Κατατέθηκε το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Συντάκτης: Οnsports Team Δημοσίευση: Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011 20.53

Κατατέθηκε τη Δευτέρα (19/12) το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, στο οποίο, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνεται η τροπολογία αναφορικά με την ιθαγένεια φυσικών προσώπων που θέλουν να γίνουν μέτοχοι σε ΠΑΕ.

Όπως προκύπτει στο άρθρο 20 του νέου νομοσχεδίου, το οποίο είδε σήμερα (20/12) το φως της δημοσιότηας, θα μπορεί να επενδύσει μη Ευρωπαίος πολίτης σε ΠΑΕ, μόνο όμως εφόσον αυτή η επένδυση περάσει από την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Είναι σαφές από την τροπολογία ότι η ΕΕΑ θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και στην περίπτωση του deal της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εφόσον αυτό φτάσει στα γραφεία της, αφού θα πρέπει να ελεγθεί και η προέλευση των χρημάτων των επενδυτών για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Αναλυτικά όσα προβλέπει το άρθρο 20: 

"Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 1α ως ακολούθως:

«1α. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1, φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια τρίτης χώρας (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) μπορούν να αποκτήσουν μετοχές Α.Α.Ε. μετά από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την ανωτέρω άδεια εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος μέτοχος πληροί τους όρους για την έγκυρη απόκτηση μετοχών ΑΑΕ, παρέχει πλήρη εχέγγυα αξιοπιστίας και αποδεικνύει τη νομιμότητα προέλευσης των κεφαλαίων που προορίζει να χρησιμοποιήσει για την απόκτηση των μετοχών.

Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου, επιπλέον η Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση της ενέργεια, ιδίως:

α. να ακολουθεί κάθε κατά την κρίση της πρόσφορη διαδικασία για την πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου και της συναλλακτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψήφιου αγοραστή.

β. να συλλέγει, αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει κάθε χρήσιμη πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση της από οποιαδήποτε διαθέσιμη σε αυτή πηγή, είτε εθνική είτε της αλλοδαπής.

γ. Να ζητά τη συνδρομή και κάθε αναγκαία σύμπραξη και ενημέρωση από κάθε προβλεπόμενη από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Αρχή, όπως ιδίως την Επιτροπή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και κάθε άλλη αντίστοιχη Αρχή ή Υπηρεσία της αλλοδαπής για τη διερεύνηση τυχόν ασύμβατων (υπόπτων ή ασυνηθών) δραστηριοτήτων ή συναλλαγών του υποψήφιου αγοραστή.

δ. Να αρνείται την παροχή της ανωτέρω αδείας ή και να ανακαλεί αυτή, ιδίως σε περίπτωση αμφιβολιών για την ακρίβεια ή καταλληλότητα των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί ενώπιον της σχετικώς με την εξακρίβωση των προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή ή σε περίπτωση υπόνοιας εμπλοκής του σε παράνομη συναλλαγή ή δραστηριότητα.

Μεταβίβαση μετοχών σε φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας τρίτης χώρας, η οποία διενεργείται πριν την χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι απολύτως άκυρη».

Διαβάστε αναλυτικά το νέο αθλητικό νομοσχέδιο:

"ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ , των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Ανασυγκρότηση του ΕΣΑΣ - Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα

Άρθρο 1
Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.)
Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 40 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 παράγραφος 11 του ν. 2947/2001, αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Το Ε.Σ.Α.Σ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και αποτελείται από δεκαπέντε μέλη με τετραετή θητεία, ως εξής:
α) τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, ως πρόεδρο
β) το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος αναπληρώνει τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού ως πρόεδρο,
γ) τον Ειδικό Γραμματέα Υγείας Διατροφής και Άθλησης
δ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
ε) δύο (2) μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής οριζόμενα από την ολομέλεια της
στ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
ζ) το Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
η) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών
θ) το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
ι) το Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών
κ) τέσσερις επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο και επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τον αθλητισμό.
4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ. βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία διαθέτει και το απαραίτητο για τη γραμματειακή του υποστήριξη προσωπικό. Τα μέλη του Ε.Σ.ΑΣ. δεν δικαιούνται αποζημίωση.
5. Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :
α) καταρτίζει το πρόγραμμα του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού ανά τετραετία, εντός του πρώτου τετραμήνου από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων,
β) παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος του αθλητικού σχεδιασμού και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ή συμπληρωματικές παρεμβάσεις
γ) εισηγείται την κατανομή του ποσού των επιχορηγήσεων προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. Το συνολικό ύψος του ποσού αυτού προσδιορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
δ) εισηγείται την έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών φορέων καθώς και την επιχορήγηση φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Α΄ και Β΄ βαθμού)
ε) εισηγείται κίνητρα για την ανάπτυξη του αθλητισμού, καθώς και τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων
στ) εισηγείται για τις προϋποθέσεις ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις αθλητικές ομοσπονδίες.
ζ) εισηγείται για τη σκοπιμότητα κατασκευής νέων αθλητικών εγκαταστάσεων
η) γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού».

Άρθρο 2
Ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)
1. Η παράγραφος 1 της διάταξης του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) που αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως εξής: α) πέντε (5) επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο τη νομική ή την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία ή την παιδαγωγική ή την εγκληματολογία ή την επικοινωνία, β) δύο (2) εγνωσμένου κύρους στελέχη του αθλητικού χώρου, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και δ) έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τριών ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από τα μέλη της ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Β με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο γραμματέας της, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Οι αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στη Δ.Ε.Α.Β., οι οποίοι μπορούν να μετέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, στις συνεδριάσεις και εργασίες της ύστερα από κλήση αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, στο γραμματέα και στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώματος παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. της παραγράφου 5 περ. ε΄ του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β.
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 προστίθεται περίπτωση (ια΄) ως εξής:
«ια) Την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων».

Άρθρο 3
Ποινική αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41ΣΤ του ν.2725/1999, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3262/2004 (Α΄ 173), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135) και τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 3773/2009 (Α΄ 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η ποινή για τις πιο πάνω πράξεις δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται σε περίπτωση που:
(α) Ο δράστης κατά την τέλεση των πιο πάνω πράξεων χρησιμοποίησε όπλο ή κάθε άλλου είδους μέσο, ικανό και πρόσφορο να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων ή
(β) Από τη βαρύτητα της πράξης, τις περιστάσεις τέλεσής της, από τα αίτια που ώθησαν τον δράστη σε αυτήν και την προσωπικότητά του προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον. Σε περίπτωση καταδίκης για τις πράξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5, δεν επιτρέπεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική και δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής όταν:
(α) Ο δράστης είναι υπότροπος ή τελεί κατά συνήθεια τις πιο πάνω πράξεις ή
(β) Ο δράστης κρίνεται από τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία τρίτων ή την ομαλή εκτέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων.
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν.2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210), αντικαθίσταται ως εξής:
«7α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά και για χρονικό διάστημα δύο έως πέντε ετών στο δράστη απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών εκδηλώσεων, αδιακρίτως αθλήματος, ακόμη και εκείνων που διεξάγονται εκτός της ελληνικής επικράτειας, στις οποίες μετέχει ομάδα, σε αγώνα της οποίας ή με αφορμή αγώνα της οποίας, τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη. Το δικαστήριο μπορεί, επίσης, να απαγορεύσει την προσέλευση και παρακολούθηση και οποιασδήποτε άλλης αθλητικής εκδήλωσης, αν από τις περιστάσεις και με βάση την προσωπικότητα του δράστη κρίνει ότι αυτός είναι επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων. Για την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής το δικαστήριο διατάσσει το δράστη να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης και να παραμένει σε αυτό ή σε χώρο άμεσης εποπτείας της αστυνομικής αρχής, δύο ώρες πριν από την έναρξη της έως δύο ώρες μετά τη λήξη της. Αν ο καταδικασθείς παραβιάσει τους πιο πάνω όρους, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) μηνών, η οποία δεν μετατρέπεται σε χρηματική ούτε αναστέλλεται, και με χρηματική ποινή. Επιπλέον, αν η ανωτέρω παραβίαση συντελεστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής της κύριας ποινής, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία διαβιβάζει αμέσως στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης και εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα.
β) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 έως 4 είναι ανήλικος, επιβάλλεται ως αναμορφωτικό μέτρο η προβλεπόμενη στην περίπτωση α΄ απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πιο πάνω ορίζονται.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση της πιο πάνω παρεπόμενης ποινής ή του πιο πάνω αναμορφωτικού μέτρου.
δ) Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιβολή της παρεπόμενης ποινής τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες, η οποία δεν μετατρέπεται σε χρηματική ούτε αναστέλλεται, και με χρηματική ποινή. Εφόσον η ανωτέρω παραβίαση τελείται κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής της κύριας ποινής, διακόπτεται η αναστολή και η ποινή εκτίεται χωρίς δυνατότητα μετατροπής της.
3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 41ΣΤ του ν.2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.3057/2002 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 3262/2004 και με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του ν. 3472/2006, προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής της εκδίκασης των αδικημάτων του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ως περιοριστικό όρο την υποχρέωση εμφάνισης του κατηγορουμένου στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας ή διαμονής του υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ. Η παραβίαση του περιοριστικού όρου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους, η οποία δεν αναστέλλεται και δεν μετατρέπεται σε χρηματική» .

Άρθρο 4
Ποινική αντιμετώπιση οργανωμένης βίας με αφορμή ή αιτία αθλητικές εκδηλώσεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 της διάταξης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται φράση ως εξής:
«καθώς και περισσότερων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη διάταξη του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει»
2. Για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, καθώς και της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 253 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί ειδικών ανακριτικών πράξεων και οι διατάξεις για την προστασία μαρτύρων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.


Άρθρο 5
Διοικητικά μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ., μπορεί για λόγους δημοσίας τάξης ή δημοσίου συμφέροντος να αποφασίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις:
α. η απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων για οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση ή η χρονική μετάθεση οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης.
β. η απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στην έδρα αντίπαλης ομάδας, διαρκώς ή προσκαίρως.
γ. η αλλαγή του τόπου διεξαγωγής μιας αθλητικής εκδήλωσης.
δ. η λήψη κάθε πρόσφορου προληπτικού μέτρου, αν τούτο απαιτείται για την αποτροπή επεισοδίων.
2. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω διοικητικών μέτρων, καθώς και οποιουδήποτε μέτρου έχει ληφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, η οποία πιστοποιείται από τη Δ.Ε.Α.Β. με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, επιβάλλεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού σε βάρος της υπαίτιας διοργανώτριας αρχής, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., πρόστιμο, ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί.

Άρθρο 6
Ηλεκτρονικό εισιτήριο
Η παράγραφος 6 του άρθρου 41Γ του ν.2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3057/2002, και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3372/2005 (Ά 187) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 3708/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την έκδοση, διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο αποτελείται από το σύστημα ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου και το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας . Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εισαγωγή και λειτουργία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήματος. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων φιλάθλων, καθώς και συστήματος κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων θεάματος, που να συνεργάζεται, μέσω της κάρτας φιλάθλου, με την κεντρική βάση δεδομένων, ο καθορισμός των υπευθύνων για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων, που αυτά παράγουν, ο καθορισμός των φορέων και των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων αυτών και ο τρόπος καταστροφής τους.».
Άρθρο 7
Διενέργεια οργανωμένων μετακινήσεων
Στο άρθρο 41Δ του ν.2725/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. α. Τα αθλητικά σωματεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α οφείλουν να μισθώνουν το μαζικό μέσο μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι οπαδοί τους μέλη Λεσχών Φίλων, προκειμένου να προσέλθουν ή να αποχωρήσουν οργανωμένα από μία αθλητική συνάντηση. Ως οργανωμένη μετακίνηση νοείται και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο οργάνωση ταυτόχρονης μετακίνησης με περισσότερα μεταφορικά μέσα ιδιωτών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ., μπορεί, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, να απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων.
Κατά τις μετακινήσεις αυτές το οικείο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο επιβαίνει στο ως άνω μέσο για τη συνοδεία των φιλάθλων. Η αναλογία του αριθμού του προσωπικού ασφαλείας με τους ανά μεταφορικό μέσο μετακινούμενους φιλάθλους δεν επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, να είναι μικρότερη του 1:20. Ο φορέας εκμετάλλευσης μαζικού μέσου μεταφοράς υποχρεούται να αρνείται τη χρήση του για τον ανωτέρω σκοπό, εφόσον δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού, προσδιορίζονται τα μαζικά μέσα μεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη μη φθορά του μαζικού μέσου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
β. Η διενέργεια οργανωμένης μετακίνησης οπαδών από μη δικαιούμενους
‘ρος τούτο ή η παραβίαση της απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης επισύρει για τον διοργανωτή της μετακίνησης, τον ιδιοκτήτη, εφόσον γνώριζε ότι διαθέτει το μεταφορικό του μέσο για παρανόμως οργανωθείσα μετακίνηση, το μισθωτή του μεταφορικού μέσου και τον οδηγό αυτού ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Αν η συντελεσθείσα παράνομη μετακίνηση έχει ως συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών επεισοδίων ή άλλων πράξεων βίας που τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του ν.2725/1999, ο διοργανωτής της μετακίνησης και ο χρήστης του μεταφορικού μέσου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Οι εν γνώσει τους μετέχοντες σε παράνομα οργανωμένη μετακίνηση οπαδών τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής ή εάν κατά την μετακίνηση βρέθηκαν όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικές ουσίες και γενικώς αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης, η ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά για τις πράξεις των προηγούμενων περιπτώσεων δεν μετατρέπεται σε χρηματική, δεν αναστέλλεται και δεν συγχωνεύεται με ποινές που επιβάλλονται για άλλες πράξεις.
γ. Ανεξαρτήτως της ποινής της προηγούμενης παραγράφου, στον ιδιοκτήτη του μέσου μεταφοράς επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 80.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) μήνες».

Άρθρο 8
Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
Το άρθρο 41Β του ν.2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.3057/2002 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.3262/2004 και το άρθρο 1 του ν.3708/2008 , αντικαθίσταται ως εξής:
«1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωματείου (εφεξής Λέσχη), τμήματος αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. Οι Λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε., υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες και ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη τους κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 41Δ. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις Λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τους όρους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας των αθλητικών σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε. επί των Λεσχών.
2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος Λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα έτος.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση Λέσχης ως σωματείου, απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:
α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:
αα) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.
ββ) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών, από το oποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3,
γγ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α 75) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130,
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:
αα) η Λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., ββ) δεν μπορεί να είναι μέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 και γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη Λέσχη σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.
4. ΒIΒΛΙΑ. Κάθε Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίo Εσόδων - Εξόδων, τα οποία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Όταν διενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Aξίας ή στη φορολογία εισοδήματος, τηρείται για τις πράξεις αυτές θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 - Α΄ 84) έχει για τις πράξεις αυτές όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του ίδιοου Κώδικα για τον επιτηδευματία.
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η Λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της Λέσχης σύμφωνα με το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.
6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η Λέσχη ή παραρτήματά της μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο.
Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε Λέσχη υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης:
α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών,
β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, ποια είναι τα παραρτήματα αυτά και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος,
γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Λέσχης,
δ) υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 των μελών της ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των Λεσχών στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 52.
ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της Λέσχης.
8. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:
α) τη διάλυση Λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως:
αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων,
ββ) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,
γγ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία Λέσχης.
9. Λέσχες Φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., νοείται, για τις Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων, η οικεία αθλητική ομοσπονδία.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των Λεσχών, της λειτουργίας τους και του ελέγχου επ΄ αυτών.

Άρθρο 9
Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες των Λεσχών Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3057/2002 και η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο1 του άρθρου 4 του ν.3262/2004, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα οικεία αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α, σε περίπτωση παράνομων πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων από μέλη Λέσχης φίλων τους με αφορμή αθλητικής εκδήλωσης, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των αστυνομικών αρχών με τη γνωστοποίηση σ’ αυτές των στοιχείων της ταυτότητας των υπαιτίων και ευθύνονται με τα πρόσωπα αυτά εις ολόκληρον για τη ζημία που προξένησαν σε τρίτους. Τα ως άνω αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α έχουν, μετά την καταβολή της αποζημίωσης, δικαίωμα αναγωγής κατά των υπαιτίων».
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν.3262/2004 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.3708/2008, αντικαθίσταται ως εξής :
«11. α. Οι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης υποχρεούνται να προσλαμβάνουν πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας των γηπέδων και για τη συνοδεία των φιλάθλων τους, όπως η λειτουργία τους ορίζεται από τον ν. 2518/1997 (Α΄ 164) περί προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Την ίδια υποχρέωση για πρόσληψη πιστοποιημένων ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας έχουν και τα λοιπά αθλητικά σωματεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στις περιπτώσεις που οφείλουν να μισθώνουν μαζικό μέσο μεταφοράς για την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών τους.
β. Οι ανωτέρω εταιρείες απαιτείται να πιστοποιούνται από τους κατά νόμο αρμόδιους για την πιστοποίηση φορείς και να ειδικεύονται σε ειδικά θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τη συνοδεία και επιτήρηση οργανωμένων φιλάθλων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και τήρησης ευταξίας στους χώρους των εξεδρών των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθμευσης.
γ. Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται με ευθύνη των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή των αθλητικών σωματείων που προσλαμβάνουν το προσωπικό αυτό και παραδίδονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β., στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης.
δ. Στις παραπάνω καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται οι οριζόμενοι κατά περίπτωση από τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωματεία υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας. Οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας συνεργάζονται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανόμενων μέτρων ευταξίας. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 4 και είναι ιδίως:
αα) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις ομαδικές οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαμβανόμενων μέτρων για την αποτροπή συμπλοκών και εκτρόπων.
ββ) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
γγ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων.
δδ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η υποβοήθηση των αστυνομικών δυνάμεων για το διαχωρισμό των φιλάθλων των διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας».
3. Στο άρθρο 41 Δ του ν.2725/1999 (Ά 121), προστίθενται παρ. 14, 15, 16, 17 και 18 ως εξής:
«14. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41Ε, κατόπιν άδειας του κατά τόπο Εισαγγελέα ή αθλητικού Εισαγγελέα, επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση ή η καταγραφή με ανάλογα μέσα, από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, των πράξεων βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που διαπράττονται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης. Το υλικό αυτό αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και καταστρέφεται με απόφαση του χορηγήσαντος την άδεια για τη συλλογή του Εισαγγελέα.
15. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από αθλητική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται αθλητική εκδήλωση απαγορεύεται να προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά τέσσερις (4) ώρες πριν και δύο (2) ώρες μετά τη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωση. Σε περίπτωση παραβίασης της πιο πάνω απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με απόφαση του οικείου δημάρχου και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.
16. Στους ιδιοκτήτες ή στους μισθωτές ή στους υπομισθωτές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν υπό συγκεκαλυμμένη μορφή, ως λέσχες φίλων, όπου συγκεντρώνονται άτομα με οπαδική συνείδηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 10.000 μέχρι 30.000 ευρώ και αφαίρεση της αδείας λειτουργίας του καταστήματος από την αρμόδια Αρχή για χρονικό διάστημα 20 ημερών στην περίπτωση που αυτά χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων.
17. Ο καθορισμός των ζωνών ή τμημάτων κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θεατών, ως και η μείωση του αριθμού θεατών, αποτελεί ευθύνη της υπεύθυνης για την τήρηση της τάξης στην αθλητική εγκατάσταση αστυνομικής αρχής.
18. Ο χαρακτηρισμός αγώνα ως υψηλού κινδύνου από άποψη τάξης και ασφάλειας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση της αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.».
4. Στα μέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους των Α.Α.Ε και των Τ.Α.Α. που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €).
5. Στο τέλος του άρθρου 41 Ζ΄ του ν.2725/1999 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:
«11. Εάν μέλη Λέσχης φίλων αθλητικού σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. κινήθηκαν οργανωμένα και ενήργησαν πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων ή δεν συμμορφώθηκαν με τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής κατά τη μετάβασή τους σε γήπεδο ή σε χώρο γηπέδου ή κατά την αποχώρησή τους μετά τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, απαγορεύεται στο οικείο αθλητικό σωματείο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. να οργανώσει ομαδική μετακίνηση για τους επόμενους αγώνες της αγωνιστικής περιόδου. Αν υπολείπονται λιγότεροι από πέντε (5) αγώνες, η ως άνω απαγόρευση εκτείνεται και για τους πέντε (5) πρώτους εκτός έδρας αγώνες της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στην οποία συμμετέχει το οικείο αθλητικό σωματείο ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. Στα μέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους αθλητικού σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που παραβιάζουν την πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών».

Άρθρο 10
Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα
Στο άρθρο 41 Δ του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Οι διοικήσεις των διοργανωτριών αρχών των πρωταθλημάτων και των γηπεδούχων ομάδων έχουν δικαίωμα με απόφασή τους να απαγορεύουν την είσοδο σε συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση σε κάθε πρόσωπο, το οποίο, κατ΄ εκτίμηση των περιστάσεων και της συμπεριφοράς του, ενδέχεται να δημιουργήσει επεισόδια σε αυτή. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στην επιτόπια αστυνομική δύναμη».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Αντιμετώπιση του Ντόπινγκ και των προσυνεννοημένων αγώνων

Άρθρο 11
1. Το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999, που προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 128 ΣΤ
Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν)
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν) με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και επιχορηγείται από αυτήν με τακτικές ετήσιες επιχορηγήσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού και Τουρισμού και αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Από τα μέλη αυτά:
α) τέσσερις είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας και της ιατρικής με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ,
β) ένα είναι νομικός με εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου,
γ) ένα είναι αθλητής υψηλού επιπέδου που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.,
δ) ένα είναι μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. εκπρόσωπος αθλητικής Ομοσπονδίας, που υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.,
ε) ένα είναι μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής,
στ) ένα είναι αθλητής υψηλού επιπέδου που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
3. Η θητεία των μελών του Οργανισμού είναι τετραετής.
4. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τη λήψη απόφασης, σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.
5. Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Καταρτίζει το πρόγραμμα όλων των ελέγχων Ντόπινγκ και προβαίνει στην κατανομή και επιλογή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, β. Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου Ντόπινγκ και για τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο από τη WADA εργαστήριο Ντόπινγκ, γ. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα Ντόπινγκ και εισηγείται στους αρμόδιους υπουργούς την τροποποίηση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.
δ. Παραλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου Ντόπινγκ από το αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και, ύστερα από την αξιολόγησή τους από το αρμόδιο επιστημονικό του τμήμα, τα θετικά αποτελέσματα διαβιβάζονται στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες και στους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 128Ε.
ε. Ενημερώνεται για την εφαρμογή των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών σχετικά με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο αδίκημα του Ντόπινγκ ή σε σχετικές με αυτό παραβάσεις. Οι αθλητικές ομοσπονδίες έχουν υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης του Ε.Ο.ΚΑ.Ν για τις σχετικές διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.
στ. Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.
ζ. Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για κάθε σχέδιο νόμου ή κανονιστικής πράξης σχετικά με τα μέτρα κατά του ντόπινγκ.
η. Διατυπώνει συστάσεις στις αθλητικές ομοσπονδίες και γενικά στους αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στο Ντόπινγκ στις πειθαρχικές διαδικασίες.
θ. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ.
ι. Συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία, την Ιντερπόλ, τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, φαρμακευτικές εταιρίες και κάθε άλλο ελληνικό ή διεθνή φορέα δραστηριοποιούμενο στο αντιντόπινγκ και την αγορά φαρμάκων.
ια. Υποβάλλει κάθε χρόνο στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού την έκθεση δράσης του η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.
ιβ. Εκπροσωπεί τη χώρα στη Διεθνή Επιτροπή Καταπολέμησης του ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης και στη WADA.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου.
7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν, η στέγαση και οι πόροι του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
2. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 128ΣΤ του ν. 27251/999 και οι δαπάνες που είχαν αναληφθεί από αυτό σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του για αμοιβές δειγματοληπτών, οδοιπορικά έξοδα αυτών και προμήθεια υλικών για τη δειγματοληψία από 21.09.2010 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προκύπτουν από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, εφόσον, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν, προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ήσαν άμεσες και επιτακτικές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών.

Άρθρο 12
Ποινική αντιμετώπιση του Ντόπινγκ
1. Στην παράγραφο 1 της διάταξης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, όπως συμπληρώνεται με το άρθρο 3 του παρόντος, προστίθεται τελευταία φράση ως εξής:
«όπως επίσης και περισσοτέρων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται στο άρθρο 128Θ του ν. 2725/1999. Για τα εγκλήματα του άρθρου αυτού η ιδιότητα του γιατρού, προπονητή ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση».
2. Για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 128Θ του ν. 2725/1999 καθώς και της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 253 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί ειδικών ανακριτικών πράξεων και οι διατάξεις για την προστασία μαρτύρων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.»

Άρθρο 13
Ποινική αντιμετώπιση των προσυνεννοημένων αγώνων
Το άρθρο 132 του ν. 2725/1999, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όποιος παρεμβαίνει με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα οποιουδήποτε ομαδικού ή ατομικού αθλήματος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
2. Όποιος, για τον ίδιο σκοπό, απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα ωφελήματα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή ή υπόσχεση αυτών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
3. Με την ίδια ποινή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τιμωρείται και όποιος για τον ίδιο σκοπό κατά την παράγραφο αυτή προσφέρει, δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, προπονητή, διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, το διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρα, ωφελήματα ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές.
4. Εάν από την αξιόποινη πράξη των προηγούμενων παραγράφων 1 έως 3 επιτεύχθηκε ο σκοπός που επιδίωκε ο δράστης ή αν ο αγώνας το αποτέλεσμα του οποίου αλλοιώνεται περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, τότε ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.
5. Αν κάποιος από τους υπαίτιους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 4 καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλει ουσιωδώς στην τιμωρία του, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του προσώπου αυτού, αν, δε, το πρόσωπο αυτό έχει ήδη τελέσει κάποιο από τα διωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 ως 4, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο, εκτιμώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως την έκταση της συμμετοχής του υπαίτιου στην εγκληματική πράξη και το βαθμό της συμβολής του στην αποκάλυψη ή τιμωρία της, μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104 του Ποινικού Κώδικα.
6. Για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, η έρευνα και οι διενεργούμενες ανακριτικές πράξεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και όλες τις ενέργειες του άρθρου 253 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υπό τις αναφερόμενες εκεί προϋποθέσεις. Κατά την ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα αυτά μπορεί να λαμβάνονται μέτρα προστασίας μαρτύρων σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.2928/2001.
7. Εκτός από τις παραπάνω ποινές, στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήματα των παραγράφων 1 έως 4 επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή για παράβαση του φιλάθλου πνεύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Άρθρο 14
Θέματα Αθλοπαιδιών
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 118 του ν.2725/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 σε κάθε ΤΑΚ και αθλητικό σωματείο που δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού».
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 107Α του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 σε κάθε ΤΑΠ που δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 107Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 σε κάθε αθλητικό σωματείο που δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μπορεί να παρέχει ετήσια τακτική επιχορήγηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού».
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το ποσοστό, βάσει του οποίου καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειμένου περί Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του προϋπολογισμού και κατά κατώτατο όριο στις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ».

Άρθρο 15
Θέματα επίλυσης οικονομικών και αθλητικών διαφορών
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3262/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών είναι προσωρινώς εκτελεστές. Η Επιτροπή στην ίδια απόφαση με ειδική αιτιολογία μπορεί να διατάσσει την μερική ή συνολική αναστολή εκτέλεσής της. Η έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση της. Η συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός δέκα πέντε ημερών από την κατάθεση της έφεσης. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από τη συζήτηση της έφεσης»
2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 95 του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3262/2004, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αν οι Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. δεν εκτελούν τις παραπάνω αποφάσεις, η εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητών είναι άκυρη. Η ακυρότητα και οι αγωνιστικές συνέπειες από την παράνομη εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο. Αθλητές που μένουν ελεύθεροι, κατόπιν τελεσίδικων αποφάσεων των επιτροπών του παρόντος άρθρου, μπορούν να εγγραφούν σε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωματεία μόνο εντός της νόμιμης μεταγραφικής περιόδου.»

Άρθρο 16
Συγχώνευση αθλητικών σωματείων και αθλητικών ανωνύμων εταιριών
1. Στο τέλος της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 παράγραφος 6 του ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αυτών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπονται μόνο, εφόσον τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.3057/2002, προστίθενται τελευταίες φράσεις ως εξής:
«εφόσον τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας. Για τη συγχώνευση μεταξύ Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών απαιτείται και η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών των Α.Α.Ε. αθλητικών σωματείων».


Άρθρο 17
Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 76Α του ν.2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3262/2004, τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του ν. 3372/2005 και παρατάθηκε με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του ν. 3708/2008, παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της.


Άρθρο 18
Διαφάνεια στη μετοχική συμμετοχή στις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 69 Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 18 ν. 3057/2002, τροποποιείται ως ακολούθως:
Αντικαθίσταται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69 Α του ν. 2725/1999 η φράση «αποκτά συνολικό ποσοστό 10% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε.» και τίθεται αντί αυτής η φράση «αποκτά συνολικό ποσοστό 2% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε..».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 ν. 3057/2002, μετά την περίπτωση β’, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Για την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν στα πρόσωπα καθενός από τα μέλη της διοίκησής τους, των νομίμων εκπροσώπων τους, καθώς και των μετόχων και των εταίρων αυτών τα κωλύματα και οι περιορισμοί της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3».


Άρθρο 19
Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί -Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 2725/1999
1. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, το τελευταίο εδάφιο της οποίας καταργήθηκε με το άρθρο 29 παράγραφος 5 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152), οι λέξεις «ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους.
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 ν. 2858/2000 (Α΄ 247) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα κωλύματα της περίπτωσης β’ ισχύουν και για τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.). Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα σε οποιονδήποτε από τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, δεν επιτρέπεπεται να χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το πιστοποιητικό συμμετοχής της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σε αθλητική οργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης των αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, επιβάλλεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού σε βάρος της υπαίτιας διοργανώτριας αρχής, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., πρόστιμο, ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί».

Άρθρο 20
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 ν. 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 1α ως ακολούθως:
«1α. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1, φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια τρίτης χώρας (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) μπορούν να αποκτήσουν μετοχές Α.Α.Ε. μετά από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την ανωτέρω άδεια εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος μέτοχος πληροί τους όρους για την έγκυρη απόκτηση μετοχών ΑΑΕ, παρέχει πλήρη εχέγγυα αξιοπιστίας και αποδεικνύει τη νομιμότητα προέλευσης των κεφαλαίων που προορίζει να χρησιμοποιήσει για την απόκτηση των μετοχών.
Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου, επιπλέον η Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση της ενέργεια, ιδίως:
α. να ακολουθεί κάθε κατά την κρίση της πρόσφορη διαδικασία για την πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου και της συναλλακτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψήφιου αγοραστή.
β. να συλλέγει, αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει κάθε χρήσιμη πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση της από οποιαδήποτε διαθέσιμη σε αυτή πηγή, είτε εθνική είτε της αλλοδαπής.
γ. Να ζητά τη συνδρομή και κάθε αναγκαία σύμπραξη και ενημέρωση από κάθε προβλεπόμενη από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Αρχή, όπως ιδίως την Επιτροπή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και κάθε άλλη αντίστοιχη Αρχή ή Υπηρεσία της αλλοδαπής για τη διερεύνηση τυχόν ασύμβατων (υπόπτων ή ασυνηθών) δραστηριοτήτων ή συναλλαγών του υποψήφιου αγοραστή.
δ. Να αρνείται την παροχή της ανωτέρω αδείας ή και να ανακαλεί αυτή, ιδίως σε περίπτωση αμφιβολιών για την ακρίβεια ή καταλληλότητα των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί ενώπιον της σχετικώς με την εξακρίβωση των προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή ή σε περίπτωση υπόνοιας εμπλοκής του σε παράνομη συναλλαγή ή δραστηριότητα.
Μεταβίβαση μετοχών σε φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας τρίτης χώρας, η οποία διενεργείται πριν την χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι απολύτως άκυρη».
Άρθρο 21
Ρυθμίσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Ομοσπονδιών
Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται:
α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία,
β) από επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,
γ) από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία,
δ) από δέκα τρία (13) έως δέκα πέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.».
2. Οι αθλητικές ομοσπονδίες λειτουργούν νόμιμα με τα υφιστάμενα διοικητικά συμβούλια, μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέων, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 22
Διοργάνωση Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων
Στο τέλος της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 96 ν. 2725/1999 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, με απόφαση της γενικής συνέλευσης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, επιτρέπεται τα επαγγελματικά πρωταθλήματα να διοικούνται, διοργανώνονται και διεξάγονται από την ίδια την αθλητική ομοσπονδία, εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της.».

Άρθρο 23
Διοργάνωση του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Β΄ & Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας
Στην αρχή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3479/2006 (Α΄ 152), προστίθεται η φράση «Επιφυλασσομένης της διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 96 του ν. 2725/1999».

Άρθρο 24
Ρυθμίσεις για Ο.Α.Κ.Α. & Σ.Ε.Φ.
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 1646/1986 (Α΄ 138), που αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 2433/1996 (Α΄ 180), η οποία τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 3262/2004 (Α΄ 173) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) διοικείται από Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ισάριθμα αναπληρωματικά τους διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας. Δύο (2) από τα πιο πάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμα αναπληρωματικά προτείνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε., και ένα (1) μέλος με τον αναπληρωματικό του προτείνεται από το Δήμο Αμαρουσίου, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγγραφη ενημέρωση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει, οι εκπρόσωποι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
3. Το Διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός από τα προσωπικά θέματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε φανερή ψηφοφορία, επικρατεί η άποψη με την οποία έχει συνταχθεί ο πρόεδρος.»
2. Το άρθρο 19 του ν.1646/1986 (Α΄ 138), που τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν.2433/1996 (Α΄ 180) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.3262/2004 (Α΄ 173), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και ένας (1) αναπληρωτής Διευθυντής προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή, οι όροι απασχόλησης και οι αρμοδιότητες του καθένα».
3. Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου δ’ του άρθρου 40 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Σ.Ε.Φ. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ισάριθμα αναπληρωματικά τους διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας».

Άρθρο 25
Το άρθρο 56Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003 τροποποιείται ως εξής :

«Άρθρο 56 Α
Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων

1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδεια λειτουργίας. Η άδεια αυτή περιλαμβάνει: α) την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λ.π) και β) την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη από τη χορήγησή της, εφόσον ένα μήνα πριν τη λήξη του πρώτου από τη χορήγησή της έτους: α) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και β) η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία. Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντίγραφο της άδειας, η οποία μπορεί να εκδοθεί υπό όρους, ή της τυχόν ανάκλησής της ή τροποποίησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, στην οικεία αστυνομική αρχή, στην αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Δ.Ε.Α.Β και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται υποχρεωτικά το δεύτερο 15νθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφερειακής Ενότητας Επιτροπή με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η οποία αποτελείται από:
i) έναν υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κλάδου Π.Ε. Μηχανικών και κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο,
ii) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία,
iii) έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος και
iv) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .
Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, έναν (1) εκπρόσωπο της αθλητικής Ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, οι εκπρόσωποι των δύο τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθλημα με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών.
Σε περίπτωση μη συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο τελευταίος ελέγχεται πειθαρχικά.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφερειακής Ενότητας κλάδου ΠΕ μηχανικών, καθώς και με ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτή στελεχώνεται με ιδιώτη μηχανικό και ιατρό.
3. Στην Επιτροπή ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτό, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παρ. 9 του παρόντος, εντός των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και του πρώτου 15νθημέρου του μηνός Αυγούστου κάθε έτους η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.
4. Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων λαμβανομένων υπόψη και των όσων ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιo α΄ του ν. 423/1976 (Α΄ 223). Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο εάν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς για αυτά. Εφόσον όμως πρόκειται να φιλοξενηθεί η τέλεση αθλημάτων ή αγωνισμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόμοια, ή η προπόνηση ή εκμάθηση των αθλημάτων ή αγωνισμάτων, η τήρηση των απαραίτητων σχετικών προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά.
5. H Επιτροπή επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου (ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας και ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο) της αθλητικής εγκατάστασης που αποτελούν αυτοτελή προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Στη περίπτωση αυτή, η επιτροπή δύναται να χορηγεί μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών και του κοινού. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη χορήγηση υπό όρους ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.
7. Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατάζει με απόφασή του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μη χορήγηση, τροποποίηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας, που υποβάλλεται ενώπιον του, εντός μηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι κερκίδες ή τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται, με απόφασή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών και φυλάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης.
8. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού/Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.
9. Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παρ. 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος και εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθλημα και ανά αγωνιστική κατηγορία αθλήματος, καθώς επίσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και η αμοιβή των ιδιωτών που τυχόν συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
11. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σ΄ αυτή αθλητικής εκδήλωσης. Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση». Ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές ή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις επιτροπές του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 26
Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων προς ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη του κυρίου των κατωτέρω αναφερομένων ακινήτων εγκαταστάσεων που παρέχεται με απόφαση του οικείου κατά περίπτωση οργάνου, δύναται να μεταβιβαστεί αιτία δωρεάς η κυριότητα ή να παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος η χρήση ολοκλήρων ή τμημάτων εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτηριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες.
Κάθε μεταβίβαση κυριότητας ή παραχώρηση χρήσεως των εγκαταστάσεων που περιγράφονται ανωτέρω τελεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικώς προϋποθέσεις: α) να διατηρείται εσαεί η αθλητική χρήση των παραχωρούμενων κατά κυριότητα ή χρήση εγκαταστάσεων και β) το συνολικό κόστος τυχόν εργασιών για την ανέγερση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή την τέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, επέκτασης ή βελτίωσης των υφισταμένων, καθώς και το σύνολο των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον δικαιούχο της παραχώρησης Δήμο ή Περιφέρεια.
Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση διενεργείται υπό τον όρο του αμεταβίβαστου σε τρίτους.
Άρθρο 27
Γυμναστήρια σε εργασιακούς χώρους
1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία γυμναστηρίων σε κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, ΟΤΑ, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ν. 3429/2005 (Α` 314) και πολιτικών κομμάτων για την εξυπηρέτηση σκοπών σωματικής άσκησης και άθλησης των απασχολούμενων σ` αυτούς τους φορείς και των στελεχών τους ύστερα από άδεια του αρμόδιου Περιφερειάρχη.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των γυμναστηρίων της παρ. 1 του παρόντος, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ανανέωση της άδειας και κάθε σχετικό θέμα.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 219/2006 (Α` 221), εκτός των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 6, 3 παρ. 2-4, 5 παρ. 1, 6, 8 παρ. 2 στοιχ. α, β, δ, στ, ζ, η, θ και ι, 11, 12 παρ. 2 στοιχ. α, β, γ, δ, ε, η, θ και 12 παρ. 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Επαναφέρονται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 (κεφάλαιο Α΄) και 25 έως και 32 (κεφάλαιο Β΄) του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231), οι οποίες αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού ως Υπηρεσιών του ΕΟΤ, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 29-35 του παρόντος νόμου. ΄Οπου στα ανωτέρω άρθρα του π.δ. 343/2001 αναφέρεται Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. νοείται ο γενικός Γραμματέας του Οργανισμού.

Άρθρο 29
Διάρθρωση υπηρεσιών εξωτερικού
Το άρθρο 23 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231) αντικαθίσταται ως εξής :
1. Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος της Διεύθυνσης εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. Τις υπηρεσίες αυτές συγκροτούν τα Γραφεία εξωτερικού τα οποία διαρθρώνονται ως εξής:
α) Γραφείο Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.
β) Γραφείο Αμερικής, με έδρα την Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής.
γ) Γραφείο Γερμανίας, με έδρα την Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και την Ελβετία.
δ) Γραφείο Αυστρίας με έδρα την Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία και την Ουγγαρία.
ε) Γραφείο Ιταλίας με έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιταλία , Κροατία , Σλοβενία και Σερβία.
στ) Γραφείο Γαλλίας με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Γαλλία.
ζ) Γραφείο Ρωσίας με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα Κράτη που προήλθαν από την διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ (εκτός Βαλτικής).
η) Γραφείο Κάτω Χωρών με έδρα το Άμστερνταμ και τοπική αρμοδιότητα την Ολλανδία.
θ) Γραφείο Βελγίου με έδρα τις Βρυξέλλες και τοπική αρμοδιότητα το Βέλγιο - Λουξεμβούργο.
ι) Γραφείο Σκανδιναβίας με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία , την Δανία και τις χώρες της Βαλτικής
ια) Γραφείο Αυστραλίας με έδρα το Σίδνεϋ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
ιβ) Γραφείο Ισπανίας με έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τις χώρες της Νότιας Αμερικής.
ιγ) Γραφείο Ιαπωνίας με έδρα το Τόκυο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιαπωνία και την Κορέα.
ιδ) Γραφείο Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρουμανία.
1ε ) Γραφείο Βουλγαρίας με έδρα τη Σόφια και περιοχή αρμοδιότητας την Βουλγαρία .
ιστ) Γραφείο Ισραήλ με έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ισραήλ.
ιζ) Γραφείο Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κύπρο
ιη) Γραφείο Κίνας, με έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κίνα.
ιθ) Γραφείο Βίσεγκραντ, με έδρα την Πράγα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τσεχία, την Σλοβακία και την Πολωνία.
2. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται Γραφεία ή παραρτήματα. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων ή των παραρτημάτων και να μεταφέρεται η έδρα αυτών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., καταρτίζεται κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών εξωτερικού αυτού, με τον οποίο ρυθμίζεται ιδίως η δομή τους, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού, η σχέση τους με την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και κάθε άλλο θέμα λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών..

Άρθρο 30
Θέσεις Προσωπικού Υπηρεσιών Εξωτερικού
1. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αιι του άρθρου 18 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατηγορίας ΠΕ, κλάδοι Διοικητικού-Οικονομικού θέσεις 30 στους βαθμούς Δ –Α »
2. Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
«Οι θέσεις της περίπτωσης Αιι του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής :
α. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ σε κάθε ένα από τα γραφεία Μ. Βρετανίας – Ιρλανδίας , Η.Π.Α. , Γερμανίας , Γαλλίας , Ιταλίας , Ρωσίας , Κίνας , Σουηδίας , Ολλανδίας, Ισπανίας και Ισραήλ .
β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ σε κάθε ένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα
γ. Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της δεύτερης θέσης κατηγορίας ΠΕ στα γραφεία της περίπτωσης α’, η κάλυψη αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί και από υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ, εφόσον αυτοί γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο τη γλώσσα της χώρας της έδρας του γραφείου.

Άρθρο 31
Στελέχωση υπηρεσιών εξωτερικού
Το άρθρο 26 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
1. Οι οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γραφείων και Παραρτημάτων) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) πληρούνται με μετάθεση μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ε.Ο.Τ.
Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις πληρούνται και με απόσπαση μονίμου ή επί θητεία ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ή των εποπτευόμενων από αυτήν νομικών προσώπων. Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από το ανωτέρω προσωπικό, η κάλυψη δύναται να πραγματοποιηθεί με απόσπαση από μόνιμο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
2. Προϊστάμενοι των Γραφείων Εξωτερικού ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. ή μόνιμοι ή επί θητεία υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ή των εποπτευόμενων από αυτήν νομικών προσώπων, καθώς και μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Άρθρο 32
Προσόντα προσωπικού
Το άρθρο 27 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
1. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων προσωπικού των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., πέραν του απαιτούμενου ανά κατηγορία τίτλου σπουδών και ανάλογα με τη θέση που ενδιαφέρονται να καταλάβουν, απαιτείται να γνωρίζουν:
α) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γραφείων απαιτείται να γνωρίζουν άριστα την αγγλική. Προτιμώνται, όμως, όσοι γνωρίζουν άριστα και τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν ή, πλέον της άριστης γνώσης της αγγλικής, έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν. Εκτιμάται η γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας.
β) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των λοιπών θέσεων να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν και πολύ καλά την αγγλική ή να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον την αγγλική.
2. Η πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 ως ισχύει. Μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί ιδιαίτερο προσόν. Μεταπτυχιακός τίτλος στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, τον τουρισμό και την διοίκηση επιχειρήσεων είναι επικρατέστερος άλλων μεταπτυχιακών τίτλων. Οι πιο πάνω υποψήφιοι απαιτείται περαιτέρω: α) να έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο δημόσιο τομέα και β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που υπηρετούν για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 33
Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη στον τόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται με πράξη του Διευθυντή της Διευθύνσεως Διοικητικού του Ε.Ο.Τ.».

Άρθρο 34
Επιτόπιο προσωπικό
Το άρθρο 32 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
1. α. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των γραφείων εξωτερικού του ΕΟΤ, μπορεί να προσλαμβάνεται επιτοπίως προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 5- 7 του π.δ. 164/2004.
β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς κάλυψη απρόβλεπτων και αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Γραφείων αυτών, μπορεί να προσλαμβάνεται το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό και πέραν του προβλεπόμενου στην περίπτωση α΄. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος καθορίζεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων και ο οποίος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβεί το διάστημα των έξι μηνών εντός ενός δωδεκαμήνου. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται σε Γραφείο Εξωτερικού για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών δεν υπερβαίνει τους έξι (6) δεν απαιτείται για την πρόσληψή τους προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.
γ. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους, τα σχετικά κριτήρια επιλογής, οι αμοιβή καθώς και οι όροι προκήρυξης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού–Τουρισμού, αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και με την οποία εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος του οικείου Γραφείου για την υπογραφή των σχετικών εργασιακών συμβάσεων με τους όρους που θα έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΤ.
2. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου δεν δικαιούται επιδόματος αλλοδαπής, δεν καταλαμβάνει οργανικές θέσεις, για δε τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης, αντιμισθίας, συνταξιοδότησης, αποζημίωσης, εργασιακής σχέσης του καθώς και των λοιπών εργατικών ζητημάτων του, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα του το εκάστοτε Γραφείο Εξωτερικού του ΕΟΤ.

Άρθρο 35
Το άρθρο 6 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
«Διάρθρωση Γενικών Διευθύνσεων
Α. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1) Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων
2) Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς
3) Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων
4) Διεύθυνση Επιθεώρησης
Β. Η Γενική Διεύθυνση Προβολής διαρθρώνεται ως εξής:
1) Διεύθυνση `Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης
2) Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού
3) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
4) Διεύθυνση Διοικητικού
5) Διεύθυνση Συντονισμού περιφερειακών Υπηρεσιών».

Άρθρο 36
α. Αντικαθίσταται το άρθρο 16 του 24.4.1952 β.δ.(Α΄ 119) ως εξής:
«Προκειμένου για δαπάνες που αφορούν σε πάσης φύσεως εργασίες, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, για τις οποίες επιβάλλεται τμηματική εξόφληση ή εργασίες που δεν επιδέχονται, λόγω της φύσης τους, την πληρωμή των δικαιούχων μετά την πλήρη εκτέλεσή τους, καθώς και για την αποστολή χρηματικών εμβασμάτων στα γραφεία Ε.Ο.Τ. εξωτερικού και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού επιτρέπεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα μονίμων υπαλλήλων του Οργανισμού ή μόνιμων υπαλλήλων άλλων δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. Εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται και για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων ή άλλων οργάνων της Διοίκησης του Οργανισμού που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους ή για την συμμετοχή τους στις εργασίες των συλλογικών αυτών οργάνων».
β. Για τις προμήθειες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του από 25.9.1957 β.δ. (Α’ 199) εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. 35130/739/9-8-2010 (Β΄ 1291) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 37
Στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) προστίθεται εδάφιο ε΄ το οποίο έχει ως εξής:
«ε) Ο ΕΟΤ, στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού του, καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Οργανισμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:
αα.- Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που γίνονται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν, ως επί μέρους χορηγοί από κοινού με τον ΕΟΤ στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες.
ββ. Τη με κάθε τρόπο συμμετοχή του ΕΟΤ στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον ΕΟΤ πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους.
γγ..Στις διαδικτυακές πλατφόρμες του ΕΟΤ, ο Οργανισμός μπορεί να εκμισθώνει ή παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ψηφιακό χώρο σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση στη διεθνή τουριστική αγορά υπηρεσιών και προϊόντων που εξυπηρετούν στους σκοπούς του και την προβολή της χώρας. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους από τον ΕΟΤ, μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους
Ομοίως, ο Οργανισμός κατά τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δημοσιότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή στο πλαίσιο συμφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση και προβολή της χώρας διεθνώς. Το ύψος του μισθώματος, το αντικείμενο ανταλλαγής υπηρεσιών και οι λοιπές λεπτομέρειες των ως άνω εκμισθώσεων ή παραχωρήσεων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ και στο πλαίσιο αυτό από τις σχετικές συμβάσεις μέσω των οποίων καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας, ενώ αρμόδια για την παρακολούθηση των συνεργασιών και την υλοποίηση των ως άνω δράσεων είναι η Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης ΕΟΤ.

Άρθρο 38
1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου η κυριότητα, καθώς και η διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων, που αναφέρονται και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ), των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στις αναφερόμενες παρακάτω Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις αντίστοιχα, οι οποίες, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποκαθίστανται αυτοδικαίως στη θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.)» αντίστοιχα .


Πίνακας των προς παραχώρηση ακινήτων του ΕΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ 19.818 Στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας Δράμας, εδαφική έκταση εμβαδού 19.818 τ.μ.
2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΥΘΙΟ ΕΒΡΟΥ 114 Στο Πύθιο Έβρου παρά του συνοριακού σιδηροδρομικού σταθμού, εδαφική έκταση 114,2 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟ 93.270 Στο Ορμένιο Έβρου, πρώην Συνοριακός Σταθμός επί εδαφικής εκτάσεως 93.270 τ.μ.
4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 11.500 Στον Άγιο Σύλλα Καβάλας, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 11.500 τ.μ. μετά κατεστραμμένου εστιατορίου.
5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 238 Στην Παλαιά Πόλη της Ξάνθης, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 238 τ.μ. μετά του παραδοσιακού κτίσματος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΟΪΡΑΝΗ 220.289 Στη Δοϊράνη Κιλκίς, παρά του Συνοριακού Σταθμού Δοϊράνης, εδαφική έκταση εμβαδού 220.289 τ.μ.
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΡΙΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 8.886 Στην περιοχή Πριόνια Πιερίας, εδαφικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 8.886 τ.μ.
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 97.742 Στον Προμαχώνα Σερρών, πρώην Συνοριακός Σταθμός επί εδαφικής εκτάσεως 97.742 τ.μ.
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 335 Στην Αρναία Χαλκιδικής, εδαφική έκταση 335 τ.μ. μετά κτίσματος.
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ 900 Στην περιοχή Σταγείρων Χαλκιδικής, εδαφική έκταση 900 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.217 Στην περιοχή της Καστοριάς, 1. εδαφική έκταση 407,46 τ.μ μετά παραδοσιακού κτίσματος (Αρχοντικό Ρόδα) & 2. Εδαφική έκταση 810 τ.μ. μετά Αρχοντικού Σ. Παπαλάμπρου.
13 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΟΥΚΙΔΗ ΤΖΑΤΖΑ Στα Σιάτιστα Κοζάνης, το Παραδοσιακό Κτίσμα "ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ" μετά περιβάλλοντος χώρου, το οποίο χρησιμοποιείται ως μουσειακός χώρος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
14 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΤΗΜΑ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣΧΙΣΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11.805 Στην περιοχή Δρακοντόσχισμα Σκοπέλου, δασική έκταση 11.805,40 τ.μ. περίπου
15 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 663 Στη Σκόπελο εδαφική έκταση 663 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
16 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΚΤΗ ΒΟΛΟΥ (ΑΛΥΚΕΣ) 17.985 Στην περιοχή Ακτή Βόλου Μαγνησίας, λουτρικές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 17.985 τ.μ.
17 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ (ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ) 231 Στη Μακρυνίτσα Πηλίου, η περιβάλλουσα το Αρχοντικό Σισιλιάνου εδαφική έκταση 231 τ.μ.
18 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΔΡΑΚΕΙΑ 9.300 Στην περιοχή Δράκεια, σχολάζουσα έκταση συνολικού εμβαδού 9.300 τ.μ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
19 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ 682 Στη Λειβαδιά Βοιωτίας, έκταση μετά κτισμάτων συνολικού εμβαδού 682,13 τ.μ.
20 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ - ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ 2.260 Στην περιοχή Μαντείου Τροφωνίου Βοιωτίας, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 2.260 τ.μ. - δεξαμενή κολυμβητηρίου
21 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 806 Στην περιοχή Πλαταιών Βοιωτίας, εδαφική έκταση 806 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
22 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.479 Στην Ερέτρια Ευβοίας, εδαφική έκταση 2.479 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
23 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΑΓΡΑΦΑ 43.201 Στο Κεφαλόβρυσο Ευρυτανίας, εδαφική έκταση 43.201 τ.μ. μετά εγκαταστάσεων αναψυχής.
24 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΡΟΥΣΣΟΥ 1.620 Στην περιοχή Προυσσός Ευρυτανίας, εδαφική έκταση μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
25 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1.340 Στους Δελφούς Φωκίδας, κτίσμα μετά των γύρωθεν οικοτόπων, συνολικής εκτάσεως 1.340 τ.μ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
26 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΛΑΤΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1.621 Στην περιοχή Ελατού Αιτωλοακαρνανίας, δασική έκταση συνολικού εμβαδού 1.621 τ.μ.
27 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΚΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 128 Στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, οικόπεδο εμβαδού 128,34 τ.μ.
28 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 4.645 Στην περιοχή Αγίας Παρασκευής Καλεντζίου, εδαφική έκταση 4.645 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
29 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ 9.805 Στην περιοχή Καστριά Καλαβρύτων, εδαφική έκταση 9.805 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
30 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 13.084 Στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 13.084 τ.μ. Εντός της εκτάσεως, διανοίχθησαν οδοί στο μεγαλύτερο μέρος της και μόνο στη βορειοδυτική πλευρά του υφίστανται μικρά κτίσματα.
31 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ 20.020 Στον Οδικό Σταθμό Αχελώου, σχολάζουσα έκταση συνολικού εμβαδού 20.020 τ.μ.
32 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΤΗΜΑ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 326.826 Στην περιοχή Αγυιάς Πατρών, εδαφική έκταση και αιγιαλός 326.826 τ.μ. μετά λουτρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κάμπινγκ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
33 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 303 Στο Λεωνίδιο Κυνουρίας, οικόπεδο εμβαδού 303 τ.μ.
34 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 15.073 Στην Παλαιά Κόρινθο, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 15.073 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
35 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑ ΒΑΘΕΙΑΣ 710 Στη Βάθεια Λακωνίας, έκταση συνολικού εμβαδού 710 τ.μ.
36 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 19.790 Στο Ναύπλιο Αργολίδας, εδαφική έκταση μετά αναψυκτηρίου εμβαδού 19.790 τ.μ.
37 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5.355 Στο Ναύπλιο Αργολίδας, εδαφική έκταση εμβαδού 5.355 τ.μ.
38 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 25.179 Στο Καζίνο Λουτρακίου, έκταση συνολικού εμβαδού 25.179 τ.μ.
39 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.875 Στο Λουτράκι Κορινθίας, υδροθεραπευτικές εγκαταστάσεις επί εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 1.875 τ.μ.
40 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 10.063 Στη Σπάρτη Λακωνίας, εδαφική έκταση 10.063 τ.μ. μετά ξενοδοχειακού συγκροτήματος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
41 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΚΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 26.450 Στην ακτή πόλεως Ζακύνθου, εδαφική έκταση μετά λουτρικών εγκαταστάσεων.

42
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2.087 Στην Ακτή Ζακύνθου, παιδικός σταθμός επί εδαφικής εκτάσεως συνολικού εμβαδού 2.087 τ.μ.
43 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΗΣΙΔΑ ΛΑΖΑΡΕΤΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 70.000 Στην Κέρκυρα, Νησίδα με την ονομασία Λαζαρέτο, συνολικής έκτασης 70.000 τ.μ.
44 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΟΜΥΛΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 7.860 Στην περιοχή Θαλασσόμυλος Κεφαλλονιάς, έκταση συνολικού εμβαδού 7.860 τ.μ.
45 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ 3.566 Στην περιοχή Πλατύς Γυαλός Κεφαλλονιάς, παραλιακή έκταση συνολικού εμβαδού 3.566 τ.μ.
46 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Στο Όρος Αίνος Κεφαλονιάς, έκταση μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
47 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 345 Στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς, (3) ακίνητα συνολικού εμβαδού 345,4 τ.μ.
48 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ-ΝΗΣΙΔΑ ΛΑΖΑΡΕΤΟ 2.550 Στην Ιθάκη, νησίδα με την ονομασία ΛΑΖΑΡΕΤΟ συνολικής έκτασης 2.550 τ.μ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
49 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 166.750 Στη Λέσβο, η νήσος Αγίου Γεωργίου Πέτρας.
50 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΝΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ 785 Στην περιοχή Λιμνιά Βολισσού Χίου, εδαφική έκταση 785 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
51 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Στο Θερμό Λευκάδας Ικαρίας, Ιαματική Πηγή.

52
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΠΟΤΑΜΙΟ ΣΑΜΟΥ Στο Καρλόβασι Σάμου, Ιαματική Πηγή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
53 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ ΟΡΜΟΣ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ 1.045 Στα Φηρά Θήρας, έκταση συνολικού εμβαδού 1.045 τ.μ.
54 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ 150 Στη Χώρα της Πάτμου, κτίσμα εμβαδού 150 τ.μ.
55 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ 405 Στη Νάξο, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 404,50 τ.μ.
56 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΜΑΙ ΡΟΔΟΥ 4.720 Στην πόλη της Ρόδου, το πάρκο ΘΕΡΜΑΙ έμπροσθεν του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος
57 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΙΝΔΟΣ ΡΟΔΟΥ 1.305 Στην πόλη της Ρόδου, ξενοδοχειακό συγκρότημα με την επωνυμία "ΛΙΝΔΟΣ" εμβαδού 1.305 τ.μ.
58 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΟΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΡΟΔΟΥ 420 Στην πόλη της Ρόδου, το Αρχοντικό Κουντουριώτη στο οποίο στεγάζεται η Νομαρχία, συνολικού εμβαδού 420 τ.μ.
59 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 2.840 Στην πόλη της Ρόδου, εδαφική έκταση 2.840 τ.μ.
60 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ ΡΟΔΟΣ 4.120 Στη Φιλέρημο Ρόδου, εδαφική έκταση 4.120 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
61 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΡΟΔΟΥ 600.000 Στην περιοχή Πεταλούδες Ρόδου, δασική έκταση συνολικού εμβαδού 600.000 τ.μ. (εντός της έκτασης βρίσκεται το Τουριστικό Περίπτερο "ΚΑΛΑΜΩΝΑ").
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
62 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΤΗΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 14.870 Στην περιοχή Μάλλια Ηρακλείου, έκταση συνολικού εμβαδού 14.870 τ.μ.
63 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΑΓ. ΔΕΚΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 1.400 Στην περιοχή Αγ. Δέκα Γόρτυνας στο Ηράκλειο, εδαφική έκταση 1.400 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου (Παλιό Επισκοπείο).
64 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.782 Στο Ηράκλειο Κρήτης, εδαφική έκταση 4.782,28 τ.μ. (πρώην ξενοδοχειακό συγκρότημα ΧΕΝΙΑ).
65 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΦΑΙΣΤΟΥ 1.140 Τουριστικό Περίπτερο και περιβάλλον χώρος αυτού στην περιοχή Φαιστού Ηρακλείου.
66 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΨΥΧΡΟ 3.330 Στην περιοχή Ψυχρό Λασιθίου, εδαφική έκταση 3.330 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
67 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΖΩΝΙΑΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 12.514 Στην περιοχή Ζωνιανών Ρεθύμνου, εδαφική έκταση 12.514 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.

68
ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ 21.927 Στην περιοχή Ακρωτήρι Χανίων, εδαφική έκταση εμβαδού 21.927 τ.μ.
69 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ & ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7.889 Στην πόλη των Χανίων, εδαφικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού (5.106,85 & 2.782 ) 7.888,85 τ.μ. περίπου, μετά λουτρικών εγκαταστάσεων
70 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΜΑΛΟΣ 14.447 Στην περιοχή Ομαλού Χανίων, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 14.447 τ.μ.
71 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΜΑΛΟΥ 12.000 Στην περιοχή Ομαλού Χανίων, εδαφική έκταση 12.000 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
72 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 456.358 Στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χανίων, εδαφική έκταση εμβαδού 456.358 τ.μ. περίπου
73
ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΤΗ ΑΜΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14.465 Στην περιοχή Ακτή Άμμου Λασιθίου, εδαφική έκταση 14.465 τ.μ. μετά λουτρικών εγκαταστάσεων
74 ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΞΕΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.800 Στην περιοχή του Ρεθύμνου, εδαφική έκταση 1.800 τ.μ. περιλαμβανομένου του πρώην Ξενία Ρεθύμνου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
75 ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΓΡΑΙΝΑ ΣΟΥΝΙΟΥ 10.000 Στην περιοχή Λεγραινών Σουνίου, έκταση συνολικού εμβαδού 10.000 τ.μ.
76 ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟ ΛΙΘΑΡΙ ΣΟΥΝΙΟΥ 83.440 Στην περιοχή Άσπρο Λιθάρι Σουνίου, έκταση 83.440 τ.μ.
77 ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 2.870.000 Στις περιοχές Αγ. Τριάδας και Μαυροβουνίου Πάρνηθας Αττικής, έκταση συνολικού εμβαδού 2.870.000 τ.μ.
78 ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 124.000 Στην περιοχή Αμυγδαλέζα Πάρνηθας Αττικής, δασική έκταση εμβαδού 124.000 τ.μ.
79 ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) 4.395 Στο Λόφο Φιλοπάππου Αττικής, το Θέατρο Δώρας Στράτου εμβαδού 4.395 τ.μ.
80 ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΑΦΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 42.800 Στο Δαφνί Αττικής, δασική έκταση συνολικού εμβαδού 42.800 τ.μ. περίπου μετά εγκαταστάσεων κάμπινγκ
81 ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΑΦΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.760 Στο Δαφνί Αττικής, έκταση συνολικού εμβαδού 1.760 τ.μ. μετά αθλητικών εγκαταστάσεων
82 ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΡΕΑΤΥΔΑ 2.689 Στην περιοχή Φρεατύδα, παραλιακή έκταση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
83 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ 37.600 Εντός του Φρουρίου της πόλης της Άρτας, εδαφική έκταση 37.600 τ.μ. μετά ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων


2. Για τα ακίνητα του ΕΟΤ, που μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στις ως άνω Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, μεταγράφονται στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών γραφείων, τα σχετικά αποσπάσματα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑ Α.Ε., ενεργούσας ως εντολοδόχου του ΕΟΤ, τα οποία αποτελούν τον μεταγραπτέο τίτλο και συνοδεύονται από σχετική περίληψη μεταγραφής των εν λόγω ακινήτων. Η μεταβίβαση των ακινήτων του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις που αναφέρονται σε αυτόν και η μεταγραφή των σχετικών αποσπασμάτων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑ Α.Ε. στα Βιβλία Μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών γραφείων, ως και κάθε πράξη εκκαθάρισης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Άρθρο 39
1. Στη διάταξη του άρθρου 18 του ν.δ. 3430/1955 (Α΄ 307) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«Η διεξαγωγή των εκλογών προς ανάδειξη των αντιπροσώπων μπορεί να διενεργείται και μέσω του Διαδικτύου. Η οργάνωση, η σχετική διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
2. α) Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να καταρτίζεται Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών.
β) Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, ισχύει ο Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του Νόμου 1652/1986 (Α΄ 167).


Άρθρο 40
Ιδρύεται τμήμα Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) στο εκπαιδευτήριο του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) Θράκης στην ειδικότητα «Μαγειρική Τέχνη». Η λειτουργία του τμήματος αυτού ανατρέχει, για κάθε νόμιμη συνέπεια, από το εκπαιδευτικό έτος 2008- 2009.

Άρθρο 41
Ρύθμιση θεμάτων ιαματικών πηγών
1. Οι προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 17, της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) παρατείνονται από τη λήξη τους, όποτε και αν έχει αυτή επέλθει, μέχρι 31.12.2012. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν μια φορά για άλλο ένα έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
2. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του ν. 3498/2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς να τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3498/2006, όπως παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, με την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν κατ’ έτος πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, στο αρμόδιο Τμήμα Ιαματικών Πηγών της Διεύθυνσης Συντονισμού ΠΥΤ του ΕΟΤ, αίτηση συνοδευόμενη από:
α) Χημική ανάλυση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ποιότητα νερού που προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση από πιστοποιημένα εργαστήρια, δημόσια ή ιδιωτικά ή εργαστήρια ΑΕΙ.
β) Πιστοποιητικό μικροβιολογικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του οικείου Ο.Τ.Α. μετά από διενέργεια δειγματοληψιών στην πηγή και στους χώρους χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανολόγου /Ηλεκτρολόγου, μέλους του Τ.Ε.Ε, στην οποία βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων της μονάδας.
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών ο ΕΟΤ χορηγεί σχετική βεβαίωση, δυνάμει της οποίας οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν.

Άρθρο 42
1. Συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και των ίδιων εργαζομένων που απασχολούνται ως επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένοι τεχνίτες σε έργα έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και έργων τέχνης με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, απαγορεύεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α` 134), να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης.
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004.

Άρθρο 43
Χρηματοδότηση μελετών και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων
Στο άρθρο 81 του ν. 1958/1991 (Α΄ 122) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι μελέτες και η εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει έργων (ανασκαφές, αναστηλώσεις, στερεώσεις, συντηρήσεις αρχαίων μνημείων, διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων, μουσειακές εργασίες εν γένει, επισκευές, μετασκευές) επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται και από δωρεές μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων
Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο δωρεές γίνονται προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και γίνονται αποδεκτές από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από γνώμη του καθ’ ύλην αρμοδίου σύμφωνα με το ν. 3028/2002 (Α΄ 153) Συμβουλίου του ΥΠΠΟΤ».

Άρθρο 44
Προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 225 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α` 114) Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης μπορούν να συμμετέχουν με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση και σωματεία, που επιδιώκουν, κατά το καταστατικό τους, την υποβοήθηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στην προστασία των αρχαιολογικών χωρών και μνημείων, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου».

Άρθρο 45
Η αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και επισκέψεων οργανωμένων ομάδων, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και οι σχετικές έκτακτες λειτουργικές δαπάνες, προκαταβάλλονται, ως τέλη χρήσης, από τους αντίστοιχους φορείς και διοργανωτές στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το οποίο, εν συνεχεία, τις αποδίδει στους δικαιούχους. Το ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

Άρθρο 46
1. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) αντικαθίσταται ως εξής:
« 9. α. Η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2009, για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την επιτροπή βεβαίωσης κόστους, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2012.
β. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση του ειδικού φόρου στους δικαιούχους του άρθρου 7 του ν. 1597/1986, όπως έχει τροποποιηθεί, για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2010.
γ. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν εκ νέου μια φορά μέχρι ένα τρίμηνο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού».
δ. Η απόδοση του ειδικού φόρου στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου στον παραγωγό του κινηματογραφικού έργου και στους λοιπούς συνδικαιούχους γίνεται μετά από αίτηση του παραγωγού. Για την ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των σχετικών δαπανών απαιτείται η υποβολή των αναφερόμενων στην περίπτωση α΄ του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/42962/10/26.10.88 (Β΄ 770) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού δικαιολογητικών, καθώς και η υποβολή της αίτησης του παραγωγού με τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει το ποσοστό των λοιπών συνδικαιούχων.
ε. Για την απόδοση του ειδικού φόρου στις περιτπώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ισχύει η διαδικασία του ν. 1597/1986 όπως έχει τροποποιηθεί».
2. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων αιθουσών, όπως αυτές ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 στ. ε΄ του ν. 3905/2010 ο υπολογισμός του ειδικού φόρου για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ο οποίος επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 (Α΄ 161), γίνεται επί της εκάστοτε τιμής του εισιτηρίου της κάθε επιχείρησης αιθουσών μετά την αφαίρεση ποσού πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) για την προβολή σε χειμερινή αίθουσα και ενός (1) ευρώ για την προβολή σε θερινή αίθουσα, ποσά τα οποία παρακρατούνται από την εκδούσα το εισιτήριο επιχείρηση.

Άρθρο 47
Η παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1348/1983 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο διευθυντής της ορχήστρας, εάν έχει την ιδιότητα του αρχιμουσικού, δεν μπορεί να διευθύνει πέρα από το ένα τρίτο (1/3) των ετήσιων συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας, της οποίας προΐσταται.»

Άρθρο 48
Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ) στην Αθήνα
1. Αντικαθίσταται το διάγραμμα της παρ. 2α του άρθρου 14 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) με νέο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οποίου αντίτυπο δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η υποπερίπτωση i της περιόδου α της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2947/2001 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου ορόφου στο υφιστάμενο κτήριο Β και υπέργειων και υπόγειων ορόφων κύριας χρήσης και απαλλάσσονται από τις απαιτούμενες κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις θέσεις στάθμευσης, στο σύνολο του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, συνολικής επιφάνειας έως 8.000 τ.μ.»
3. Το στοιχείο 3 της υποπερίπτωσης iii της περιόδου β της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ζώνης ανελκυστήρων και ανοικτών ή κλειστών κλιμακοστασίων κυκλοφορίας ή διαφυγής για την εξυπηρέτηση των κτηρίων Α και Γ, διαστάσεων 20,00 x 28,12 μ. και ύψους όσο το ύψος του κτηρίου Α εντός του νέου περιγράμματος Ζ – Η – Θ – Ι – Ζ».
4. Το στοιχείο 4 της υποπερίπτωσης iii της περιόδου β της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ζώνης ανελκυστήρων, ανοικτών ή κλειστών κλιμακοστασίων κυκλοφορίας ή διαφυγής και ραμπών για την εξυπηρέτηση του κτηρίου Β, εντός του ορίου ιδεατού στερεού (gabarit) διαστάσεων 10,00 x 106,00 μ. και ύψους όσο το ύψος του κτηρίου Β ύστερα από την προσθήκη του Γ΄ ορόφου εντός του νέου περιγράμματος Κ – Λ – Ν – Μ – Κ».

Άρθρο 49
Περάτωση εκκαθάρισης Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη `97
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος περατώνεται η εκκαθάριση και λήγει η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Εκκαθάρισης του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη `97» (Ο.Π.Π.Ε.Θ. `97), που ιδρύθηκε με το άρθρο 75 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) και υπήχθη στις διατάξεις περί εκκαθάρισης του ν. 2190/1920 (Α΄ 216) με το άρθρο 19 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210).
Σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του «Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη `97» υποκαθίσταται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου ή την καταβολή ανταλλάγματος το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
Τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη `97» περιέρχονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την απογραφή και τη διάθεση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, την τύχη των αρχείων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.


Άρθρο 50
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καταβάλλεται στους κατά νόμο δικαιούχους αποζημίωση για τη χρήση ακινήτων που έγινε για τη στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για το διάστημα από 1-7-2011 έως 30-6-2012, εφόσον οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτών.

Άρθρο 51
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α. Το άρθρο 1 παρ. 7 εδ. β’-ε’ του ν. 3270/2004 (Ά 187)
β. Τα άρθρα 5 παρ. 1 εδ. δ, 9, 17 Β παρ.4, 19 έως 28 καθώς και το παράρτημα σύνθεσης υπηρεσιακών μονάδων του άρθρου 29 ως προς τους αριθμούς 26, 27 και 28 αυτού του π.δ. 149/2005 ( Α΄211)
γ. Το άρθρο 41Α παρ. 5 περ. στ΄ εδάφια β΄και γ΄ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).
δ. το άρθρο 2 του ν.3708/2008 (Α΄ 210).
ε. Κάθε διάταξη που αντίκειται στο άρθρο 31 του παρόντος.
στ. Η περίπτωση γ΄ της υπ’αριθμ. 24689/31-8-1990 (Β’ 562) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και της Υφυπουργού Πολιτισμού.
ζ. το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210)


Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος λέσχες φίλων Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. που προβλέπονται στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 8 του παρόντος, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παραπάνω άρθρου, διαλύονται και τα λειτουργούντα από αυτές γραφεία ή εντευκτήρια καταργούνται και σφραγίζονται, ανακαλουμένης της άδειας λειτουργίας τους, μέχρι την έκδοση νέας άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές.
2. Η ισχύς του άρθρου 25 αρχίζει μετά 18μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το επιτόπιο προσωπικό των Γραφείων Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. που υπηρετεί κατά την δημοσίευση του παρόντος εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την τοποθέτηση προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 και πάντως όχι πέραν προθεσμίας τριών (3) μηνών από την δημοσίευση του νόμου αυτού.

Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ


ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ"

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας και μέσα από τη σελίδα σας στο Facebook, κάντε στη σελίδα του Onsports.gr.

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Το σχόλιο σου

Copyright © 2010 - 2017 OnSports | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία
Monetized by DPG DIGITAL MEDIA
Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση για τα πιο σημαντικά νέα, δώρα και διαγωνισμούς των websites που εκμεταλλεύεται εμπορικά η DPG DIGITAL MEDIA.