Νέα «σελίδα» κι επίσημα για Περιστέρι

Νέα «σελίδα» κι επίσημα για Περιστέρι

Το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο υπογράφτηκε ανάμεσα στο Γ.Σ. και την ομάδα επιχειρηματιών που απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, δημοσιοποίησε η ΚΑΕ Περιστερίου.

Οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης», κινούμενοι σε πνεύμα απόλυτης διαφάνειας, εξέδωσαν ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιούν το περιεχόμενο του συμφωνητικού, το οποίο φέρει την υπογραφή του α’ αντιπροέδρου του Ερασιτέχνη Κωνσταντίνου Χαραλαμπάκη και του προέδρου στην ΚΑΕ, Στέφανου Κιουριτζόγλου.

Η ανακοίνωση: «Ο μητροπολιτικός Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου έχοντας επιτελέσει στο ακέραιο το καθήκον του, αποκαθιστώντας το όνομα της ανδρικής ομάδας μπάσκετ και επαναφέροντάς την στην Α1 κατηγορία όπου πέτυχε απόλυτα τους στόχους που τέθηκαν τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους (9η θέση το 2010 και 7η θέση το 2011), έχει πλέον διαχωρίσει τη θέση του από κάθε μελλοντική διοικητική δράση. Αυτό επικυρώθηκε με το κάτωθι συμφωνητικό παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, το οποίο σε πνεύμα διαφάνειας δημοσιοποιούμε:

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών:

Η Ανώνυμος Εταιρεία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2009», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής στην οδό Τζών Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α συστήθηκε την 2-7-2009 δυνάμει της 4.732 Πράξεως Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Τόλια του Ιωάννη και της υπ’ αριθμ. Κ2 6815 / 7ος 2009 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης «περί συστάσεως και εγκρίσεως του καταστατικού της». Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 18.274 ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες 16.452 κοινές μετά ψήφου και 1.822 προνομιούχες μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 15,00 € εκάστη.

Ήδη δια του παρόντος ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Α’  Αντιπρόεδρο του κύριο Χαραλαμπάκη Κωνσταντίνο, μεταβιβάζει επτά χιλιάδες εκατόν τέσσερις (7.104) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, που έχει στην αποκλειστική κυριότητα του, στους κάτωθι:

Σκορδάκη Αναστάσιο του Ιωάννη, Σκορδάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Σκορδάκη Παναγιώτη του Γεωργίου, Παπάογλου Γεώργιο του Φιλίππου, Μαρκόβα Γεώργιο του Νικολάου, Γρηγοριάδη Χρήστο του Ευαγγέλου, Τζεμανάκη Εμμανουήλ του Γρηγορίου, Παναγόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου, Μουκουβίνα Στυλιανό του Αθανασίου, Δελλή Φρατζέσκο του Γεωργίου, Δελλή Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Δελλή Νικόλαο του Γεωργίου, Μουκουβίνα Βασίλειο του Αθανασίου, Κοντιζά Ιωάννη του Εμμανουήλ, Νικολαΐδη Χρυσόστομο του Σταύρου, Μπάο Βασίλειο του Δημητρίου, Κιουριτζόγλου Στέφανο του Ιορδάνη, Παπαλό Περικλή του Γεωργίου, Τσουκλίδη Αθανάσιο του Άγγελου, Αλληγορίδη Γεώργιο του Ιωάννη, Πατσιόπουλο Ξενοφώντα του Ιωάννη, Γάτσιο Βασίλειο του Ηλία, -Τσίγκο Γεώργιο του Ιππάρχου, Κλημαντήρη Σπυρίδων του Δημητρίου, Κελάφα Δημήτριο του Αθανασίου, Καραθάνο Χαράλαμπο του Νικολάου, Τσιμπίδη Ανάργυρο του Κωνσταντίνου, Παπαθεοδώρου Θωμά του Βασιλείου, Βασιλάρα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Παπαδάκο Ελευθέριο του Κωνσταντίνου, Βλαντό Αλέξανδρο του Γεωργίου, Γραψόπουλο Νικολάο του Λάμπρου, Τσαγκιώτη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Γουρτζελά Ιωάννη του Φωτίου και Χαριτόπουλο Μιχαήλ του Θεόδωρου.

Μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Αφενός μεν του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής ,οδός Τζών Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α με ΑΦΜ: 090093952 ΔΟY: Α’ Περιστερίου και εκπροσωπείται νόμιμα δια την υπογραφή του παρόντος από τον Α’ Αντιπρόεδρο του κύριο Χαραλαμπάκη Κωνσταντίνο δυνάμει του από 2-6-2011 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Ο ΠΩΛΗΤΗΣ»)

2. Αφετέρου των Σκορδάκη Αναστάσιου, Σκορδάκη Κωνσταντίνου, Σκορδάκη Παναγιώτη, Παπάογλου Γεώργιου, Μαρκόβα Γεώργιου, Γρηγοριάδη Χρήστου, Τζεμανάκη Εμανουήλ, Παναγόπουλου Κωνσταντίνου, Μουκουβίνα Στυλιανού, Δελλή Φρατζέσκου, Δελλή Κωνσταντίνου, Δελλή Νικολάου, Μουκουβίνα Βασίλειου, Κοντιζά Ιωάννη, Νικολαϊδη Χρυσόστομου, Μπάου Βασιλείου, Κιουριτζόγλου Στέφανου, Παπαλού Περικλή, Τσουκλίδη Αθανασίου, Αλληγορίδη Γεωργίου, Πατσιόπουλου Ξενοφώντα, Γάτσιου Βασιλείου, Τσίγκου Γεωργίου, Κλημαντήρη Σπυρίδωνος, Κελάφα Δημητρίου, Καραθάνου Χαράλαμπου, Τσιμπίδη Ανάργυρου, Παπαθεοδώρου Θωμά, Βασιλάρα Παναγιώτη, Παπαδάκου Ελευθέριου, Βλαντού Αλέξανδρου, Γραψόπουλου Νικολάου, Τσαγκιώτη Εμμανουήλ, Γουρτζελά Ιωάννη, Χαριτόπουλου Μιχαήλ (εφεξής «Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ»)

Διά της παρούσης αμοιβαίως συμφωνούνται τα ακόλουθα:

Δεδομένου, ότι ο ΠΩΛΗΤΗΣ είναι νόμιμος και αποκλειστικός κύριος επτά χιλιάδων εκατόν τεσσάρων (7.104) κοινών ονομαστικών μετοχών Νο 4.534 έως Νο 11.637(εφεξής οι «ΜΕΤΟΧΕΣ»), ενσωματωμένων στο πιστοποιητικό (προσωρινός τίτλος) μετοχών, υπ’ αριθμόν 50 (εφεξής ο «Ο ΤΙΤΛΟΣ») ονομαστικής αξίας 15,00€, εκάστης στο μετοχικό κεφάλαιο της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2009» και με διακριτικό τίτλο «Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κ.Α.Ε. 2009», νομίμως συσταθείσης και λειτουργούσης προς τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, εδρευούσης στο Περιστέρι, οδός Τζών Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α ,εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εταιρειών με ΑΡ.Μ.Α.Ε.68324/06/Β09/2, εχούσης ΑΦΜ 997984566 ΔΟΥ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Εν όψει των ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1) «Ο ΠΩΛΗΤΗΣ» δια της παρούσης πωλεί και μεταβιβάζει στον «ΑΓΟΡΑΣΤΗ», επτά χιλιάδες εκατόν τέσσερις κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, που έχει στη νόμιμη και αποκλειστική κατοχή του, ενσωματωμένες στον «ΤΙΤΛΟ» υπ' αριθμόν 50 μετά των εξ αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων πάσης φύσεως, ελεύθερες παντός βάρους, απαιτήσεως, προνομίου, διεκδικήσεως και δικαιώματος τρίτου και παραδίδει στον «ΑΓΟΡΑΣΤΗ» τον ως άνω περιγραφόμενο «ΤΙΤΛΟ» δεόντος οπισθογραφημένο υπέρ αυτού και ο «ΑΓΟΡΑΣΤΗ» δια της παρούσης αγοράζει τις «ΜΕΤΟΧΕΣ» και αναλαμβάνει τον «ΤΙΤΛΟ», που ενσωματώνει τις «ΜΕΤΟΧΕΣ» υπό τους κατωτέρω όρους.

2) Το συνολικό τίμημα της αγοράς των «ΜΕΤΟΧΩΝ» ορίσθηκε σε εβδομήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά (71,04€) ( 7.104 μετοχές χ 0,01 € ανά μετοχή = 71,04€)

Το ως άνω τίμημα, το οποίο τα μέρη θεωρούν δίκαιο και εύλογο θα καταβληθεί στον «ΠΩΛΗΤΗ» από τον «ΑΓΟΡΑΣΤΗ» δια μετρητών. Η παρούσα επέχει θέση αποδείξεως εισπράξεως του ως άνω ποσού και ο «ΠΩΛΗΤΗΣ» δηλώνει, ότι ουδεμία περαιτέρω απαίτηση διατηρεί κατά του «ΑΓΟΡΑΣΤΗ» εν σχέσει προς την συνομολογούμενη δια της παρούσης συναλλαγή και από σήμερα και στο εξής ο «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» αποκτά την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των μετοχών.

3) Δηλούται με το παρόν ότι προέκυψε φόρος μεταβίβασης μετοχών δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2753/99, ο οποίος υπολογίζεται στο πέντε τοις εκατό (5%) της πραγματικής αξίας των μετοχών, ήτοι 7.104 μετοχές επί 15€ = 106.560,00€ Χ 5% = 5.328,00 € και βαρύνει τον «ΑΓΟΡΑΣΤΗ».

4) Ο «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» αναλαμβάνει στο εξής το σύνολο των υποχρεώσεων του Γ.Σ.Περιστερίου ΚΑΕ 2009, για την διαχειριστική περίοδο 2009-2010 & 2010-2011, όπως αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Μαΐου του 2011.

5) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Σ. Περιστερίου («Ο ΠΩΛΗΤΗΣ»)από κάθε ευθύνη έως και σήμερα από τα διοικητικά δρώμενα του Γ.Σ. Περιστερίου ΚΑΕ 2009.

6) Την κατάθεση ως εγγύηση για τις οφειλές της Γ.Σ. Περιστερίου ΚΑΕ 2009 Εγγυητικής Επιταγής σε επίσημη ελληνική τράπεζα.

7) Τακτοποίηση του θέματος JOSE LASA ,που ούτως η άλλως ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη της εκάστοτε ΚΑΕ.

8) Η παρούσα σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, οποιαδήποτε δε διαφορά εκ της παρούσης υπόκειται στην διαδικασία των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Περαιτέρω δηλούται ότι ο «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» δεν βαρύνεται με φόρο μεταβιβάσεως του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994 δεδομένου ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι κτηματική εταιρεία.

9) Η παρούσα συνετάγη και υπεγράφη σε τρία (3) πρωτότυπα εκ των οποίων ένα λαμβάνει έκαστο συμβαλλόμενο μέρος, αφού θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, και ένα θα παραμείνει στην αρμόδια ΔΟΥ του «ΠΩΛΗΤΗ» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 άρθρο 15 του Ν. 2459/97 και την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμόν 1056431/10479/Β0012 ΠΟΛ1169 εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω Νόμου».

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Πάνε Κορωπί οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού
Πάνε Κορωπί οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού
Αυτή είναι η χειρότερη ομάδα της Ευρώπης!
Αυτή είναι η χειρότερη ομάδα της Ευρώπης!
Έμερι για τον καβγά Καβάνι-Νεϊμάρ: «Εγώ αποφασίζω»!
Έμερι για τον καβγά Καβάνι-Νεϊμάρ: «Εγώ αποφασίζω»!
Το ξενοδοχείο για gamers είναι η απάντηση στις προσευχές μας
Το ξενοδοχείο για gamers είναι η απάντηση στις προσευχές μας
Ντροπή σου ρε! Αδιανόητη χυδαιότητα Παναγιώτη Χατζηστεφάνου για τη μικρή Νεφέλη!
Ντροπή σου ρε! Αδιανόητη χυδαιότητα Παναγιώτη Χατζηστεφάνου για τη μικρή Νεφέλη!
Σοκαριστική φωτογραφία: Γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο βγαίνει από τη θάλασσα καλυμμένη με πίσσα!
Σοκαριστική φωτογραφία: Γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο βγαίνει από τη θάλασσα καλυμμένη με πίσσα!
Τραγωδία: Νεκροί δύο σμηνίτες, 19 και 25 ετών, σε τροχαίο - ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΟΚ
Τραγωδία: Νεκροί δύο σμηνίτες, 19 και 25 ετών, σε τροχαίο - ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΟΚ
1ο Διεπιστημονικό συνέδριο ειδικής αγωγής
1ο Διεπιστημονικό συνέδριο ειδικής αγωγής

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης