«Τα λόγια της αλήθειας είναι απλά»

«Τα λόγια της αλήθειας είναι απλά»

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την απογοήτευσή της για την μη συμμετοχής της στα play offs, εξέδωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της κρητικής ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ, παραθέτει αποσπάσματα από τις παραδοχές του Προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδοτήσεως, κ. Δημητρίου Γυφτάκη, ο οποίος ετιμήθη και μέ τον βαθμόν του Αρεοπαγίτου, προκειμένου να αντιληφθεί ο φίλαθλος κόσμος το δίκαιον της ΠΑΕ ΟΦΗ.
Επειδή «τα λόγια της αλήθειας είναι απλά», και επειδή «η αλήθεια μόνο μία όψη έχει», αναφέρουμε αυτά τα λόγια της αλήθειας, όπως καταγράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γυφτάκη, (σύμφωνα με το κείμενο της αποφάσεως που δημοσιεύθηκε από τρίτους), συνεπείς δε με την μία και μοναδική όψη της αλήθειας, συνειδητά επιλέγουμε να μην αναφερθούμε στις σκέψεις της πλειοψηφίας που αποτελείτο από τον παρανόμως συμμετασχόντα εις την σύνθεσιν ορκωτό λογιστή και τον κ. Πάλλη.

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ

«....Από το περιεχόμενο δε των εγγράφων αυτών, (που προσεκόμισε η ΠΑΕ ΟΦΗ), αποδεικνύεται, κατά την γνώμη της μειοψηφίας ότι η εκκαλούσα πληροί όλα τα ως άνω διοικητικά κριτήρια εφόσον τα αποδεικνύοντα αυτά ως άνω δικαιολογητικά προϋπήρχαν της ταχθείσης προθεσμίας και εξ ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατόν να υποβληθούν εμπροθέσμως στο αρμόδιο τμήμα της ΕΠΟ.

Εν όψει αυτών, κατά το μειοψηφούν μέλος της Επιτροπής, το Πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο αρνήθηκε να λάβει υπόψη του και να αξιολογήσει τα ως άνω έγγραφα, με την αιτιολογία ότι είχαν υποβληθεί εκπροθέσμως και ακολούθως έκρινε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της εκκαλούσης τα προς αδειοδότηση της ως άνω διοικητικά κριτήρια και στη συνέχεια, με την εκκαλουμένη απόφαση του απέρριψε και για τον λόγο αυτό τη σχετική αίτηση της εκκαλούσης, έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του Κανονισμού και του Νόμου, αλλά και περί την εκτίμηση των αποδείξεων και είναι βάσιμος στην ουσία του ο πρώτος λόγος τής κρινομένης εφέσεως και ο συναφής προς αυτόν πρόσθετος λόγος εφέσεως. (της ΠΑΕ ΟΦΗ)....»

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ

«....Στην προκειμένη περίπτωση, από τα υπάρχοντα στο φάκελο της εκκαλούσης αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και από όσα προσκόμισε και επικαλέστηκε αυτή κατά την ενώπιον της παρούσης Επιτροπής συζήτηση της υποθέσεως δεν αποδείχτηκε ότι η εκκαλούσα εξακολουθεί να οφείλει διάφορα χρηματικά ποσά σε εργαζομένους της, που είχαν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμα, με την προεκτεθείσα έννοια, στις 31.12.2010 και ότι αρνείται να τα καταβάλει σ' αυτούς, παρά τις επί τούτω οχλήσεις τους....»

«....Η εξόφληση δε ή η ρύθμιση των οφειλών αυτών της εκκαλούσης προς τους προαναφερομένους ποδοσφαιριστάς της προκύπτει χωρίς αμφιβολία από το σύνολο των εγγράφων τα οποία προσκομίζει και επικαλείται και έχουν νομίμως θεωρηθεί δεν αναιρείται δε το γεγονός της εξοφλήσεώς των από τις αναφορές τις οποίες υπέβαλαν ορισμένοι εξ αυτών προς την FIFA ή την ΕΠΟ, παραπονούμενοι για καθυστέρηση εξοφλήσεως των απαιτήσεων τους με τη δήλωση όμως ότι δεν επιθυμούν την πειθαρχική τιμωρία της διότι προδήλως με τις ενέργειες τους αυτές απεσκόπουν αυτοί στην άμεση ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, πράγμα το οποίο και επέτυχαν.
Εκ των ανωτέρω, παρέπεται, κατά την μειοψηφούσα γνώμη ότι ούτοι έχουν πλήρως εξοφληθεί και ότι ουδεμία απαίτηση διατηρούν εναντίον της, ώστε να υφίσταται περί αυτού οιαδήποτε αμφιβολία και να καθίσταται συνεπώς αναγκαία προς απόδειξη της ανυπαρξίας τέτοιων οφειλών της η επίκληση και προσκομιδή εξοφλητικών αποδείξεων τούτων, όπως εσφαλμένως δέχτηκε η εκκαλουμένη απόφαση.

ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ

«...Περαιτέρω από τα αυτά ως άνω αποδεικτικά στοιχεία και ιδία από τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που υπέβαλε η εκκαλούσα στην ΕΠΟ, προκύπτει....... ...οτι πληροί αυτή τα προς αδειοδότησή της κατά τον άνω Κανονισμό απαιτούμενα οικονομικά κριτήρια, ενώ παράλληλα από τα μέχρι τούδε στοιχεία προκύπτει ότι παρέχει και τα εχέγγυα μελλοντικής βιωσιμότητος της.Εξάλλου, κατά την γνώμη του μειοψηφούντος μέλους της παρούσης Επιτροπής χαρακτηριστικά της βιωσιμότητος της εκκαλούσης είναι και τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν κατά την αποδεικτική διαδικασία:

1) Ότι διαθέτει αυτή έναντι συμβολικού μισθώματος σύγχρονα αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή ΓΑΖΙ- ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με σύγχρονο προπονητικό κέντρο, που έχουν παραχωρηθεί σ' αυτή για χρονική διάρκεια 99 ετών και περιλαμβάνουν εκτός τον άλλων και τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων,
2) ότι η ενσώματη αξία αυτών (σε πίστωση των απωθητικών κεφαλαίων της) ανέρχεται τουλάχιστο σε 20.000.000 Ευρώ και
3) ότι η ορθολογικότερη κατανομή των δαπανών της και η εφαρμογή του προγράμματος που έχει εκπονήσει παρέχει την βάσιμο προσδοκία ότι η εκκαλούσα δύναται απροσκόπτως να συνεχίσει τις δριαστηριότητές της.

Ανεξαρτήτως όμως των ανωτέρω θετικών υπέρ της εκκαλούσης στοιχείων κατά την μειοψηφούσα γνώμη του Προέδρου της παρούσης Επιτροπής είναι προφανές ότι η από την προεκτεθείσα και μόνο αιτία άρνηση χορηγήσεως στην εκκαλούσα της αιτουμένης υπ' αυτής αδείας συμμετοχής της στις ανωτέρω διασυλλογικές οργανώσεις συνιστά κύρωση, η οποία, ενόψει των ιδιαιτέρως επαχθών γι' αυτή κυρίως οικονομικών συνεπειών, τελεί οπωσδήποτε σε δυσαναλογία με την αποδιδομένη σ' αυτή πλημμέλεια της μη πλήρους ανταποκρίσεως της στα ανωτέρω προς αδειοδότησή της οικονομικά και μόνο κριτήρια και είναι αντίθετη προς την θεσπιζόμενη από το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητος, σύμφωνα με την οποία οι πάσης φύσεως περιορισμοί στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το εκ των συγκεκριμένων περιστάσεων επιβαλλόμενο μέτρο.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί κατά την μειοψηφούσα γνώμη το πασίδηλο στο χώρο του ποδοσφαίρου γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ότι ικανός αριθμός ΠΑΕ εμφανίζει στην διαχείριση των οικονομικών τους όχι πάντοτε θετική, αλλ' αντιθέτως αρνητική καθαρή θέση, χωρίς εκ του λόγου και μόνο αυτού να αποκλείεται της αδειοδοτήσεως, πράγμα το οποίο οπωσδήποτε δεν μπορεί vα θεωρηθεί συμβατό με την κρατούσα και διέπουσα την διαδικασία αδειοδοτήσεως των ΠΑΕ αρχή της ισότητος και ισονομίας....»

Τώρα όλοι έχουν μία πραγματική εικόνα. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν το μέγεθος της αδικίας, και εν τέλει τώρα όλοι καταλαβαίνουν για ποιό λόγο παράνομα και σκόπιμα κατακρατούν τον φάκελο της υποθέσεως της ΠΑΕ ΟΦΗ και δεν θέλουν να δικαστεί η αίτησις ανακλήσεως της ανισχύρου αποφάσεως πού εξεδόθη κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Τέλος τώρα όλοι καταλαβαίνουν με τι ακριβώς παλεύει και αγωνίζεται η Διοίκησης της ΠΑΕ ΟΦΗ.
Παλεύει ενάντια στο «σύστημα» και στίς μεθοδεύσεις, παλεύει ενάντια σε προειλημμένες αποφάσεις σκοπιμότητας.
Η χώρα μας σήμερα διέρχεται την πιο κρίσιμη καμπή της από την μεταπολίτευσιν. Κόσμος συγκεντρώνεται εις τις πλατείες μεγάλων πόλεων, και διαμαρτύρεται. Ζητά εξηγήσεις μεταξύ άλλων δια το πως φθάσαμε εις αυτό το σημείο και ποιοί φταίνε.


Μια προσεκτικότερη και αντικειμενική προσέγγισις εις τις διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις των Κρητών, εύκολα διαπιστώνει μια κοινή συνισταμένη. Και εις την περίπτωσιν της ΠΑΕ ΟΦΗ, υπάρχουν μεθοδεύσεις, μη τήρησις των κειμένων νόμων, και αλαζονεία προσώπων προσκαίρως ευρισκομένων εις την εξουσίαν οι οποίοι δείχνουν να ενεργούν σαν να μην υπολογίζουν τίποτα, και να μην φοβούνται τις συνέπειες. Το ερώτημα είναι υπάρχει «κάλυψις» δια όλα αυτά;
Οσον αφορά τις κινητοποιήσεις του Κρητικού λαού, η ΠΑΕ ΟΦΗ συνιστά αυτοσυγκράτησιν.

Πλήν όμως, αναφερόμενοι και εις το προηγούμενον δελτίον τύπου της, υπενθυμίζει ότι εγγράφως είχε προειδοποιήσει δια την αγανάκτησιν και την οργή του Κρητικού λαού, και γενικότερα των φιλάθλων του ΟΦΗ, οι οποίοι με τίποτα δεν μπορούν να αποδεκτούν ότι «στοχεύθησαν» και αποτελούν τα θύματα μιας καλοστημένης μεθοδεύσεως. Η ΠΑΕ ΟΦΗ είχε προειδοποιήσει επίσης, ότι αδυνατεί να ελέγξει τις αντιδράσεις του Κρητικού λαού, επιπρόσθετα δε, κλιμάκιον της διοικήσεως της με τοπικούς παράγοντες, επισκέφθηκε όλους τους αρμοδίους Υπουργούς, Γενικούς Γραμματείς κ.λ.π., προκειμένου πλέον των άλλων να τους καταστήσει σαφές και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και το οποίον εάν δεν βρεθεί λύσις θα διογκώνεται.

Οι Κρήτες ζητούν το αυτονόητον:

Κύριοι έχετε μια κατά την γνώμη μας μια παράνομον απόφασιν και έχουμε ένα κατά την γνώμην μας δίκαιο αίτημα ανακλήσεως της. Και τον πιο άσχετο να ρωτήσετε, θα σας αναφέρει ότι δεν μπορεί να συμμετέχει εις την Επιτροπή που δικάζει την αδειοδότησιν της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Ορκωτός Λογιστής της ΕΠΟ, ο οποίος τυγχάνει να είναι και λογιστής άλλης ΠΑΕ. Εις το δίκαιο αυτό αίτημα μας, προκαλείτε τον Κρητικό λαό, και γενικότερα τους φιλάθλους του ΟΦΗ.
Ποιός υποκινεί και υποδαυλίζει λοιπόν τα επεισόδια; Ποιός προκαλεί;

Αυτά ας σκεφθούν οι κάθε είδους αρμόδιοι και ας αναλάβουν αυτοί τις ευθύνες τους.
Η ΠΑΕ ΟΦΗ, οι φίλαθλοι της και ο Κρητικός λαός, ευχαριστούν εκείνα από τα ΜΜΕ τα οποία προβάλλουν με αντικειμενικότητα, τα δίκαια αιτήματα της ΠΑΕ ΟΦΗ. Δια τα ελάχιστα ΜΜΕ που αποσιωπούν το όλο θέμα, οι Έλληνες το έχουν ξαναδεί αυτό το «έργο»....
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31.5.2011

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΟΦΗ»

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
ΓΣΛ - Φάρος: Επίσημα Παπαντωνίου
ΓΣΛ - Φάρος: Επίσημα Παπαντωνίου
Στο «μάτι» της UEFA ο Παναθηναϊκός
Στο «μάτι» της UEFA ο Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός: Γι’ αυτό τιμωρήθηκε ο Καπίνο!
Ολυμπιακός: Γι’ αυτό τιμωρήθηκε ο Καπίνο!
Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης! (videos)
Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης! (videos)
Έχει σημασία να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο από το πρώτο Business School στην Ελλάδα
Έχει σημασία να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο από το πρώτο Business School στην Ελλάδα
Καιρός - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Μοιραία πτήση: Ανασύρθηκαν νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους στην Κομοτηνή
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)
Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική - «Γλείφουν» τα σπίτια οι πύρινες «γλώσσες» (pics+vids)

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης