορά στη διοίκηση, παραγωγή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και έλεγχο των παραγόντων της διαιτησίας.

Δεν είναι εφικτό και ηθικό ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των παραγόντων της διαιτησίας να γίνεται και να κρίνεται από τους παράγοντες του ποδοσφαίρου.

Η υπαγωγή και ο συχνωτισμός των  παραγόντων της διαιτησίας με τους παράγοντες του ποδοσφαίρου και ο έλεγχος των πρώτων από αυτούς, αποτελεί  κατά την άποψή μας μια από τις σπουδαιότερες αιτίες στην παραγωγή βίας στο χώρο του ποδοσφαίρου, πλήττει την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου, εξομοιώνει τα ακούσια με τα ενδεχομένως εκούσια διαιτητικά λάθη, εξοπλίζει τις ορέξεις των παραγόντων και θυματοποιεί πάντα τον διαιτητή  και σε κάθε περίπτωση τον καθιστά εξιλαστήριο θύμα και αποδιοπομπαίο τράγο.

Είμαστε  υπέρμαχοι της  διοικητικής ανεξαρτησίας της διαιτησίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουμε σε κάθε περίπτωση να υποκαταστήσουμε τη διοργανώτρια αρχή ή τις διεθνείς Ομοσπονδίες. Επιδιώκουμε και αποζητούμε τη συνεργασία και όχι το μονοπώλιο.

Επιδιώκουμε την αξιοπιστία της ελληνικής διαιτησίας, την αμεροληψία, την ευθυκρισία, την  αξιοκρατία στο χώρο του ποδοσφαίρου και είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε με οποιονδήποτε θεσμικό φορέα προς την κατεύθυνση αυτή.

Θεωρούμε ότι είναι πλέον η καταλληλότερη στιγμή να βρούμε το σθένος να αντιταχθούμε στα όποια συμφέροντα και να αποκαταστήσουμε το ρόλο της διαιτησίας στο χώρο του ποδοσφαίρου, που δεν μπορεί εκ των πραγμάτων και εκ των αποτελεσμάτων να είναι  ο σημερινός. Η όποια ολιγωρία και απροθυμία συντελεί – συνεργεί στην κατάντια της ελληνικής διαιτησίας και στην ολοκληρωτική απαξίωσή της, εξομοιώνεται δε με συνέργια στο συντελούμενο βιασμό της διαιτησίας.

Οι δε ακουόμενες προτάσεις: υπαγωγή του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE στην  Ε.Π.Ο., η χρήση ξένων διαιτητών στο ανωτέρω πρωτάθλημα, η διακοπή του πρωταθλήματος, η υπαγωγή της διαιτησίας στη SUPER LEAGUE, πιστεύουμε ότι δεν αποτελούν, αλλά ούτε συντελούν στη λύση του προβλήματος, εφόσον η διαιτησία παραμένει  καθ΄ ολοκληρία στους παράγοντες του ποδοσφαίρου, οι οποίοι προς επίτευξη των όποιων στόχων θέλουν και επιδιώκουν να ελέγχουν με τον ένα ή άλλο τρόπο την διαιτησία.

Η υπαγωγή και ο έλεγχος της διαιτησίας από τους παράγοντες θα πρέπει θεσμικά να λάβει οριστικό τέλος, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία.

Θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν γενναίες αποφάσεις, χωρίς να υπολογίζεται το πολιτικό κόστος ή τα οικονομικά συμφέροντα.

Πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις σκοτεινές δυνάμεις και τους επίορκους, ότι δεν έχουν ρόλο και θέση στη σημερινή ελληνική κοινωνία και στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην αρρωστημένη επικρατούσα και καθεστηκυία σήμερα αντίληψη με τη σαφή διάκριση ρόλων και αρμοδιοτήτων, ώστε οι διαιτητές να μπορούν ανεπηρέαστοι να ασκούν  τα καθήκοντά τους .

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας».

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
AEK: Επένδυση και επαγγελματικά συμβόλαιο σε τρεις
AEK: Επένδυση και επαγγελματικά συμβόλαιο σε τρεις
Χάσι: «Για αυτό ήρθα εγώ στον Ολυμπιακό»
Χάσι: «Για αυτό ήρθα εγώ στον Ολυμπιακό»
ΠΑΟΚ: Αυξάνονται οι ελπίδες για Πέλκα
ΠΑΟΚ: Αυξάνονται οι ελπίδες για Πέλκα
Αντετοκούνμπο: «Είμαι στεναχωρημένος, ήθελα να βοηθήσω»
Αντετοκούνμπο: «Είμαι στεναχωρημένος, ήθελα να βοηθήσω»
O Βασίλης Δήμας στο «τιμόνι» του «Posidonio»
O Βασίλης Δήμας στο «τιμόνι» του «Posidonio»
ΕΚΤΑΚΤΟ δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται έντονα φαινόμενα - Πού θα «χτυπήσουν» σε λίγες ώρες
ΕΚΤΑΚΤΟ δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται έντονα φαινόμενα - Πού θα «χτυπήσουν» σε λίγες ώρες
Αυτοκίνητο έπεσε σε στάσεις λεωφορείων στη Μασσαλία - Μία γυναίκα νεκρή
Αυτοκίνητο έπεσε σε στάσεις λεωφορείων στη Μασσαλία - Μία γυναίκα νεκρή
Εικόνες - σοκ: Ο μακελάρης της Βαρκελώνης στιγμές μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Las Ramblas
Εικόνες - σοκ: Ο μακελάρης της Βαρκελώνης στιγμές μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Las Ramblas

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης